Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 45 - 2019

07-11-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 5 november 2019

Stikstofbeleid

Burgemeester en wethouders leggen in een brief aan de raad uit welke gevolgen het stikstofbeleid kan hebben voor de Oosterhoutse bouw van woningen, landbouw en veeteelt en de aanleg van bedrijventerreinen. De gemeente Oosterhout verwacht weinig belemmeringen voor de woningbouw en bedrijfsvestiging in de gemeente vanwege de stikstofproblematiek. Veehouderijen in de gemeente Oosterhout kunnen onder bepaalde omstandigheden wel worden geraakt omdat de stikstofdepositie op natuurgebieden niet mag toenemen.

Startende ondernemers

In een motie heeft de gemeenteraad aangedrongen om te onderzoeken hoe startende ondernemers in Oosterhout ondersteund zouden kunnen worden. Uit dat onderzoek blijkt dat er al veel landelijke en regionale regelingen bestaan, waarvan startende ondernemers gebruik kunnen maken. Inclusief financiële regelingen voor startende ondernemers. Naar aanleiding van deze motie heeft het college deze regelingen in beeld gebracht in een flyer, waarmee startende ondernemers wegwijs gemaakt worden in de bestaande hulpstructuren. Een apart gemeentelijk startersfonds voor deze doelgroep is daarmee volgens het college overbodig geworden.

Winterpakket voor minima

Het college heeft besloten om het Winterpakket voor kinderen uit minimagezinnen in 2019 uit te breiden. Het Winterpakket wordt in 2019 verstrekt aan kinderen tot en met 17 jaar uit gezinnen met een laag besteedbaar inkomen (110% van de bijstandsnorm). Het gaat om kinderen uit gezinnen die door geldgebrek niet kunnen meedoen op het gebied van sport of cultuur of sociale activiteiten. Het Winterpakket wordt rond het sinterklaasfeest en de kerstdagen verstrekt om de kinderen in deze periode extra tegemoet te komen. Door het budget te verruimen naar € 75.000 kan er een pakket ter waarde van € 96 worden samengesteld. Het bestaat uit een Intertoys-cadeaukaart à € 15, een Fashioncheque à € 75 en een kaartje voor de schaatsbaan van de IJsmarkt à € 6. Voor het Winterpakket was een bedrag van € 45.000 begroot. Het pakket wordt nu uitgebreid doordat het college een extra bedrag van € 30.000 beschikbaar stelt. Dat past binnen de bestaande middelen.

Uitvoeringsagenda mobiliteitsvisie - stand van zaken

Als eerste stap om te komen tot een uitvoeringsagenda voor de mobiliteitsvisie zijn groslijsten van mogelijke maatregelen en activiteiten opgesteld. De gemeente gaat die lijsten bespreken met de lokale samenleving. Dit om af te tasten wat het draagvlak is voor activiteiten en maatregelen en daarmee input te krijgen voor de prioriteringsfase. Daarnaast is de gemeente met de provincie en Breda in gesprek over de regionale bereikbaarheidsopgave. Op een later moment worden daarbij ook lokale wijk- en belangenorganisaties aangehaakt via een mobiliteitstafel.

Verder heeft het college:

  • Vragen beantwoord van de raadsfracties naar aanleiding van de begroting 2020. De antwoorden zijn verzameld in de Memorie van Antwoord Begroting 2020.
  • Vragen beantwoord van de Gemeentebelangenfractie over treinen door Dorst.
  • In principe medewerking verleend aan de verhuizing van meubelzaak Arti Design van de Rulstraat naar de Abdis van Thornstraat (voorheen Dreamland).