Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst college, week 48

27-11-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 25 november 2019

 

Bouwen aan onze toekomst

Waterbeemd

Burgemeester en wethouders hebben het definitief ontwerp voor de verbetering van het park Waterbeemd vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld om het plan te realiseren. Het park in de Waterbeemd maakt onderdeel uit van de wijkgroenstructuur en wordt veel gebruikt door kinderen en volwassenen van alle leeftijden. Er is sprake van achterstallig onderhoud waardoor er donkere, onoverzichtelijke plekken zijn ontstaan. Door wortelopdruk worden de paden onveilig. Het park is aan groot onderhoud toe. Dat laatste geldt ook voor de waterpartij waarvoor Waterschap Brabantse Delta verantwoordelijk is. Het waterschap verzorgt het onderhoud aan de waterpartij en de beschoeiing. Waar mogelijk wordt de beschoeiing vervangen door natuurvriendelijke oevers. Het ontwerp is in oktober gepresenteerd aan belangstellende omwonenden tijdens een goed bezochte inloopavond. Aanwezigen waren overwegend positief over het voorgestelde plan, vooral over de vervanging van veel (te) groot geworden bomen en het opener/ toegankelijker maken van het park.

Voltastraat

Het college stemt in met de aanpak en planning voor de reconstructie van de Voltastraat en stelt de benodigde middelen beschikbaar. De Voltastraat ligt in de natuurkundigenbuurt en maakt onderdeel uit van een 30-kilometer zone. Het noordelijk deel van de straat, tussen de Lorentzlaan en de Pascallaan, is hard toe aan onderhoud. Het zuidelijk deel heeft een ander type inrichting en is nog in goede staat. In het noordelijk deel is sprake van veel wortelopdruk en versleten verharding. Er is een voorlopig ontwerp opgesteld wat tijdens een inloopavond voorgelegd zal worden aan de bewoners. Naast de Voltastraat zijn de Galvanistraat en de Ohmstraat in voorbereiding. Vanwege efficiëntie en doelmatigheid is besloten deze drie projecten te combineren in de voorbereiding en uitvoering.

Reconstructie Holtroplaan

Het college heeft het voorlopig ontwerp voor de reconstructie van de Burgemeester Holtroplaan vastgesteld en middelen beschikbaar gesteld voor de realisatie ervan. Het college heeft al eerder gekozen voor het scenario 3. In hoofdlijnen omvat het voorlopig ontwerp groot onderhoud van de rijbanen en aanliggende fietsstroken van de Burgemeester Holtroplaan, in combinatie met de herinrichting van het parkeerterrein ten zuiden van winkelcentrum Zuiderhout (Vondellaan), de aanleg van een rotonde op de kruising Burgemeester Holtroplaan-Vondellaan en het verbeteren van de fiets-voetgangersoversteekplaatsen bij winkelcentrum Zuiderhout (noordzijde) en de Buurstede zodat de verkeersveiligheid wordt vergroot. Op maandag 9 december 2019 vindt een expertmeeting plaats en op dinsdag 10 december 2019 wordt een bewonersavond gehouden.

Speelplekken Beemdenbuurt

Het college heeft het ontwerp voor de drie speelplekken in de Beemdenbuurt vastgesteld en de benodigde middelen voor de realisatie beschikbaar gesteld. In het beleidsplan Spelen is bepaald dat er dertig speelplekken in Oosterhout worden omgevormd naar informele speelplekken. Drie van deze plekken zijn de speelplek aan de Lissebeemd, Westerbeemd en Distelbeemd. Na een inloopmiddag/avond met kinderen uit de omgeving is een plan opgesteld voor de nieuwe inrichting. De kinderen waren erg enthousiast over de aanpassing van de speelplek. Het definitieve ontwerp wordt via een bewonersbrief aan de omwonenden gepresenteerd. De planning is om in 2019 te starten met de werkzaamheden en dit in 2020 af te ronden.

