Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 43 - 2019

23-10-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 21 oktober 2019

Aanwijzing lokale publieke media-instelling

De zendmachtiging van de lokale omroep in Oosterhout is nu in bezit van de Oosterhoutse Radio &Televisie Stichting (ORTS) en eindigt op 4 januari 2020. De ORTS heeft als enige omroep bij het Commissariaat voor de Media (CVDM) een aanvraag ingediend voor een nieuwe aanwijzing als lokale publieke media-instelling in de gemeente Oosterhout. Het college stelt de raad voor om een positief advies te geven aan het commissariaat omdat de ORTS voldoet aan de eisen zoals opgenomen in de Mediawet. Hiermee komt de ORTS in aanmerking voor een nieuwe zendmachtiging voor de periode van 2020-2025. Na besluitvorming van de raad brengt de gemeente het CVDM schriftelijk op de hoogte van het advies van de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan Steenovensebaan 36 en 36a

Het college stelt aan de raad voor om toestemming te verlenen aan wijziging van het bestemmingsplan voor het perceel Steenovensebaan 36/ en 36A in Dorst. De twee veehouderijen op het perceel zullen worden gesaneerd. De twee bedrijfswoningen worden uitgebreid naar twee burgerwoningen met een bed & breakfast en er komt een uitbreiding met twee landschappelijk ingepaste woningen. Door de sanering van de veehouderijbedrijven zal het woon- en leefklimaat ter plaatse aanzienlijk verbeteren.

Bestemmingsplan voormalige brandweerkazerne

Het college stelt voor aan de raad om het ontwerpbestemmingsplan Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3) gewijzigd vast te stellen. De plannen sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van de Oosterhoutse Toekomstvisie, het (recente) coalitieakkoord en de Woonvisie. Met de herontwikkeling naar 46 appartementen op deze locatie verdwijnt een lege plek aan het Slotjesveld. Op deze wijze kan een eigentijdse, bij de omliggende bebouwing passende, invulling in het centrum worden gerealiseerd. Gelet op de ligging van deze locatie aan de rand van het Slotjesveld, vormt dit initiatief geen belemmering voor toekomstige (her)ontwikkelingen op het Slotjesveld. Met de gewijzigde vaststelling komt de gemeente deels tegemoet aan de ingediende zienswijzen en dat zorgt voor minder overlast bij omwonenden.

Nieuwe speeltoestellen basisschool Marcoen

Basisschool Marcoen wil het schoolplein opnieuw inrichten en heeft aan de gemeente gevraagd om hier bij mee te denken. De school geeft aan dat zij het schoolterrein wil openstellen na schooltijd, zodat kinderen op het schoolplein kunnen blijven spelen. De speeltoestellen worden dan op het schoolterrein geplaatst. De werkzaamheden voor de nieuwe inrichting worden in eigen beheer door school uitgevoerd. Het college heeft besloten dat de levering en plaatsing van de speeltoestellen door de gemeente wordt betaald. Het onderhoud betaalt de school zelf. De school wil in 2019 een start maken met de werkzaamheden. Naar verwachting kunnen de toestellen in het voorjaar van 2020 geplaatst worden. De speelplek aan de Dennenlaan wordt nadat het schoolplein helemaal klaar is opgeruimd en ingericht als openbaar groen.

Verder heeft het college:

  • Geen medewerking te verlenen aan het ingediende principeverzoek voor het Eindsepad 11 in Den Hout.
  • De vloerbedekking van het gemeentehuis in de kantoorruimten op de begane grond te vervangen vanwege schimmelvorming en gezondheidsklachten bij medewerkers.
  • De brief van het ministerie EZK over de uitwerking van het voorgenomen tracé 380kV Oost (Rilland - Tilburg) brief ter kennisname aan de gemeenteraad te sturen.
  • Het besluit straatnaamwijziging Pieter Vreedestraat te herroepen na bezwaren vanuit de bewoners. In overleg met de inwoners heeft het college besloten om aan het gedeelte dat de ontsluiting vormt op de Loevensteinlaan de straatnaam Baron van Hallstraat toe te kennen.
  • De planning van raadsnota’s geactualiseerd.
  • De vragen van fractie GroenLinks ex art. 39 over de horeca in gemeentelijke sporthallen schriftelijk beantwoord.
  • Aan te sluiten bij de Regionale Geschillencommissie West-Brabant over de Cao Gemeenten.
  • En de commissie medio 2020 op te heffen zodra het ambtenarenrecht niet meer geldt.