Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst week 17 - 2020

23-04-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 20 april 2020

Op dit moment gaat de aandacht en energie van het college grotendeels naar het beheersen van de coronacrisis. Toch neemt het college ook wekelijks noodzakelijke besluiten om de samenleving ook op de langere termijn door te laten gaan.

Duurzaamheid

Regionale Energiestrategie

Burgemeester en wethouders stellen de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met de Regionale Energie Strategie (RES) West Brabant. Deze RES is een uitwerking van het landelijke Klimaatakkoord en opgesteld voor en door zestien gemeenten en twee waterschappen in West Brabant, de provincie en Enexis. In de RES staat voor iedere deelnemer de opgave in de opwekking van duurzame energie beschreven. De ambitie van Oosterhout is dat er in 2030 in totaal 300 GWh (GigaWattuur) aan duurzame energie wordt opgewekt in Oosterhout. 192 GWh wordt gezocht in de gebouwde omgeving (bedrijven, woningen). De resterende opgave voor Oosterhout van 137 GWh is opgedeeld in een opgave voor windenergie en zonenergie. De opgave voor zonenergie is op zijn beurt opgesplitst naar zon-op-dak en zon-op-veld (zonneparken).

  • Wind: wordt gezocht in het energiepark aan de A59 en het re-poweren van de zes windmolens op Weststad.
  • Zon-op-veld: wordt gezocht in het energiepark A59 en de Bavelse Berg.
  • Zon-op-dak: In de gemeente Oosterhout zijn ruim zeshonderd daken aanwezig zijn met een dakoppervlakte van meer dan duizend vierkante meter (totaal ruim 200 hectare). Ongeveer een kwart daarvan is geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen.

Overig:

Gevolgen coronacrisis

Het coronavirus heeft gevolgen voor veel beleidsterreinen van de gemeente. Daarbij valt te denken aan domeinen als Werken, Economie, Zorg, Vrije Tijd, Wonen en Mobiliteit. Dat geldt voor 2020, maar zeker ook voor de jaren daarna. Burgemeester en wethouders willen dan ook op korte termijn met de stad en kerkdorpen in gesprek om de gevolgen op korte termijn (het jaar 2020) middellange termijn (begroting 2021) en lange termijn (toekomstvisie 2030) in kaart te brengen. Daarmee kan bekeken worden hoe het pad naar realisatie van de ambities zoals die in de toekomstvisie 2030 zijn benoemd, belopen zou moeten worden. Twintig thema’s uit de toekomstvisie worden qua route tegen het licht gehouden. De raad zal worden uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de gesprekken met de stad die in mei/juni 2020 ingepland worden. De raad is met een brief op de hoogte gesteld.

Verder heeft het college:

  • Besloten krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van de deurautomaten en de ventilatoren van activiteitencentrum Dommelbergen.
  • Besloten krediet beschikbaar te stellen voor het vervangen van de cv-ketels en ventilatoren van activiteitencentrum De Slotjes.
  • Kennis genomen van het voorontwerp bestemmingsplan Vijftig Bunderweg 11, op welk perceel de eigenaar een nieuwe extra woning wil bouwen.
  • De eigenaar van een woning in de Contreie ontheffing verleend voor de verkoop van die woning.
  • De geactualiseerde planning van de raadsnota’s vastgesteld.