Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 41 - 2019

09-10-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 8 oktober 2019

Laanbeplanting Bredaseweg in ere hersteld

Het college heeft krediet beschikbaar gesteld voor het herstel van de laanbeplanting aan de westzijde van de Bredaseweg, tussen nummer 142 en de Warandelaan. De Bredaseweg is een karakteristieke toegangsweg tot Oosterhout en maakt onderdeel uit van onze hoofd-groenstructuur. Door de recente geschiedenis heen is aan dit deel van de Bredaseweg een aantal beuken geveld, onder meer vanwege ouderdom. Voor het herstel van de laan worden drie ernstig beschadigde beuken verwijderd die op kortere termijn een gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid. Tussen de 17 en 24 bomen worden teruggeplaatst.

Horeca-exploitatie gemeentelijke sporthallen

In maart 2019 heeft het college besloten om de horeca in de gemeentelijke sporthallen Oosterheidehal en Arkendonk te blijven exploiteren. De horeca in sporthal Arkendonk is daarna ingevuld in samenwerking met badmintonvereniging BCO. Voor de Oosterheidehal is nader onderzoek gedaan naar de diverse exploitatievormen en een maatschappelijke tegenprestatie. Het college ziet vooral kansen voor het aanbieden van werkgewenningsactiviteiten in de horeca van de sporthal, waarmee personen met een afstand tot de arbeidsmarkt de mogelijkheid wordt geboden om vrijwillige werkzaamheden uit te voeren die bijdragen aan hun (persoonlijke) ontwikkeling. Dit kan een opmaat vormen voor regulier werk in de horecabranche. Op basis hiervan heeft het college nu besloten om de horeca in de Oosterheidehal te blijven exploiteren onder regie van het Sportbedrijf. Gedurende de verdere uitwerking van een toekomstscenario voor de Oosterheidehal, wordt bekeken of horeca-exploitatie door de gemeente nog noodzakelijk is. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Raadsvoorstel versoepeling Winkeltijdenverordening

Ondernemers in de binnenstad hebben aangegeven dat zij graag, net als andere sectoren, zelf willen besluiten wanneer zij open en dicht zijn met feestdagen. In de nu geldende verordening mogen winkels niet open zijn op 1Kerstdag, 1e Paasdag, 1e Pinksterdag, Nieuwjaarsdag en 4 mei na 19.00 uur. Het college stelt de raad voor om deze beperking te laten vervallen, zodat alle sectoren gelijke mogelijkheden hebben om op maat invulling te geven aan de eigen dienstverlening. Het college vraagt aandacht voor het respecteren van de Nationale Herdenking op 4 mei door twee minuten stilte in acht te nemen.

Raadsvoorstel storting voorziening afvalstoffenheffing

Het college stelt de raad voor om vanuit het begrotingsoverschot €150.000,- te storten in de voorziening afvalstoffenheffing. Daarmee kan de stijging van het tarief voor inworpen in de ondergrondse containers voor hoogbouw in de komende twee jaar gematigd worden doorgevoerd in het tarief. Deze stijging is noodzakelijk om de kosten voor het aanbieden van afval voor hoogbouw en laagbouw gelijk te trekken. Bovendien wordt afvalverwijdering in het algemeen duurder. Minima komen net als andere jaren in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Septembercirculaire 2019

In mei en september krijgen gemeenten bericht over de actuele ontwikkeling van het gemeentefonds, oftewel, het geld dat zij van het Rijk ontvangen voor de uitvoering van taken. Op basis daarvan wordt begroot. De septembercirculaire 2019 is op Prinsjesdag verschenen. Vanaf het jaar 2020 lijkt er een positieve ontwikkeling te zijn van het gemeentefonds ten opzichte van de meicirculaire 2019. De cijfers geven een globaal beeld van de ontwikkelingen van het gemeentefonds, waarbij ook deze keer weer rekening moet worden gehouden met mogelijke tegenvallers. De raad wordt hierover per brief geïnformeerd.

Raadsinformatie collectieve ziektekostenverzekering

Het college informeert de raad per brief over de gevolgen van een eventuele verlaging van de inkomensgrens om deel te nemen aan de gemeentelijke collectieve ziektekostenverzekering, van 125% naar 110% van de bijstandsnorm. Het college geeft hiermee uitvoering aan de toezegging aan de raad bij de besluitvorming over de Perspectiefnota 2020. Besluitvorming over het wijzigen van de inkomensgrens is voorlopig nog niet aan de orde. In de begroting 2020 is deze voorgestelde bezuiniging nog niet opgenomen.

Detailhandel aan Europaweg 15

De Raad van State heeft uitspraak gedaan over Europaweg 15. Zij heeft beroep tegen de afwijzing van aanpassing van bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2017 gegrond verklaard. De gemeente moest haar weigering beter motiveren. Er zijn gesprekken geweest tussen de gemeente en de eigenaar van het pand. De gemeente is nu van mening dat het bestemmingsplan niet hoeft worden aangepast voor vestiging van drie detailhandelszaken in het pand, mits er niet meer dan 34 personen aanwezig zijn. Dit vanwege het naastgelegen LPG-tankstation en waarborg van de veiligheid. Als de ondernemer dit kan garanderen kan een omgevingsvergunning worden verleend voor de vestiging van Jumbo Golf, een meubelzaak en een winkel voor vloeronderhoud. De raad is hierover per brief geïnformeerd.

Uitstel nieuwbouw sporthal Oosterheide

Op basis van het uitgevoerde onderzoek naar diverse toekomstscenario’s voor de Oosterheidehal heeft het college een principebesluit genomen voor nieuwbouw van een solitaire sporthal aan de Lodewijk Napoleonlaan. Het college stelt nu voor om de bouw van een nieuwe sporthal uit te stellen naar de volgende bestuursperiode 2022-2026 en in die periode te zorgen voor financiële uitwerking en uitvoering. Er is geen acute behoefte aan nieuwbouw en er is nu geen ruimte voor in de begroting. Noodzakelijk onderhoud zal altijd worden uitgevoerd. De raad is hierover per brief geïnformeerd.

Persoonlijke gedoogbeschikking recreatieparken

Het college heeft besloten om medewerking verlenen aan het afgeven van persoonlijke gedoogbeschikkingen om permanente bewoning van een recreatiewoning mogelijk te maken. Dit geldt alleen voor bewoners die er al woonden voor november 2003. Dit gaat gelden voor de recreatieparken  Katjeskelder, De Eekhoorn, ’t Haasje, Alliance, Hannebroeck en Bergvliet. Het gaat in totaal om 29 bewoners. Voor personen die na 31 oktober 2003 zijn ingeschreven in het BRP blijft het beleid ongewijzigd, dit betekent dat wonen op een recreatiepark niet toegestaan is voor hen. Aan deze bewoners zullen dus ook geen persoonsgebonden gedoogbeschikkingen afgegeven worden. Deze bewoners moeten op zoek naar andere woonruimte via bijvoorbeeld Thuisvester. Binnen het project vitalisering van de recreatieparken komt er per park een plan waarbij aandacht is voor begeleiding van mensen naar reguliere woningen en tegengaan van permanente bewoning.

Verder heeft het college:

·       Art. 39 vragen van de VVD over de inzet van mystery guests in de horeca schriftelijk beantwoord;

·       Kennisgenomen van het toezichtoordeel van het Interbestuurlijk Toezicht Omgevingsrecht 2019 en de gemeenteraad hierover per brief geïnformeerd;

·       Het vergaderschema van het college voor 2020 vastgesteld;

·       Het geactualiseerde overzicht van toezeggingen en moties vastgesteld.