Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 47 -2019

20-11-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 19 november 2019

Oosterhout werkt

Omzetting melkveehouderij in een paardenhouderij: voorontwerp bestemmingsplan ter inzage

De eigenaar van een melkveehouderij aan de Groenendijk 64 in Oosteind wil zijn bedrijf omzetten naar een paardenhouderij met ondergeschikt paardenpension en statische opslag. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Het college heeft besloten het voorontwerp-bestemmingsplan gedurende vier weken ter inzage te leggen. Voor het plan hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Het plan levert deze ondernemer een nieuw economisch perspectief op. Daarnaast is er een forse milieuwinst, neemt de bebouwing af en kan de vrijkomende grond worden ingezet als potentiële ruilgrond voor andere agrariërs in het kader van de verbreding van de N629.

Bouwen aan onze toekomst

Vaststelling voorlopig ontwerp openbare ruimte rondom het Mgr. Frencken College

De afgelopen jaren heeft een intensieve vernieuwbouw van het Mgr. Frencken College plaatsgevonden. De school is van een gesloten, naar binnen gekeerd gebouw, veranderd in een open en naar buiten gericht gebouw, wat onderdeel is geworden van het enkele jaren geleden gereconstrueerde Lukwelpark. Om de nieuwe buitenruimte van het Frencken vloeiend aan te laten sluiten op de openbare ruimte in en om het Lukwelpark, is ook een reconstructie van de openbare ruimte nodig. Het college heeft hiervoor het voorlopig ontwerp vastgesteld. Dit ontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met een afvaardiging van zowel het Mgr. Frencken College als van bewoners van de naastgelegen flat aan de Hertogenlaan. Het voorlopig ontwerp zal op woensdagavond 27 november met direct omwonenden worden besproken.

Realisatie woonzorgcomplex voor ouderen (Pim senior): ontwerp-bestemmingsplan ter inzage

Stichting Pim senior wil aan de Geerstraat 1 in Dorst een woonzorgcomplex voor 56 ouderen met dementie realiseren. Op deze locatie was een akkerbouwbedrijf gevestigd. Voor dit plan is een bestemmingsplanwijziging nodig. Het college heeft besloten het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp besluit hogere waarden geluid gedurende zes weken ter inzage te leggen. Voor dit plan hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Het plan ondersteunt de maatschappelijke behoefte aan kleinschalige zorgvoorzieningen voor mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking in woonbuurten verspreid over de gemeente Oosterhout.

Duurzaamheid

Snellaadstations voor elektrische voertuigen langs A27: ontwerp-bestemmingsplan ter inzage

Fastned wil op de verzorgingsplaatsen Kalix Berna en Galgeveld een snellaadstation realiseren voor het opladen van elektrische auto's. Het bouwplan bestaat uit het snellaadstation zelf, een technische ruimte en een overkapping. Om dit mogelijk te maken zal het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden. Het college heeft besloten de ontwerp-bestemmingsplannen en de ontwerp-omgevingsvergunningen Kalix Berna en Galgeveld gedurende zes weken ter inzage te leggen. Voor het plan hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. Het plan past naadloos in de ambitie van het college om in 2030 veertig procent kooldioxidereductie en dertig procent duurzaam energiegebruik te realiseren. Samen met de reeds bestaande snellaadstations aan de Beneluxweg ontstaat een goede basis voor duurzaam rijden. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Genieten

Toekenning toeristisch fonds eerste halfjaar 2020

Zo'n 10% van de Oosterhoutse werkgelegenheid is direct of indirect gerelateerd aan de vrijetijdseconomie. Die positie wil Oosterhout versterken door het stimuleren en ondersteunen van nieuwe initiatieven en investeringen in de toeristische sector. Daarvoor is het toeristisch fonds in het leven geroepen. In totaal zijn zeven projecten ingediend met een aanvraag voor een financiële bijdrage in het eerste halfjaar van 2020. Het college heeft op advies van het Platform Toerisme aan vijf projecten een bijdrage toegekend. De initiatiefnemers zullen binnenkort ongetwijfeld de publiciteit zoeken met hun ideeën.

Sociaal domein

Voortzetting Floraliapark en raadsvoorstel dagbesteding als algemene voorziening

Dagbesteding creëert voor inwoners de mogelijkheid om te komen tot een zinvolle en waardevolle invulling van de dag. Het biedt dagritme, structuur, ontmoeting, persoonlijke ontwikkeling en zingeving. In 2017 en 2018 is in Oosterhout op de locatie Floralia een pilot uitgevoerd voor dagbesteding als algemene voorziening. Het college ziet op basis van de diverse pilots voor dagbesteding (Floralia, de Aanloop, de Buurtkamer en Inloop de Pastorie) een perspectief om begeleiding als algemene voorziening te organiseren. Een proces dat zorgvuldig moet worden doorlopen, omdat de zorgbehoefte en continuïteit van ondersteuning van de inwoners voorop staat. Het college beoogt hiervoor de komende jaren een beperkt aantal vaste locaties voor begeleiding te benoemen. Het college vraagt de raad op basis van de pilot het Floraliapark te benoemen als locatie voor begeleiding als algemene voorziening. Ook vraagt het college de raad in te stemmen met het procesvoorstel voor een nadere uitwerking van begeleiding en dagbesteding als algemene voorziening. De raad bespreekt dit voorstel in de vergadering van 26 november. De stukken zijn te lezen op raad.oosterhout.nl.

