Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 25 - 2020

17-06-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 15 juni 2020

Economie

Aantrekkelijker maken Heuvel binnenstad Oosterhout

Burgemeesters en wethouders hebben besloten de raad voor te stellen het ontwerp voor herinrichting van de Heuvel in Oosterhout op hoofdlijnen vast te stellen. Door het geven van een fysieke ‘boost’ van de Heuvel wordt dit plein nog aantrekkelijker gemaakt voor onze inwoners en andere bezoekers aan onze binnenstad. Het plein wordt geschikter voor ontspanning, verblijf en kleinschalige evenementen met behoud van de karakteristieke uitstraling van het plein. Het ontwerp heeft draagvlak bij de leden van de Heuvelkring. Voor het opknappen van de Heuvel is 1 miljoen euro begroot. In juli staat het voorstel op de agenda van de gemeenteraad.

Vergroenen Schapendries binnenstad Oosterhout

Het college heeft het definitief ontwerp voor de Schapendries vastgesteld. Gemeente Oosterhout investeert in het openbaar centrumgebied en gaat starten met een vergroening van het plein Schapendries. De investeringen geven extra impuls aan het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte in het centrum. Samen met bewoners en ondernemers is de gemeente tot een ontwerp gekomen om met meer groen meer sfeer in de binnenstad te creëren en hierdoor de binnenstad aantrekkelijker en klimaatbestendig te maken.

Duurzaamheid

Vaststelling inspraakverslag Energiepark A59

Van 27 februari tot en met 22 april konden inwoners en belanghebbende partijen inspreken op de principeverzoeken van Shell (zonnepark) en Eneco (windpark) voor het realiseren van het Energiepark A59 in de Oranjepolder. In totaal zijn hierop circa 495 inspraakreacties binnengekomen. Hieruit wordt geconcludeerd dat brede zorgen leven. De zorgen en bezwaren richten zich vooral op het initiatief van het Windpark (Eneco). Zorgen leven over het zicht op de molens, mogelijke geluidshinder en slagschaduw en daaraan gerelateerde gezondheidsklachten, en veiligheidsrisico’s.

Het college heeft de initiatiefnemers verzocht de omgevingsdialoog met zowel omwonenden van Oosterhout en buurgemeenten, als andere belanghebbende (Oosterhoutse) partijen, ondanks de coronacrisis, intensiever op te pakken. Dit leidt ertoe dat Shell en Eneco tot en met september extra gesprekken gaan voeren met relevante maatschappelijke partijen. Ook zal op 27 juni binnen de COVID-19 richtlijnen een fysieke bijeenkomst plaatsvinden.

Verder heeft het college:

  • Besloten in te stemmen met de voorstellen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voor de ledenraadpleging over o.a. de voortzetting van de samenwerking op het gebied van het sociaal domein, lobby richting het Rijk en ICT-ontwikkelingen;
  • Besloten een alternatieve aanbestedingsprocedure te starten voor de aanbesteding van een meerjarige overeenkomst voor dagbestedingsvoorziening Floralia;
  • Vragen van GroenLinks over Energiepark A59 schriftelijk beantwoord.