Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst college week 50 - 2019

12-12-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 10 december 2019

Oosterhout Werkt

Overstap naar regulier werk via MidZuid

Een belangrijk doel van de Participatiewet is om meer personen met een arbeidsbeperking een plaats op de arbeidsmarkt te geven bij een reguliere werkgever. De werkgever krijgt hiervoor compensatie middels loonkostensubsidie voor de lagere loonwaarde van de werknemer. Het college wil personen die nog geen arbeidsovereenkomst aan kunnen gaan met een reguliere werkgever, door middel van een detacheringsbaan bij MidZuid de mogelijkheid geven om werkervaring op te doen. Doel is dat zij op termijn de stap kunnen maken naar een reguliere werkgever. Alleen wanneer de persoonlijke situatie om maatwerk vraagt, verleent het college toestemming aan MidZuid om een dienstverband voor onbepaalde tijd aan te bieden. Door deze aanpak kunnen meer personen deelnemen aan het arbeidsproces, waardoor de arbeidsparticipatie in Oosterhout kan toenemen. Daarnaast hoeft minder een beroep gedaan te worden op een uitkering. Het college heeft kennisgenomen van de beleidsnotitie die MidZuid hiervoor heeft opgesteld.

Kort parkeren in de Rulstraat per maart 2020

Op verzoek van de winkeliers zal per 2 maart 2020 een maximale parkeerduur van één uur gelden voor de betaalde parkeerplaatsen in de Rulstraat (tussen Pr. Frederikstraat en Laan) en Arendsplein (voor nummers 3 en 5). Parkeerders met een bewonersvergunning kunnen niet meer parkeren in de haakse parkeervakken in de Rulstraat (voor nummers 13 t/m 17). De gemeente komt hiermee tegemoet aan het winkelend publiek in de Rulstraat. Hiervoor wordt een aanwijzigingsbesluit voorbereid. Het college heeft verder het aanwijzingsbesluit genomen om de bestaande langsparkeervakken in de Rutselboslaan te verplaatsen van de linkerzijde naar de rechterzijde in verband met de reconstructie van het park.

Bouwen aan onze toekomst

Kredietvotering bouwrijp maken openbaar gebied project Zwaaikom

Met het project Zwaaikom wordt een stedelijk gebied herontwikkeld en worden ongeveer 500 woningen toegevoegd. Hiermee kan voorzien worden in een behoefte aan woningen voor zowel mensen uit Oosterhout als mensen van buiten Oosterhout en wordt dit stuk van de stad opgeknapt.

Het deelproject de Laverie bestaat uit ruim 100 woningen. In 2019 is gestart met de bouw van de eerste woningen van de Laverie. De gemeente zorgt ervoor dat de grond van het openbaar gebied rondom de huizen bouwrijp wordt gemaakt, onder meer door het aanleggen van kabels en leidingen. Het college heeft hiervoor krediet beschikbaar gesteld. Het uiteindelijke inrichtingsplan voor de openbare ruimte wordt volgend jaar aan het college voorgelegd.

Droge voeten aan de Prinsendam

De bewoners van de woningen aan de Prinsendam (huisnummer 22 t/m 56) ondervinden wateroverlast in de achtertuinen en schuurtjes. Dit wordt veroorzaakt door het in hoogte aflopende openbaar gebied vanaf het asfaltpad Domeinweg tot aan de perceelgrenzen. In de eerste helft van 2020 wordt dit probleem opgelost door onder meer het verlagen van het maaiveld. Het college heeft hiervoor krediet beschikbaar gesteld.

Duurzaamheid

Collectieve aanbesteding publieke laadinfrastructuur onder leiding van de provincie Noord-Brabant

Het aantal elektrische auto’s neemt snel toe. Als onderdeel van het klimaatakkoord is de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de ontwikkeling van laadinfrastructuur geen belemmering mag vormen voor de groei van het aantal elektrische auto’s. Gemeenten dienen onder andere een plan van aanpak op te stellen voor de uitrol van publieke laadinfrastructuur en de voortgang tweejaarlijks te monitoren. Op dit moment heeft de gemeente Oosterhout 30 publieke laadpalen. Voor verdere uitbreiding van de laadinfrastructuur doet de gemeente Oosterhout mee aan de collectieve aanbesteding die de provincie Noord-Brabant faciliteert. Het college en de burgemeester hebben hiervoor de benodigde mandaatbesluiten genomen.

