Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 44 - 2019

30-10-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 29 oktober 2019

Projectopdracht herbezinning reconstructie Bromtol

Op 17 september heeft de raad vastgesteld om 1,1 miljoen extra te reserveren voor het project Bromtol. Voordat er verder gegaan wordt zal een herbezinning plaats vinden om alsnog een 5-taks turborotonde te onderzoeken. Voor de aanpak van dit proces is een projectopdracht opgesteld. Op verzoek van de raad zijn de kosten van een brug over het Wilhelminakanaal onderzocht en is gekeken welke mogelijkheden voor subsidie er zijn voor het project. Dit is nader omschreven in een brief aan de raad.

Het college is van mening dat een brug over het Wilhelminakanaal te kostbaar is. Er is geen subsidie vanuit het Rijk of Europa mogelijk. Of de gemeente subsidie kan krijgen van de provincie Noord-Brabant is nog niet bekend.

Belangrijk uitgangspunt is daarom dat de basis van een variant gebaseerd is op een 5-taks turborotonde. In oktober worden er sessies belegd met externen en de raad voor het ophalen van informatie en bespreken van mogelijke oplossingen. Daarna wordt de opgehaalde informatie verwerkt en de varianten beoordeeld. Eind november, begin december zal de voorkeursvariant gepresenteerd worden aan de raad en externen. Opmerkingen en aanvullingen worden verwerkt in de voorkeursvariant. Op 18 februari 2020 wordt de scenariokeuze behandeld in de gemeenteraad.

Landschapspark De Open Linie

Op verzoek van de raad heeft het college een raadsbrief verstuurd met informatie over de stand van zaken van Landschapspark de Open Linie. In de project hebben Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Rijkswaterstaat, Waterschap Brabantse Delta, de provincie en gemeenten Breda en Oosterhout de krachten gebundeld om deze groene buffer tot een toegankelijk landschapspark te maken. Inmiddels zijn bijna alle projecten gerealiseerd. Oosterhout heeft de volgende projecten gerealiseerd of eraan bijgedragen: bosverbinding Bredaseweg, natuurbufferzone Hannebroeck, akkerreservaat Groene Poort Seters, de mountainbikeroute, integrale begrazing, parkeerplaats Hoevestraat.

Verder heeft het college:

 • Vragen van GroenLinks over de handelsmissie naar China schriftelijk beantwoord;

 • Besloten in principe mee te werken aan de splitsing van een woonkavel aan de Vijftig Bunderweg 11 in Dorst, zodat aan de zuidzijde van dit perceel een nieuwe vrijstaande woning kan worden gebouwd;

 • Mevrouw E. Coban benoemd als commissielid voor de weekmarktcommissie, ter vervanging van de heer J. de Graaf.

Portefeuilleverdeling college

Na de benoeming van Arnoud Kastelijns tot wethouder van de gemeente Oosterhout, heeft het college de portefeuilles herverdeeld. Deze verdeling ziet er nu als volgt uit:

Burgemeester Mark Buijs:Algemeen bestuurlijke coördinatie

 • Strategie (regie realisatie Toekomstvisie Oosterhout 2030)
 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Overige wettelijke taken
 • Bestuurlijke regionale samenwerking
 • Communicatie en burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie (incl. proces organisatieontwikkeling)
 •  

Wethouder Clèmens Piena (1e loco-burgemeester):

 • Zorg en welzijn (WMO, welzijn, volksgezondheid en ouderenbeleid
 • Integraal sociaal domein
 • Wijkgericht werken
 • Beheer openbare ruimte (buitenruimte en onderhoud groen)
 • ICT, datamanagement (incl. informatiegestuurd werken) en Equalit
 • Cultuur en media (incl. Pannehoef)
 • Mobiliteit en verkeer
 •  

Wethouder Robin van der Helm (2e loco-burgemeester):

 • Economische zaken (toerisme en recreatie, evenementenbeleid)
 • Economische regionale samenwerking
 • Branding en citymarketing
 • Jeugd (incl. jeugdzorg) en jongerenwerk
 • Onderwijs
 • Integrale veiligheid
 • Project binnenstad
 • Project Galvanitas
 • Project gebiedsvisie Slotjesveld
 •  

Wethouder Marcel Willemsen (3e loco-burgemeester):

 • Financiën
 • Nutsbedrijven
 • Duurzaamheid (incl. afval), energietransitie, MEK
 • Arbeidsmarkt- en participatie
 • Sociale zaken
 • Ruimtelijke ordening, bouwen en wonen
 • Project Omgevingswet
 •  

 Wethouder Arnoud Kastelijns (4e loco-burgemeester):

 • Sport
 • Dienstverlening, facilitaire zaken, overige aspecten bedrijfsvoering
 • Inkoop en aanbesteding
 • Vastgoed
 • Project nieuwbouw gemeentehuis
 • Natuur en milieu
 • Water en riool (inclusief klimaatadaptatie)
 • Grondzaken
 • Agrarische zaken
 •