Voortzetting samenwerkingsverband Animo

Animo is sinds 2016 een gezamenlijke project tussen Amphia, Surplus Welzijn, GGD West-Brabant, Zorroo en gemeente Oosterhout. Zij bundelen hun kennis en ervaring om op basis van positieve gezondheid nieuwe zorg- en ondersteuningsconcepten te ontwikkelen die aansluiten bij de behoeften van de inwoners van gemeente Oosterhout. De aanpak en de resultaten van deze samenwerking op het snijvlak van zorg en welzijn worden binnenkort gepresenteerd op een symposium. Projecten die voortkomen uit de samenwerking zijn onder meer de kookcursussen voor 50+-mannen en de website met informatie voor mantelzorgers animo-oosterhout.nl. Het college heeft besloten deze samenwerking de komende drie jaar voort te zetten tot 2022.

Pilot Regelvrij integraal sociaal domein van start

Zoals eerder vastgesteld door de raad start de pilot Regelvrij integraal sociaal domein. Doel is een integrale aanpak binnen de Jeugdwet, Participatiewet, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en Wet maatschappelijke ondersteuning. De pilot wordt in verbinding gebracht met de verschillende initiatieven die er al lopen om huishoudens met multiproblemen te ondersteunen. Het college heeft voor deze pilot het uitvoeringsplan vastgesteld. Het onderzoeksteam van de GGD West-Brabant zal de pilot evalueren. In september 2020 ontvangt de raad de evaluatie. De raad wordt over dit collegebesluit per brief geïnformeerd.

Pilots dagbestedingsvoorzieningen succesvol

Tussen 2015 en 2017 zijn in Oosterhout onder andere de volgende dagbestedingsvoorzieningen als pilot gerealiseerd: Floralia, de Buurtkamer en Inloop de Pastorie. In april 2019 is een evaluatie gedaan van deze pilots. Het college is verheugd dat het merendeel van de locaties goede resultaten boekt. Inloop de Pastorie heeft positieve maatschappelijke effecten, waardoor een vermindering van kosten is vast te stellen voor maatwerkvoorzieningen van ongeveer 40.000 euro. Het college besluit daarom deze dagbesteding in Oosteind als algemene voorziening te voort te zetten. De Buurtkamer biedt beperkt toegevoegde waarde aan de bestaande activiteiten en de Aanloop trekt meer specifieke bezoekers binnen de doelgroep dan de Buurtkamer. Het college besluit daarom de dagbesteding in de Aanloop voort te zetten en de pilot in de Buurtkamer stop te zetten en te kijken hoe we deze dagbesteding op een andere manier kunnen organiseren. Al eerder besloot het college door te gaan met Floralia en Automaatje. Ook daar zijn zeer goede resultaten geboekt. Het college is blij dat het merendeel van de pilots geslaagd is.

Taken welzijnswerk

Om ondersteuning aan inwoners vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning op langere termijn beschikbaar te houden, is eerder besloten dat de uitgaven teruggebracht moeten worden. Een van de maatregelen is een besparing van ruim drie ton op het welzijnswerk uitgevoerd door Surplus Welzijn. Naast de besparing wordt ook geïnvesteerd. Zo heeft het college de succesvolle pilot jeugdmaatschappelijk werk opgenomen in het subsidiecontract en uitgebreid met inzet op regulier voortgezet onderwijs. Daarnaast zal de uitvoering van AutoMaatje door OosterhoutvoorElkaar structureel gefinancierd blijven. In 2020 zal het welzijnswerk opnieuw worden bekeken, omdat dan het meerjarencontract met Surplus Welzijn afloopt. Hiervoor heeft het college zes uitgangspunten vastgesteld.

Overig

Actualisatie Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Oosterhout (APV)

Het college stelt de raad voor de APV te actualiseren. De actualisaties hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen van de Model-APV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De APV wordt minimaal jaarlijks geactualiseerd. De meest actuele APV is altijd te raadplegen via www.overheid.nl.

Verder heeft het college:

  • De raad op verzoek per brief geïnformeerd over de gevolgen van de ombuigingen op de personele uitgaven;
  • Besloten tijdelijk borg te staan voor maximaal € 35.000 voor de realisatie van IJs op de Markt;
  • Krediet beschikbaar gesteld voor de herinrichting van de Rutselboslaan, het aanpassen van de riolering in het Santrijngebied en het herplanten van bomen in het centrum ter compensatie van bomen die in het Santrijngebied geveld zijn;
  • Krediet beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het jaarlijkse ICT-investeringsprogramma;
  • Het halfjaarverslag van WAVA/MidZuid over het eerste halfjaar 2019 voor kennisgeving aangenomen en ter kennis gebracht aan de raad;
  • De actuele planning van de raadsnota's vastgesteld.