Sociaal domein

Ondertekening intentieovereenkomst gedeelde mobiliteit West-Brabant

Het college heeft besloten de intentieovereenkomst gedeelde mobiliteit te ondertekenen. Met de intentieovereenkomst wil de provincie in samenwerking met de 16 gemeentes in de regio West-Brabant de transitie naar gedeelde mobiliteit vormgeven. De reiziger kan in 2023 gebruik maken van de reguliere bus of trein, flexvervoer, met iemand meerijden of een ander alternatief. We noemen dit gedeelde mobiliteit. Een keuze maken uit alle opties kan straks via een app. Bij het ontwikkelen van het nieuwe ov-systeem wordt ook gekeken naar het integreren van het Wmo-vervoer. Dit biedt kansen om vorm te geven aan een flexibel systeem van openbaar vervoer in de gemeente Oosterhout dat voor iedereen toegankelijk is en waarbij de reiziger centraal staat. Het ov-systeem blijft gericht op vervoer van halte tot halte, in combinatie met andere vormen van flexibel vervoer tot aan huis.

Jongerenpreventieteam van start

In 2017 is er tijdens de jaarwisseling in Oosterhout gewerkt met een Jongeren Preventie Team (JPT)  om overlast met betrekking tot vuurwerk en vernielingen te voorkomen. Dit concept wordt nieuw leven ingeblazen en verbreed door het jongerenwerk van Surplus Welzijn en de gemeente Oosterhout. De primaire taak van het JPT is gedurende het jaar het gesprek aan te gaan met andere jongeren op straat over bijvoorbeeld drank, drugs of vuurwerk. Daarnaast zullen de jongeren extra ogen en oren op de straat zijn. Op deze manier kunnen problemen mogelijk aan de voorkant al worden opgepakt. Het doel is om jongeren te faciliteren en aansporen om hun talenten te ontwikkelen, zodat zij in de toekomst positief kunnen meedoen in de samenleving. Het Jongeren Preventie Team bestaat uit een diverse groep van jongens en meiden vanaf 15 jaar uit verschillende wijken van de gemeente Oosterhout die zich op verschillende manieren willen inzetten voor hun omgeving. Gestart wordt met een groep van 10 jongeren. De werving start eind 2019/begin 2020.

Invoering Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte geestelijke gezondheidzorg in. Deze nieuwe wet vervangt samen met de Wet Zorg en Dwang de huidige Wet bijzondere opnamen psychiatrische ziekenhuizen. In de Wvggz is vastgelegd welke vormen van verplichte zorg mogelijk zijn als er echt geen andere oplossing is. Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken is een uitvoeringsplan opgesteld voor de 16 gemeenten in de regio West-Brabant. Inwoners kunnen zich wenden tot het regionale meldpunt crisiszorg als zij grote zorgen hebben om een persoon (veelal een naaste) en denken dat verplichte ggz-zorg nodig is. Dit meldpunt beoordeelt de melding namens de gemeente en zorgt voor een adequate afhandeling, waaronder indien nodig doorgeleiding naar het regionale bemoeizorgteam die verkennend onderzoek uitvoert. Dit leidt mogelijk tot een aanvraag bij het Openbaar Ministerie voor verplichte zorg, waarover de rechter besluit. Het college en de burgemeester hebben de benodigde mandaatbesluiten genomen voor de uitvoering van de wet. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Overig

Verder heeft het college:

  • De tarieven voor reisdocumenten, rijbewijzen, verklaring omtrent gedrag en attestatie de vita voor 2020 vastgesteld en de raad voorgesteld de ROEB-lijst 2020 vast te stellen, die behoort bij de Legesverordening 2020;
  • De raad voorgesteld het controleprotocol en normenkader 2019 voor de accountantscontrole 2019 vast te stellen;
  • De inhoud van de LOGA brieven 19-068 en 19-069 over het definitief akkoord Cao Gemeenten 2019-2020 vast te stellen, zodat deze Cao-afspraken uitgevoerd kunnen worden;
  • De bodemfunctiekaart van de projecten Zwaaikom en Wilhelminahaven en de bodemfunctiekaart van de toekomstige parkheuvel (voormalige vuilstort) aangepast;
  • De opdracht voor de migratie van de gemeentelijke website enkelvoudig onderhands aanbesteed en krediet beschikbaar gesteld voor het actualiseren van de website;
  • De tarieven voor 2020 voor recreatieoord De Warande vastgesteld;
  • Art. 39 vragen van GroenLinks over de Buurtkamer schriftelijk beantwoord.