Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijstvan de raadsvergadering van 19 mei 2020

20-05-2020

Besluiten over raadsnota’s

 

Agendapunt 7 (ZN 217821)
Wijziging van de wegsleepverordening

Voorstel:

 1. De ‘Wegsleepverordening gemeente Oosterhout’ als volgt te wijzigen:

 • artikel 3, lid 1 vervangen door:

  'lid 1. Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen Van Egeraat Mobility Services, Koopvaardijweg 12, 4906 CV Oosterhout'

 • na artikel 4 lid 1 onder b onderdeel c toevoegen:

  ‘c. in afwijking van de onderdelen a en b worden voor het wegslepen van grote voertuigen (> 3500 kg) naar de bewaarplaats de werkelijke kosten in rekening gebracht. Het betreft de volgende kosten: personele en materiaalkosten die direct verband houden met het wegslepen en in bewaring stellen van voertuigen, kosten die verband houden met de bekendmaking van beschikkingen, verkoop, eigendomsoverdracht om niet of vernietiging van voertuigen, inclusief de taxatie van deze voertuigen, renteverlies, WA verzekering en dergelijke’.

 • na artikel 4 lid 2 onder b toevoegen:

  ‘c. in afwijking van de onderdelen a en b worden voor het bewaren van grote voertuigen (> 3500 kg) de werkelijke kosten in rekening gebracht.’

      2. Deze wijziging in werking te laten treden de dag na bekendmaking.

 

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord (hamerstuk)

 

Agendapunt 8 (ZN 215030)
Ombuigingsmaatregelen parkeren

Voorstel:

 1. Vast te stellen de eerste tranche ombuigingsmaatregelen, die de volgende maatregelen omvat op het gebied van:

  -     bewaakte fietsenstallingen:

  F1 en F5 wijzigingen in beheer

  F7 overleg over lagere huurprijs

  -     betaalautomaten:

  B1 minder betaalautomaten en wijzigen van bepaalde betaalde parkeerplaatsen naar plaatsen voor vergunninghouders

  -     digitalisering:

  D1 digitaliseren uitgifte en beheer van parkeerproducten

  D3 taakstelling parkeerhandhaving (conform amendement 12 november 2019)

  -     parkeerproducten:

  P1 vervangen kraskaart door digitale bezoekersregeling

  P2 wijziging regeling parkeervergunning bij nieuwbouw

  P3 fiscaliseren vergunningshoudersparkeren

  P4 invoeren tarief voor parkeerontheffingen, gerelateerd aan geldigheidsduur.

   

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 20 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, CDA, Groen Brabant en LZP) en 11 stemmen tegen (GroenLinks, GBV, D66 en PvdA).

 

Besluit over de motie:

Motie 08M1 Gemeentebelangen-CDA-LZP “ombuigingsmaatregelen parkeren” is aangenomen met 16 stemmen voor (Gemeentebelangen-CDA-D66-Groen Brabant-LZP) en 15 stemmen tegen (VVD-GroenLinks-GBV-PvdA).

 

De raad verzoekt het college:

 1. de mogelijkheid te onderzoeken tot het sluiten van de fietsparkeerkelder onder de Markt en het bieden van een alternatief voor het fiets-parkeren rond de Markt en tevens een nieuwe invulling voor de kelder te zoeken;

 2. de uitkomst van het onderzoek met een voorstel aan te bieden aan de gemeenteraad uiterlijk 1 september 2020.

   

Agendapunt 9 (ZN 221753)
Regionale Energie Strategie

Voorstel:

 1. In te stemmen met Concept RES West Brabant april 2020 (versie 0.5) en de opgave voor de gemeente Oosterhout, die voortkomt uit de RES, om 192 GWh duurzame opwekcapaciteit te realiseren, waarvan:
  - 55 GWh bestaand,
  - 34 GWh in 2 zonneparken (Energiepark A59 en Bavelse Berg),
  - 45 GWh in 1 windpark (Energiepark A59),
  - 34 GWh Zon op Bedrijfsdaken en
  - 24 GWh repoweren 6 bestaande windmolens Weststad.

   

Besluit over het amendement:

Het amendement 09A1 (VVD) inzake flexibiliteit in energiemix is aangenomen met 30 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

Besluit over geamendeerd voorstel:

 1. In te stemmen met Concept RES West Brabant april 2020 (versie 0.5) en de opgave voor de gemeente Oosterhout, die voortkomt uit de RES, vast te stellen op 192 GWh duurzame opwekcapaciteit;

 2. Op nadere momenten te bepalen op welke wijze en op welke locaties invulling wordt gegeven aan de opgave van 192 GWh.

  Akkoord met 30 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

   

Besluit over motie 09M1 GroenLinks (zorgvuldige besluitvorming energiepark Oranjepolder):

Aangenomen met 30 stemmen voor (Gemeentebelangen-VVD-GroenLinks-GBV-CDA-D66-PvdA-LZP) en 1 stem tegen (Groen Brabant).

 

De raad verzoekt het college:

 1. de initiatiefnemers van het Energiepark Oranjepolder te verzoeken om de omgevingsdialoog te pauzeren en pas opnieuw op te starten zodra er een volwaardige fysieke informatieronde en omgevingsdialoog kan plaatsvinden;

 2. de ruimtelijke procedure pas te hervatten als door de initiatiefnemers voldaan wordt aan een zorgvuldig proces zoals hierboven aangegeven.

   

Besluit over motie 09M2 GBV (regionale mer)

Verworpen met 8 stemmen voor (GroenLinks en GBV) en 23 stemmen tegen (Gemeentebelangen-VVD-CDA-D66-Groen Brabant-PvdA-LZP).

 

Agendapunt 10
Motie vreemd aan de orde van GroenLinks en Groen Brabant inzake stedenband

Verworpen met 8 stemmen voor (GroenLinks, Groen Brabant en twee stemmen GBV) en 23 stemmen tegen (Gemeentebelangen-VVD-CDA-D66-PvdA-LPZ en 1 stem GBV).

 

Agendapunt 11
Motie vreemd aan de orde van GroenLinks, GBV, PvdA en LZP inzake opvang kinderen uit Griekse vluchtelingenkampen

Het verzoek aan het college, zoals geformuleerd in de motie, is tijdens de vergadering gewijzigd met als strekking: als de staatsecretaris besluit tot het opnemen van 500 vluchtelingenkinderen, dan is Oosterhout bereid tot het opnemen van een deel van deze groep. Oosterhout laat dit op dat moment middels een brief weten aan de staatssecretaris.

Het college heeft aangegeven dit te zullen doen, waarna de motie niet in stemming is gebracht.

 

Verdere punten

Nieuwe fractie LZP

Dhr. Kamps neemt voortaan zitting in de raad als fractie Lijst Zonder Partij.

 

Besluitenlijst vorige vergadering

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 21 april 2020 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Brieven voor gevangenen

De raad zendt een brief aan de autoriteiten van China.

 

Vragen ex artikel 39

Besproken zijn de vragen van D66 (slib/Put van Caron) en van GroenLinks (nadere inlichtingen ecologische verbindingszone Contreie).

 

Deelnemers vergadering

Alle raadsleden hebben deelgenomen aan deze vergadering.

De raad heeft via video vergaderd i.v.m. coronacrisis.

 

Vaststelling besluitenlijst

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 juni 2020,