Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 35 - 2020

26-08-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 25 augustus 2020

Bouwen aan onze toekomst

Omgevingsvisie: terugkoppeling consultatie stakeholders

Het college heeft kennisgenomen van de consultatie met stakeholders over de concept-Omgevingsvisie. Op 20 en 25 juni is er digitaal met 44 verschillende organisaties, via 20 verschillende gesprekstafels gesproken over het concept van de Omgevingsvisie. Daarnaast hebben 23 organisaties schriftelijk gereageerd. Op dit moment wordt uit de verslagen en de schriftelijke reacties de rode draad gehaald. Op basis van deze analyse zal het ontwerp indien nodig aangepast worden en ter inzage worden gelegd. Dan zal ook een inloopavond worden georganiseerd. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Ontwerp-bestemmingsplan woningbouw Gentiaanstraat 14 ter inzage

Aan de Gentiaanstraat 14, locatie van de voormalige bibliotheek, zullen acht patiowoningen voor senioren worden gebouwd. De woningen zullen worden voorzien van sedumdaken met zonnepanelen en de openbare ruimte wordt door de gemeente groen ingericht. Het ontwerp-bestemmingsplan voor deze ontwikkeling zal vanaf een nog te bepalen datum gedurende zes weken ter inzage liggen. De ontwikkelaar en de gemeente zullen in deze periode een informatieavond organiseren over het bouwplan. In verband met de coronamaatregelen wordt nog bepaald in welke vorm en wanneer de informatieavond plaatsvindt. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Duurzaamheid

Subsidieregeling klimaatbestendige tuinen en daken

De gemeente doet veel aan vergroening, zoals het aanleggen van geveltuintjes in het centrum, en het voorkomen van wateroverlast en droogte door de aanleg van wadi’s. Ook inwoners kunnen hun bijdrage leveren door simpele maatregelen te nemen in de tuin. Om inwoners bewust te maken van hun rol in de klimaatadaptatie, heeft het college besloten de subsidieregeling Klimaatbestendige tuinen en daken in het leven te roepen. Inwoners kunnen de subsidie gebruiken voor bijvoorbeeld de aanschaf van een regenton, de aanleg van een groen dak of vervanging van tegels door groen. In 2020 is in totaal €20.000 beschikbaar. Naar verwachting kunnen inwoners de subsidie in de loop van september aanvragen via het Subsidieportaal op www.oosterhout.nl.

Genieten

Functie city marketing

Het college heeft besloten de functie van city marketing onder te brengen in het gemeentehuis in plaats van bij Theek5. Deze functionaris zal aandacht besteden aan de verankering en, op langere termijn, uitbreiding van city marketing in Oosterhout. Op langere termijn heeft het college de ambitie om een stichting op te richten waaraan partners en gemeente inhoudelijk en financieel deelnemen. Dat streven is voor de komende jaren een stap te ver, mede vanwege de financiële gevolgen van COVID-19. Met het verschuiven van financiële middelen en het onderbrengen van de city marketing functie bij de gemeente is een beperkte ambitie wel haalbaar. Theek5/VVV kan zich dan richten op het verstrekken van informatie en het gastheerschap zowel fysiek als digitaal. Daarmee blijft de servicefunctie van de balie bestaan voor zowel Theek5, theater de Bussel als de VVV.

Overig

Publiceren openbare collegestukken

Het college wil inwoners, raadsleden en andere geïnteresseerden inzicht gegeven in de afwegingen die zij maakt bij de besluitvorming. Daarom start het college met het publiceren van de openbare collegenota’s en eventuele bijlagen op raad.oosterhout.nl. Burgemeester en wethouders nemen wekelijks besluiten waarbij zij belangen tegen elkaar moeten afwegen. Tot nu toe werd hiervan een korte samenvatting via de besluitenlijst gepubliceerd. Het college wil met de publicatie van de stukken samenleving en bestuur meer met elkaar verbinden.

Procesaanpak tweede fase Corona Impact Analyse

Het college heeft vanaf het begin van de uitbraak van de COVID-19 aangegeven met de samenleving in gesprek te willen gaan over de (maatschappelijke) effecten van de coronacrisis voor de Oosterhoutse samenleving. Dat heeft in juni geresulteerd in een eerste, met de gemeenteraad besproken, Corona Impact Analyse. Basis hiervoor waren de gesprekken die zijn gevoerd met experts en vertegenwoordigers van maatschappelijke partners, bedrijven en organisaties. Vanaf september zal de maatschappelijke dialoog rond dit onderwerp worden vervolgd (fase twee van de Corona Impact Analyse). Het college heeft hiervoor het procesplan vastgesteld. De dialoog zal verbreed worden door in gesprek te gaan met wijk- en dorpsbewoners, cliënten binnen het sociaal domein en jongeren. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Aanpak laaggeletterdheid

In de gemeente Oosterhout zijn naar schatting circa 5.600 mensen laaggeletterd. Laaggeletterdheid heeft grote invloed op het persoonlijke leven. Men vindt minder snel een baan, heeft minder grip op geldzaken en er is een grotere kans dat men minder gezond leeft. Het college wil bereiken dat laaggeletterde volwassenen en kinderen beter leren lezen en betere digitale vaardigheden krijgen. In het lokale plan laaggeletterdheid staan hiervoor de eerste stappen. Verschillende Oosterhoutse organisaties hebben besloten nauwer samen te werken om laaggeletterdheid aan te pakken en zullen dit onderstrepen door het ondertekenen van het taalconvenant.

Verder heeft het college:

  • Kennisgenomen van de eerste begrotingswijziging 2020 van de Belastingsamenwerking West-Brabant en de raad voorgesteld geen zienswijze in te dienen;
  • De raad voorgesteld het bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15) vast te stellen, waarmee de bestemming van het perceel Europaweg 15 de bedrijfsbestemming verandert in een bestemming op grond waarvan hier grootschalige detailhandel mogelijk wordt gemaakt;
  • Vragen beantwoord van de fractie van GroenLinks over windmolens Oranjepolder;
  • Kennisgenomen van de meicirculaire 2020 over de ontwikkelingen in het gemeentefonds en van het eerste compensatiepakket coronacrisis;
  • Besloten het project BeweegSaam – een sportieve activiteit voor dementerende ouderen - vanaf 2021 in eigen beheer uit te voeren en op te nemen in het reguliere aanbod van het Sportbedrijf;
  • Ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan en ontwerp-omgevingsvergunning 'Vijftig Bunderweg 11' voor de bouw van een vrijstaande woning op de zuidzijde van dit perceel. De plannen worden zes weken ter inzage gelegd.