Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 46 - 2019

13-11-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 11 november 2019

Verordening onroerend zaak belasting 2020

Het college stelt aan de raad voor de verordeningen onroerend zaak belasting Oosterhout 2020 vast te stellen. De totale opbrengst is in de begroting met 1,4% verhoogd op basis van de vastgestelde perspectiefnota 2020. Dit wil niet zeggen dat de individueel te betalen belasting met dit percentage stijgt. Dit komt doordat de totale opbrengst wordt gedeeld door totale waarde. Individuele waardeontwikkeling kan afwijken van de totale ontwikkeling binnen Oosterhout.
In december 2019 wordt de verordening onroerend zaak belasting 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad.

Wijziging bestemmingsplan Vrachelsedijk 16

Het college is bereid om medewerking te verlenen aan de toevoeging van 1levensloopbestendige woning op het perceel ten noorden van Vrachelsedijk 16 in Oosterhout. Hiervoor zal binnenkort een procedure worden opgestart die voorziet in een herziening van het bestemmingsplan.

Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Het college heeft besloten de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 gemeente Oosterhout vast te laten stellen door de gemeenteraad. De verordening en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit vormen samen het toetsingskader voor de uitvoering Wmo. De verordening bepaalt wat de criteria zijn op basis waarvan inwoners van Oosterhout toegang krijgen tot een maatwerkvoorziening. Daarbij vinden we het belangrijk om de toegang tot die algemene voorzieningen zo laagdrempelig mogelijk te houden. In deze verordening wordt daarom onder andere voorgesteld dat de gemeente geen bijdrage in de kosten vraagt voor algemene voorzieningen. In februari 2020 wordt het bijbehorende uitvoeringsbesluit voorgelegd aan het college.

Verruiming openingstijden milieustraat

De gemeente gaat verschillende maatregelen treffen om de bezoekersdrukte op de milieustraat beter op te kunnen vangen. De milieustraat kent nu soms lange wachtrijen en veel verkeersdrukte, vooral op zaterdag. Daarom worden er voor de korte termijn maatregelen genomen om de drukte beter op te kunnen vangen en de milieustraat weer toekomstbestendig te maken. Een van die maatregelen is het verruimen van de openingstijden om drukte tijdens piektijden te verminderen. Voor de lange termijn gaat de gemeente een structurele oplossing onderzoeken.

Projectplan en gunning adviesbureaus Nieuwbouw Stadhuis en Ontwikkelingsvisie Slotjesveld

Het college heeft het projectplan Nieuwbouw Stadhuis en Ontwikkelingsvisie Slotjesveld vastgesteld. Ook heeft het college de opdracht voor het uitwerking van de Ontwikkelingsvisie Slotjesveld te gunnen aan Mecanoo en de opdracht voor uitwerking van het Programma van Eisen te gunnen aan Hevo B.V. na een zorgvuldig selectietraject gevolgd om te komen tot gunning aan een adviesbureau.

De werkzaamheden als benoemd in het projectplan moeten leiden tot een besluit door de gemeenteraad over de twee deelprojecten: realisatie Ontwikkelingsvisie Slotjesveld en Programma van Eisen nieuwbouw stadhuis. De op te stellen Ontwikkelingsvisie Slotjesveld moet een kader en randvoorwaarden bieden voor toekomstige ontwikkelingen op het Slotjesveld. Waaronder een toekomstbestendig nieuw stadhuis voor heel Oosterhout.

Vernieuwen sanitair Pannenhoef

Het college heeft ingestemd met het vernieuwen van het sanitair op de begane grond van de Pannenhoef. De kosten voor het vernieuwen van de toiletten en de riolering bedragen ca. € 60.000.

Wijzigen Gemeenschappelijke regeling Veilig Thuis

Het college heeft onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad de gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor Veilig Thuis West-Brabant vastgesteld. Het college vraagt de raad met een raadsbrief om toestemming om definitief in te stemmen met de wijziging. Met de voorgenomen wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling worden de taken en verantwoordelijkheden op het terrein van Geweld in afhankelijkheidsrelaties en crisiszorg van de gemeenten in West-Brabant en de specifieke rol van Breda als centrumgemeente geactualiseerd en vastgelegd.

Vrijstelling onroerend zaakbelasting volkstuinen Oosterheide

Het college heeft besloten een vrijstelling op te nemen in de verordening onroerend zaakbelasting 2020 voor het betalen van onroerend zaakbelasting - gebruikers voor volkstuinvereniging Oosterheide.

Werkbudget gegevensmanagement

Het college heeft besloten een werkbudget van € 60.000 vast te stellen voor analysetools voor gegevensmanagement. Gegevens vormen de rode draad door het proces van maken, monitoren, evalueren van beleid en het leveren van goede dienstverlening aan inwoners, bedrijven en (maatschappelijke) partners.

Kredietaanvraag Programma Wegen Buitengebied 2019 en Programma Bermen 2019

Het college heeft besloten krediet beschikbaar te stellen voor het programma wegen buitengebied en bermen 2019. Uit de jaarlijkse inspecties is gebleken dat het asfalt van de Seterseweg in Dorst en dat van de Schransmansdreef in Den Hout van zeer slechte kwaliteit is. Het wegdek van deze wegen heeft schades in de deklaag en aan de randen en is dringend aan onderhoud toe. Met het aanbrengen van een nieuwe deklaag en maatregelen in de bermen kan dit worden hersteld. Op een aantal locaties in het buitengebied van de gemeente zijn de bermen in de loop der jaren steeds wat hoger komen te liggen. Hierdoor ontstaat er, na een regenbui, plasvorming naast en gedeeltelijk op de rijbaan. Door jaarlijks deze bermen te verlagen ontstaat er weer een natuurlijke afwatering.

Verder heeft het college:

  • Besloten de raad om toestemming te vragen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regelingen met een bepaling waardoor deze gemeenschappelijke regelingen lid kunnen worden van de werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van de VNG.
  • Het verzoek om planschade Hoge Dijk 48 te Oosteind toe te wijzen.
  • Het college heeft besloten over te gaan tot een structurele verhoging van de jaarlijkse bijdrage aan het dierenopvangcentrum Breda en omstreken vanaf 2020 met € 21.000 naar € 65.000 te verhogen. Dit om de exploitatie op orde te brengen.