Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 20 - 2020

13-05-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 12 mei 2020

Op dit moment gaat de aandacht en energie van het college grotendeels naar het beheersen van de coronacrisis. Toch neemt het college ook wekelijks noodzakelijke besluiten om de samenleving ook op de langere termijn door te laten gaan.

Bouwen aan onze toekomst

Raadsvoorstel vaststelling Visie Arkendonk

Arkendonk is hét multifunctionele centrumgebied voor Dommelbergen voor de komende decennia. Wonen, winkelen, leisure en publieke functies worden gemengd en wisselen elkaar af, zodat er een aantrekkelijk en levendig verblijfsgebied ontstaat. Dat is de kern van de visie Toekomst Arkendonk die is samengesteld op basis van de inbreng van buurtbewoners, ondernemers, pandeigenaren, belangstellenden en raadsleden. Het toevoegen van woningen, het opknappen van het winkelcentrum, het vergroenen en verbinden van de openbare ruimte met het park aan de Ganzendonk en het aanpakken van de sporthal zijn enkele concrete plannen. De visie heeft gedurende een maand ter inzage heeft geleden. Er zijn acht reacties ontvangen. Het college stelt de raad nu voor de visie vast te stellen en krediet beschikbaar te stellen voor de uitwerking van de plannen.

Raadsbrief voortgang woningbouw

De VVD had schriftelijke vragen gesteld over de mogelijke stagnatie van projecten voor aannemers en de gerealiseerde woningbouwprojecten, mede in relatie tot de coronacrisis. Het college geeft in de antwoordbrief aan hoe er gewerkt wordt aan het bestrijden van de lokale woningnood en geeft aan wat er gedaan wordt om werkzaamheden te versnellen. In de periode vanaf 2015 tot en met 2019 zijn circa 1160 woningen opgeleverd, waaronder 450 sociale huurwoningen. In 2020 worden naar schatting nog eens tweehonderd woningen opgeleverd. Met Thuisvester zijn afspraken gemaakt om in de komende vijf jaar nog eens 475 sociale huurwoningen te bouwen (onder andere in Slotjes-Midden). Om de woningbouwproductie gaande te houden geeft het college de raad mee dat er extra personele capaciteit bij de gemeente nodig is, op dit moment kunnen niet alle aanvragen op het gewenste tempo afgehandeld worden. Daarnaast werkt het college actief aan het versnellen van processen om bouwprojecten sneller te realiseren en is het college bezig om projecten in de openbare ruimte eerder uit te voeren. Daarmee kunnen mensen aan het werk blijven en bouwen we verder aan Oosterhout.  

Ontwerp-bestemmingsplan Leijsenakkers 2020 ter inzage

De bestemmingsplannen dienen elke tien jaar te worden geactualiseerd. Bestemmingsplan Leijsenakkers is geactualiseerd. Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft vier weken ter inzage gelegen. In totaal zijn er acht inspraakreacties ingediend, die waar mogelijk zijn verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan. Dit ontwerp-bestemmingsplan zal nu ter inzage worden gelegd.

Oosterhout werkt

Veiligheid op bedrijventerrein Weststad

De ondernemers van Weststad werken intensief samen met de gemeente aan de aantrekkelijkheid en veiligheid van het bedrijventerrein. Een voorbeeld hiervan is het voorkomen van ondermijning. Het college zet het komende jaar extra in op het maken van een integrale analyse van deze veiligheidsopgave. Doel is een uitvoeringsprogramma te maken met concrete maatregelen, die de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van het terrein ondersteunen.   

Genieten 

Raadsvoorstel vaststelling Visie Slotjesveld

Het Slotjesveld wordt vernieuwd en in ere hersteld. Inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een groter park dat beter wordt ingericht voor onder meer wandelen, fietsen en spelen in het groen. De groene loper van de stad (het Lukwelpark, Park Brakestein, Slotjesveld en het Slotpark) verwelkomt inwoners en bezoekers in het centrum. De inwoners en bezoekers van omliggende wijken en het centrum krijgen daarmee een extra groene ‘achtertuin’ vol ontspanning, verkoeling en frisse lucht.
In de rand, achter het huidige gemeentehuis, kunnen inwoners hun zaken doen in het nieuwe gemeentehuis. Wonen in het groen wordt mogelijk aan dezelfde zijde van het park, waar ook het nieuwe activiteitencentrum gebouwd zal worden als vervanging van De Slotjes. De visie Oosterhout 2030 beschreef het groene hart van Oosterhout al als een unieke kwaliteit van Oosterhout. De Visie Slotjesveld, waarin verbinden, ontmoeten en duurzaamheid centraal staan, laat zien hoe deze kwaliteit versterkt kan worden. Het college stelt de raad voor deze visie vast te stellen en houdt voorafgaand aan het raadsbesluit een digitale raadpleging met de inwoners.

Duurzaamheid 

Raadsvoorstel Duurzaamheid en toegankelijkheid

Het college stelt de raad voor om een bedrag van € 500.000 beschikbaar te stellen voor nieuwe duurzaamheids- en toegankelijkheidsleningen. Door deze stimuleringsregeling worden maatschappelijke instellingen ondersteund in het duurzamer en toegankelijker maken van hun accommodaties. Oosterhout blijft daarmee vol energie werken aan de duurzame toekomst van Oosterhout.  

Overig 

Inkoop jeugdzorg

De gemeente Oosterhout gaat, samen met andere gemeenten in West-Brabant Oost, een dienstverleningsovereenkomst tekenen voor de centrale inkoop van Jeugdhulp in dit deel van Brabant. De gemeente Breda krijgt daarin het mandaat om namens deze gemeenten contracten te tekenen met aanbieders van jeugdhulp. De taskforce Jeugd, die in de gemeente Oosterhout de taak had om de kosten van jeugdzorg terug te dringen, gaat op in de opgave om het gehele sociaal domein financieel beheersbaar te maken. 

Verder heeft het college:

  • Kennisgenomen van de eerste begrotingswijziging 2020 van de GGD West-Brabant, waarin de financiële gevolgen van de nieuwe CAO-gemeenten zijn verwerkt, en de raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen;
  • Vragen beantwoord van Groen Links over de uniforme vormgeving van voorrang op gemeentelijke rotondes;
  • Vragen beantwoord van Groen Links over het aantal elektrische laadpunten in parkeergarages;
  • Kennisgenomen van het feit dat de Provincie Noord-Brabant de procedures van de gemeente Oosterhout op het gebied van Omgevingsrecht (vergunning en handhaving fysieke leefomgeving) heeft beoordeeld met een ‘voldoet’. Dat is de maximaal haalbare score;
  • In een brief aan de gemeenteraad nadere uitleg gegeven over een aantal uitgangspunten die belangrijk zijn bij de bouw van het nieuwe gemeentehuis. In deze brief wordt, naar aanleiding van vragen van de raad daarover, uitgebreider aandacht besteed aan zaken als parkeren, duurzaamheid en bereikbaarheid OV;
  • Richting de Bank voor Nederlandse Gemeenten (BNG) bevestigd dat het gemeentebestuur instemt met een borgstelling van een lening (€ 500.000) aan hockeyclub De Warande. Daardoor wordt de vereniging in staat gesteld een lening af te sluiten bij de BNG. De helft van het risico wordt overgenomen door de Stichting Waarborgfonds Sport.