Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Prioriteiten college voor aanpak effecten coronacrisis

24-06-2020

Oosterhout rondt eerste fase Corona Impact Analyse af

Extra aandacht voor de positie van jongeren en jongvolwassenen in Oosterhout, (duurzaam) blijven investeren en het waar mogelijk versnellen van de woningbouwproductie. Dat zijn enkele van de prioriteiten die het Oosterhoutse college van burgemeester en wethouders stelt op basis van de eerste  fase van de Corona Impact Analyse.

De Corona Impact Analyse (CIA)  (pdf, 1475 kb) geeft een eerste beeld van de effecten die de crisis heeft op de Oosterhoutse samenleving. Om dat beeld te bepalen, zijn onder andere negentien gesprekken gevoerd met externe deskundigen, ondernemers, verenigingen en organisaties. Daarnaast zijn ondernemers en sportverenigingen via enquêtes bevraagd over de effecten die zij van de crisis verwachten. Het college bespreekt de uitkomsten van de CIA op dinsdag 7 en woensdag 8 juli met de Oosterhoutse gemeenteraad.

Wethouder Clèmens Piena, samen met zijn collega Robin van der Helm bestuurlijk eerstverantwoordelijk voor het doorlopen proces, benadrukt dat dit proces zeker een vervolg krijgt. “Mensen hebben het erg gewaardeerd dat ze konden meedenken en hun input konden geven. Deze CIA is dan ook geen product van het gemeentehuis, maar vooral van de samenleving. Met deze analyse hebben we een eerste indruk, maar daarmee is het verhaal nog lang niet afgerond. We blijven hierover met de samenleving in gesprek”. Ook de gemeenteraad is vanaf een vroeg stadium in het proces betrokken: van de negentien gespreksgroepen maakten ook raadsleden deel uit en de (hoofdlijnen van de) analyse zijn ook gedeeld met een klankbordgroep ui de raad.

Uit de gesprekken die gevoerd zijn, is onder andere het beeld naar voren gekomen dat met name jongeren en jongvolwassenen in de knel komen door de coronacrisis. Wethouder Van der Helm: “Jongeren raken hun bijbaantjes kwijt, schoolverlaters vinden moeilijker werk. Er vallen gaten in hun sociaal netwerk omdat ze fysiek nauwelijks lessen meer volgen, grootschalige evenementen zijn lange tijd niet mogelijk en ook bij het uitgaan zijn er allerlei beperkingen.” Om die reden zal er in de tweede fase extra aandacht worden besteed aan jongeren en jongvolwassenen. Dat betekent ook dat de gemeente nadrukkelijk met die groep het gesprek aangaat over hoe zij de gevolgen van de crisis ervaren en welke mogelijkheden zij zien.

Daarnaast komen burgemeester en wethouders met nog acht andere prioriteiten:

  • Een extra impuls voor de woningbouw. Niet alleen vanwege de ontwikkelingen op de woningmarkt, maar ook omdat de bouwsector een belangrijke pijler van de lokale economie is.
  • Inzetten op de (duurzame) investeringskracht van de gemeente (anticyclisch investeren).
  • Verder versterken van de potentie en organisatiekracht van de wijken en dorpen. Ook uit de coronacrisis blijkt dat hier kansen liggen.
  • Doorpakken in de binnenstad, ook al omdat de economische crisis gaat zorgen voor een nieuwe dynamiek in het stadscentrum.
  • Sturen op samenwerking in de regio. Sommige uitdagingen waarvoor Oosterhout zich gesteld ziet, moeten vooral in regionaal verband worden opgelost.
  • Meer investeren in samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers, om zo de werking van de arbeidsmarkt te kunnen verbeteren.
  • Ook in tijden van economische teruggang, inwoners en ondernemers blijven aanspreken en ondersteunen op het gebied van duurzaamheid.
  • Het opstellen van een lokaal mobiliteitspact, om zo de milieuwinst van verander(en)d mobiliteitsgedrag te kunnen vasthouden.
  • Het versterken van de maatschappelijke dialoog, samen met de maatschappelijke partners.

Verdere proces

Als de gemeenteraad van Oosterhout ook deze prioriteiten onderschrijft, zal het college in de ontwerpbegroting voor 2021 een verdere, financiële en inhoudelijke, uitwerking opnemen. In de aanloop daar naartoe wil het college in september met de gemeenteraad het gesprek aangaan over de te kiezen oplossingsrichtingen.