Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Informatieverzoek Wet openbaarheid van bestuur

U mag de gemeente vragen om informatie over beleid of uit andere documenten. Dit komt voort uit de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

De gemeente kan de informatie op de volgende manieren geven:

   

 • U krijgt een kopie.
 •  

 • U mag het document bekijken.
 •  

 • U krijgt een samenvatting van de inhoud.
 •  

 • U krijgt informatie over de inhoud.
 •  

De voorwaarden om een verzoek om informatie te doen zijn:

   

 • De informatie is aanwezig bij de gemeente (en niet bij bijvoorbeeld een ministerie of provincie).
 •  

 • U mag geen stukken inzien:
  • die over de staatsveiligheid gaan
  • waardoor de koning en regering in gevaar komen
  • waarin vertrouwelijke gegevens van bedrijven staan
  • waarin informatie staat over het privéleven van anderen (Wet bescherming persoonsgegevens)
 •  

Ook kan de gemeente om andere redenen besluiten de informatie niet openbaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan:

   

 • opsporing en vervolging van strafbare feiten
 •  

 • inspectie, controle en toezicht door de overheid
 •  

 • voorkennis voorkomen bij de aanvrager
 •  

U geeft in uw verzoek aan:

   

 • Over welk onderwerp u informatie wilt hebben
 •  

 • Welke documenten u wilt bekijken
 •  

 • Op welke manier u de informatie wilt bekijken of ontvangen
 •  

U hoeft niet te laten weten waarom u de informatie wilt hebben

U krijgt binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek bericht van de gemeente. Deze periode mag de gemeente eenmaal verlengen.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de beslissing over uw verzoek. Doe dit binnen 6 weken. Heeft u een spoedeisend belang? Vraag dan ook een voorlopige uitspraak (voorziening) aan bij de rechtbank.

Bent u het vervolgens niet eens met de uitspraak van de gemeente over uw bezwaar? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

De electronische weg staat niet open voor het indienen van verzoeken ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Dit betekent dat Wob-verzoeken om die reden dus niet per e-mail, fax of via deze gemeentelijke website kunnen worden ingediend. De reden om de 'electronische weg' af te sluiten is dat er een toenemend aantal Wob-verzoeken wordt gedaan waarbij het niet gaat om het inwinnen van informatie, maar om het innen van een dwangsom in het geval de gemeente niet tijdig reageert.

Als u een aanvraag of melding doet, heeft de gemeente uw persoonsgegevens nodig. De gemeente behandelt uw persoonsgegevens zorgvuldig. In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) staat hoe de gemeente met uw persoonsgegevens moet omgaan.

De belangrijkste regels zijn:

   

 • De persoonsgegevens waar de gemeente om vraagt, zijn nodig voor het afhandelen van uw aanvraag of melding.
 •  

 • De gemeente registreert en verwerkt uw gegevens op een veilige, vertrouwelijke en zorgvuldige manier.
 •  

 • De gemeente gebruikt uw gegevens alleen voor het verwerken van uw aanvraag of melding (of voor iets wat daar rechtstreeks verband mee heeft).
 •  

 • Uw persoonsgegevens blijven niet langer bewaard dan nodig is voor het verwerken van uw aanvraag of melding.
 •  

 • Andere organisaties krijgen uw gegevens alleen als dit wettelijk verplicht is.
 •  

 • Als u hierom vraagt, dan vertelt de gemeente u waarvoor de gegevens nodig zijn en wat ermee gebeurt.
 •