Speelplekken Herendam en Ganzendonk

Het college heeft de benodigde middelen beschikbaar gesteld voor het opnieuw inrichten van de speelplekken aan de Herendam en de Ganzendonk. Alle speelplekken worden elk jaar minimaal drie keer geïnspecteerd. Uit deze inspecties is gebleken dat de speeltoestellen aan de Herendam en de Ganzendonk aan vervanging toe zijn, hier en daar moet het groen worden aangepakt en asfalt hersteld. De herinrichting is besproken met de plaatselijke jeugd en de bewoners. De planning is om de werkzaamheden in het voorjaar van 2020 uit te voeren. Het ontwerp voor de nieuwe speelplek aan de Ganzendonk sluit aan op de conceptvisie Arkendonk die momenteel wordt voorbereid.

Jaarafspraken Thuisvester

Burgemeester en wethouders hebben de jaarafspraken met Thuisvester en de Huurdersvereniging Oosterhout voor 2020 vastgesteld. In dit document zijn afspraken vastgelegd over de beschikbaarheid en betaalbaarheid van sociale huurwoningen, duurzaamheid en woonkwaliteit, sociaal domein, bijzondere doelgroepen en leefbaarheid. De raad wordt per brief geïnformeerd over de Jaarafspraken 2020.

 

Genieten

Subsidie evenementen

Burgemeester en wethouders hebben het subsidieplafond 2020 van de subsidieregeling Volksfeesten en Evenementen verdeeld over de aanvragers. Deze subsidieregeling is voor evenementen en projecten die al meer dan drie keer hebben plaatsgevonden en niet zonder subsidie kunnen draaien. Het aantal subsidieaanvragen in het kader van de subsidieregeling Volksfeesten en Evenementen overschrijdt het subsidieplafond ruim. Het tekort wordt gedekt uit de subsidieregeling Programmering van de Stad, waar sprake is van een overschot. In totaal wordt nu voor een bedrag van € 61.661 aan evenementensubsidies verleend. Bij de verdeling van de subsidies heeft het college zich laten leiden door een inhoudelijke en een financiële toetsing van de verzoeken. Bij de inhoudelijke toetsing is gekeken of de activiteiten bijdragen aan de beleidsdoelen van de gemeente, de impact voor de stad en haar
bewoners en de mate waarin organisaties zelfvoorzienend kunnen zijn. 

 

Sociaal domein


Geweld hoort nergens thuis

Cijfers laten zien dat gemiddeld in elke schoolklas één kind zit dat te maken heeft met kindermishandeling en dat één op de twintig ouderen te maken heeft met een vorm van ouderenmishandeling. De materiële en immateriële schade die dit veroorzaakt voor directbetrokkenen, ook op langere termijn, is groot. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn van alle tijden en komen voor in alle lagen van de bevolking. Gemeenten hebben een wettelijke verantwoordelijkheid de veiligheid en het welzijn van haar inwoners te borgen. Om die reden gaat Oosterhout deelnemen aan het regionale programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ waarin gemeenten de handen ineen te slaan om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, terug te dringen of de schade ervan te beperken.

Mantelzorgbeleid

Burgemeester en wethouders hebben het Mantelzorgbeleid 2020-2024 vastgesteld. Het vinden, ondersteunen, verbinden en waarderen van mantelzorgers vormen de belangrijkste uitgangspunten van gemeentelijke kijk op mantelzorg. De komende jaren wordt ingezet op het verder ontwikkelen van de basis van mantelzorgondersteuning door: meer mantelzorgers in beeld te brengen, het vergroten van bewustwording onder mantelzorgers, de toegang tot betrouwbare praktische informatie uit te breiden, het herkennen en ondersteunen van jonge mantelzorgers, inzetten van mantelzorgmakelaars, stimuleren van onderling contact tussen mantelzorgers, inrichten van een nieuwe vorm van mantelzorgwaardering en het oprichten van een Platform Mantelzorg.

 

Overig

Verder heeft het college:

  • mevrouw mr. J. Bazelmans herbenoemd tot lid van de Adviescommissie Awb tot januari 2024 en de heer mr. M. Van Vliet eervol ontslag verleend.

  • besloten in te stemmen met de voorstellen van het VNG-bestuur en wethouder Willemsen te machtigen namens de gemeente Oosterhout te stemmen op de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG op 29 november 2019. Oosterhout dient een motie in om samenwerkingsverbanden (zoals Equalit) een betere positie te geven.

  • het mandaatbesluit Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door het mandaatbesluit Algemene verordening gegevensbescherming (Avg), waardoor de juiste medewerkers bevoegdheden krijgen om te werken met vertrouwelijke persoonsgegevens.