Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Nieuws

Besluitenlijst college week 23

02-06-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 2 juni 2020

Corona Impact

Impactanalyse binnenstad

Het college heeft de afgelopen periode een aantal stappen gezet op weg naar een nieuwe ruimtelijke invulling van Arendshof. In januari 2020 is een projectplan Ruimtelijke Toekomstvisie Arendshof vastgesteld en er is gewerkt aan het draagvlak voor dit plan. De coronacrisis heeft echter directe gevolgen voor het functioneren van de gehele Oosterhoutse binnenstad, waardoor alle partijen grip op een nieuwe werkelijkheid moeten zien te krijgen. Daarom is de opdracht om een ruimtelijke toekomstvisie voor Arendshof op te stellen gewijzigd naar de opdracht om de effecten van de crisis voor de gehele binnenstad in kaart te brengen. De bevindingen die deze analyse gaan opleveren worden ingepast in de brede Corona Impact Analyse (CIA), waarmee het college deze week is gestart en die gaat leiden tot een totaaloverzicht in juli 2020. Deze brede analyse wordt dan in de gemeenteraad besproken. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

 

Bouwen aan onze toekomst

Uitvoeringsovereenkomst knooppunt Hooipolder, doortrekking Statendamweg

De A27 wordt verbreed tussen knooppunt Hooipolder en Houten. Het knooppunt Hooipolder wordt daarbij gedeeltelijk ongelijkvloers om zo de doorstroming te verbeteren op de A59. In samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle belanghebbende gemeenten, provincies en waterschappen zijn bestuursovereenkomsten verder uitgewerkt tot een uitvoeringsovereenkomst. Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om de uitvoeringsovereenkomst met Rijkswaterstaat te ondertekenen.

De op- en afrit 34 bij Raamsdonkveer komt te vervallen. Voor een goede bereikbaarheid van Raamsdonkveer zal er een nieuwe verbindingsweg aangelegd worden vanaf op- en afrit 33 over ‘De Hillen’ naar de rotonde Eendrachtsweg bij de Kloosterhoeve in Raamsdonkveer. De nieuw aan te leggen weg tussen de Statendamweg en de Eendrachtsweg in Raamsdonkveer wordt na gereedkomen overgedragen aan de gemeente Geertruidenberg en gemeente Oosterhout.

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben besloten om een overeenkomst met Rijkswaterstaat aan te gaan waarin de nieuwe weg vanaf de Statendamweg tot de nieuw te realiseren brug over de Donge na aanleg wordt overgedragen in beheer en onderhoud naar de gemeente.

Voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg moet composteerinrichting de Hillen aangepast worden. Ook voor deze aanpassingen heeft het college besloten een overeenkomst af te sluiten met Rijkswaterstraat. Dit omvat aanpassingen aan de composteerinrichting, verbetering van de lokale groenstructuur en verbetering van de Statendamweg.

Totstandkoming Omgevingsvisie

Het college informeert de raad per brief over het proces voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie is een strategische, abstracte, visie voor de langere termijn. Een visie die gemeentebreed de belangrijkste opgaven voor de toekomst benoemt (fase 1). Opgaven die in een latere fase, in nauw overleg met de inwoners van Oosterhout op wijk-, buurt- en dorpsniveau worden uitgewerkt in programma’s (fase 2) . Naast de inwoners zullen ook de relevante stakeholders bij deze uitwerking worden betrokken. Op korte termijn zal voor fase 1 digitaal het gesprek gevoerd worden met stakeholders binnen de gemeente Oosterhout, een vertegenwoordiging per kerkdorp en per wijk, de belangrijkste ketenpartners, de buurgemeenten, de provincie en het Rijk. Daarna zal de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage worden gelegd en zal, binnen de RIVM-richtlijnen, een fysieke bijeenkomst plaatsvinden.

Verschuiving rioleringsprojecten

Het college heeft besloten budget te verschuiven en een aantal in de toekomst geplande rioleringsprojecten naar voren te halen. Deze ruimte ontstaat doordat een aantal projecten vanwege de coronamaatregelen in meer of mindere mate vertraagd is. Door projecten naar voren te halen kan de uitvoering blijven doorgaan. Bovendien blijven aannemers dan aan het werk in deze economisch uitdagende periode en blijft de ambtelijke capaciteit ingezet worden. De uitvoeringswerkzaamheden voor de Burg. Holtroplaan worden dit jaar niet meer gestart. Het rioolkrediet voor dit project wordt nu ingezet voor de vervanging van delen van het riool in de Anemoonstraat, Leliestraat, Ranonkelstraat, Trompenburg, Jupiter en Sirius. In het Jaarprogramma Openbare Ruimte 2021 zal vervolgens krediet worden gereserveerd voor de uitvoering van de Burg. Holtroplaan.

 

Genieten

Aanvullend onderzoek nieuwbouw Oosterheidehal en renovatie sportvloer

Het college heeft besloten dat de huidige Oosterheidehal nog enkele jaren te gebruiken. De herbouw van de Oosterheidehal zal over enkele jaren plaatsvinden. Eerder besloot het college dat voorafgaand aan de nieuwbouw van de Oosterheidehal aanvullend onderzoek zal worden verricht naar woningbouw en extra energieopwekking. Tot die tijd kan er gewoon gesport worden in de Oosterheidehal. De toplaag van de houten vloer wordt daarvoor worden hersteld. Het college stelt de raad voor hiervoor € 50.000,- beschikbaar te stellen.

 

Overig

Jaarrekening en saldobestemming 2019

De jaarrekening 2019 sluit met een positief financieel resultaat over 2019 van totaal ruim 3,4 miljoen euro. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor dit bedrag voor het grootste deel te bestemmen voor het opvangen van de gevolgen van de Coronacrisis. Andere bestemmingen zijn onder andere duurzaamheid en de energietransitie, onderhoud gebouwen en bermherstel. De jaarstukken 2019 worden op 26 mei 2019 aan de gemeenteraad verstrekt na afronding van de accountantscontrole. De jaarstukken 2019 en de saldobestemming 2019 worden besproken in de gemeenteraad op 7 en 8 juli 2020.

Verder heeft het college:

  • Schriftelijke vragen van D66 over het mogelijk ontdiepen van de Put van Caron door het waterschap met al dan niet vervuild slib schriftelijk beantwoord. Daaruit blijkt overigens dat het gaat om de Plas Caron die op het grondgebied van de gemeente Geertruidenberg ligt;
  • Besloten ter vervanging van mevrouw mr. M.P.C. Moers-Anssems, de heer mr. J.W. Visser te benoemen als lid van de Adviescommissie Algemene wet bestuursrecht voor de periode van 1 juli 2020 tot 1 juli 2024;
  • Kennisgenomen van de jaarverslagen van de interne en externe vertrouwenspersonen.