Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 36 - 2020

09-09-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 8 september 2020

Bouwen aan onze toekomst

Woningbouwstrategie Oosterhout 2030 en Routekaart

In het voorjaar van 2018 heeft de gemeente de toekomstvisie voor 2030 vastgesteld. Deze toekomstvisie is in samenspraak met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners tot stand gekomen. Hierin is benoemd dat we voor wonen een aparte strategie opstellen. Het college van burgemeester en wethouders heeft nu de concept Woningbouwstrategie Oosterhout 2030 met bijbehorende Routekaart vrijgeven voor politiek debat door de gemeenteraad. Het college streeft naar een goed woon- en leefklimaat voor alle huidige, -en toekomstige inwoners van de gemeente Oosterhout. Daarom is het belangrijkste doel van de Woningbouwstrategie het vasthouden en aantrekken van jongeren en jonge gezinnen. Alleen zo zorgen we voor een

evenwichtige bevolkingsopbouw van de gemeente. We willen de jonge inwoners aantrekken door het bouwen van (betaalbare) grond gebonden woningen. In de komende 25 jaar voorzien we een behoefte van duizenden nieuwe woningen. Om dit doel te halen, zullen er - zeker op termijn - binnen het bestaand stedelijk gebied onvoldoende geschikte locaties zijn. Daarom gaat de gemeente - na vaststelling van de woningbouwstrategie door de gemeenteraad - onderzoek doen naar geschikte uitbreidingslocaties.

Verhuurdersheffing

Het college gaat in een brief richting de ministeries van Binnenlandse Zaken en Financiën pleiten voor de afschaffing van de verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties. Uit ministerieel onderzoek blijkt immers dat corporaties bij gelijkblijvende belastingdruk in de toekomst onvoldoende middelen zullen hebben om hun maatschappelijke opgaven goed en volledig te kunnen blijven uitvoeren. Door de afschaffing komt er bij de corporaties geld vrij om te zorgen voor voldoende betaalbare sociale huurwoningen en het verduurzamen van de bestaande voorraad (isoleren en gasvrij maken). De brief van het college gaat in kopie onder meer naar Thuisvester.

Oosterhout werkt

Verlenging financiële voucherregeling

Burgemeester en wethouders hebben besloten de looptijd van de voucherregeling voor ondersteuning financiële analyse te verlengen tot 31 december 2020. De regeling is bedoeld voor de Oosterhoutse ondernemers uit midden en klein bedrijf die het moeilijk hebben door de Coronacrisis.

Duurzaamheid

Groene parkeerplaatsen

Het college vraagt de gemeenteraad om een bedrag van 90.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanleg van groene parkeerplaatsen voor vergunninghouders in het project Santrijn. Het realiseren van groene parkeerplaatsen zorgt voor minder verharding en meer groen. Dat draagt positief bij aan het verminderen van hittestress en een betere waterdoorlatendheid van de grond. In plaats van ongeveer tachtig gewone plekken kunnen er ongeveer honderdtwintig groene parkeerplaatsen worden aangelegd.

Wijzigen intensieve veehouderij Heistraat 8a Oosteind in paardenhouderij

Burgemeester en wethouders hebben besloten om medewerking te verlenen aan het omzetten van een varkensbedrijf op de Heistraat 8a in Oosteind in een paardenhouderij met ondergeschikte statische opslag. Met de omzetting wordt een varkensbedrijf gesaneerd, waardoor er aanzienlijke milieuwinst wordt behaald. Bovendien wordt de betreffende agrariër de mogelijkheid geboden te komen tot een ook voor hem acceptabele sanering van die intensieve veehouderij. Het ontwerpwijzigingsplan komt voor een termijn van zes weken ter inzage.

Overig

Walstroom

Burgemeester en wethouders hebben tien plekken aangewezen waar afgemeerde schepen geen gebruik mogen maken van generatoren om elektriciteit op te wekken. Door de aanleg van walstroom bij tien afmeerplekken aan het Wilhelminakanaal hoeven de schippers geen gebruik meer te maken van hun dieselgeneratoren, die veel geluidshinder en luchtvervuiling veroorzaken. De bewoners van Markkant, Vrachelsedijk, Vrachels Hofje en de Eric Pinksterblomstraat ervaren daarvan veel overlast. Al eerder heeft het college een bedrag van 150.000 euro beschikbaar gesteld voor walstroom. Nu zijn de benodigde vergunningen van Rijkswaterstaat en het waterschap binnen en kunnen de walstroomkasten geplaatst worden. Bovendien heeft de gemeente nu ook regels beschikbaar waarop gehandhaafd kan worden.

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Burgemeester en wethouders hebben besloten om geen cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2019 meer te laten uitvoeren. Door vertraging van het onderzoek vanwege Corona is de ervaring van cliënten over 2019 nu niet meer goed te meten. In oktober 2020 start een aangepast cliëntervaringsonderzoek over het jaar 2020, waarbij gevraagd naar de ondersteuning in de Corona periode. Vanaf 2021 start een continue cliëntervaringsonderzoek, waarbij ervaringen van cliënten direct na het contact worden gemeten.

Verder heeft het college

 

  • Vragen beantwoord van de fractie van GroenLinks over ventilatiesystemen op scholen.
  • Vragen beantwoord van de fractie van Gemeentebelangen over vrije plakzuilen.
  • Vragen beantwoord van de fractie van Groen Links over het ontwerp wijzigingsplan van de Schransmandreef 8.
  • Besloten om een bord te plaatsen met 'verboden toegang' aan het einde van de Duigendreef, om overlast te voorkomen en handhaving mogelijk te maken
  • Het Auditplan 2020 vastgesteld.
  • Het reglement lokaal overleg met de vakbonden vastgesteld.
  • Besloten om af te wijken van de richtlijn bomencompensatie voor de bouw van appartementen aan het Slotjesveld op het voormalige terrein van de brandweerkazerne.