Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 35 - 2019

28-08-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 27 augustus 2019

Geleidelijke verhoging precariobelasting standplaatsen

Naar aanleiding van de opdracht van de gemeenteraad zoals geformuleerd in de Perspectiefnota is gekeken naar de precariobelasting voor standplaatsen. Een vergelijking met omliggende en andere middelgrote gemeenten laat zien dat Oosterhout lage tarieven hanteert. Om de tarieven meer op lijn te laten zijn met omliggende gemeenten wordt aan de raad voorgesteld de precariobelasting voor standplaatsen geleidelijk te verhogen met 38 euro per vierkante meter per jaar. De eerste verhoging gaat in per 1 januari 2020. In 2021 zal een verdere verhoging plaatsvinden. De gemeente zal met de ondernemers van de standplaatsen in gesprek gaan over de geleidelijke prijsstijging.

Raadsbrief geluidsmetingen Wijnruit

Het college heeft kennis genomen van de resultaten van de geluidmetingen die zijn uitgevoerd voor de woningen aan de Wijnruit. Naar aanleiding daarvan heeft het college besloten om vast te houden aan haar standpunt om het geluidscherm langs de Bovensteweg niet door te trekken. Dit ook vanwege de hoge kosten. De vraag van de bewoners was om het geluidscherm als onderdeel van de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 (N629 fase 1) door te trekken. Maar uit de geluidsmetingen blijkt geen noodzaak; het geluid vanaf de Bovensteweg overschrijdt de normen niet. Het college informeert de raad met een raadsbrief over dit besluit.

Aanpassing uitgifte onderhoudsvergunning voor parkeren

Het college heeft besloten de uitgifte van onderhoudsvergunningen te beperken. Dit naar aanleiding van klachten van ondernemers over oneigenlijk gebruik van onderhoudsvergunningen. In overleg met ondernemers is bekeken hoe dit voorkomen kan worden. De gemeente gaat daarom strakker toezien op de uitgifte van deze vergunningen. Vanaf 1 januari 2020 geeft de gemeente alleen nog onderhoudsvergunningen aan bedrijven die een motorvoertuig nodig hebben bij het verrichten van herstel-, onderhouds- of soortgelijke werkzaamheden en die dit voertuig in de directe omgeving moeten parkeren om het werk uit te voeren.

Dit betekent dat een aantal van de gebruikers van onderhoudsvergunningen hiervan vanaf 1 januari 2020 geen gebruik meer kan maken. De gemeente gaat deze bedrijven hierover tijdig informeren.

Raadsvoorstel Kredietaanvraag aanpassing Bromtol-rotonde

Het college heeft de raad voorgesteld aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor de aanpassing van de rotonde Weststadweg-Technologieweg-Brieltjensweg-Stelvenseweg (Bromtol-rotonde) en eventuele bijbehorende maatregelen. De aanpassing van de rotonde naar een turborotonde en eventuele bijbehorende maatregelen op de toeleidende wegen zijn noodzakelijk om Oosterhout in de toekomst bereikbaar te houden. Bovendien moet er dringend wegenonderhoud plaatsvinden. De geactualiseerde kostenraming laat een tekort zien van € 1,43 miljoen ten opzichte van het door de raad beschikbaar gestelde krediet van € 4,25 miljoen. Sinds de eerdere raming uit 2016 zijn de geraamde kosten toegenomen door een forse stijging van de marktprijzen, uitgebreidere verkeersmaatregelen, invulling van een aantal pm-posten in de raming uit 2016, een grotere ecoduiker in de ecologische verbindingszone en een beter beeld van de verwervingskosten. Voorstel aan de raad is het tekort te dekken binnen het budget dat de komende jaren beschikbaar is voor werken in de openbare ruimte. Het college wil naar aanleiding van deze actuele ramingen samen met de raad overwegen of er alternatieve mogelijkheden zijn voor een meer optimale en verkeersveilige ontsluiting van Den Hout aan de noordzijde.

Wijziging ontwerp kruispunt N629 - Provincialeweg Oosteind

Als gevolg van de reconstructie van de N629 (fase 1) zal de vormgeving van het kruispunt van de

N629 met de Provincialeweg Oosteind en Ter Horst aanzienlijk wijzigen. Voorzien was o.a. dat de

mogelijkheid om op de N629 linksaf te slaan richting de Provincialeweg Oosteind zou komen te

vervallen. Al het verkeer vanuit noordelijke richting, richting Oosteind zou dan via een parallelweg

langs de N629 moeten rijden. Dit ontwerp is opnieuw tegen het licht gehouden, mede vanwege bedenkingen vanuit Oosteind (VBO) t.a.v. de parallelstructuur.

Op basis van een vergelijking van twee varianten en een second opinion van een onafhankelijk adviesbureau wil de provincie het ontwerp van het kruispunt wijzigen. Het college stemt in met deze aanpassing. Bij de reconstructie van het kruispunt van de N629 met de Provincialeweg Oosteind zal alsnog worden voorzien in een opstelvak voor linksafslaand verkeer op de N629 richting de Provinciale weg. Landbouwverkeer richting de Provincialeweg kan gebruik maken van een parallelweg. De aansluiting hiervan op de Provincialeweg wordt opgenomen in de verkeerslichtenregeling, wat als bijkomend voordeel heeft dat het kruisende fietspad ook met verkeerslichten wordt geregeld. Daarmee wordt de meest robuuste en veilige oplossing geboden. De raad is hierover per brief geïnformeerd.

Inkoop hulp bij het huishouden

De gemeente Oosterhout gaat de Hulp bij het huishouden (Hbh) opnieuw inkopen. Het college heeft de strategische uitgangspunten voor de aanbesteding van Hbh vastgesteld. Belangrijk uitgangspunt bij die inkoop is dat de gemeente per 1 januari 2020 een duurzaam partnerschap wil aangaan met een beperkt aantal zorgaanbieders. Met deze aanbieders worden afspraken gemaakt over reële tarieven en de kwaliteit van deze zorg. Het college vindt het niet alleen belangrijk dat medewerkers goed schoonmaakwerk leveren, maar ook dat ze hun signalerende functie goed uitoefenen. De nieuwe aanbesteding maakt onderdeel uit van een totaal maatregelenpakket dat in 2020 in totaal een besparing van € 1,2 miljoen moet opleveren. Dit is nodig om op de lange termijn hulp beschikbaar te kunnen houden voor inwoners.

Principebesluit Ruimte voor Ruimte Dorst Molenschotseweg 4

Het college is in principe bereid medewerking te verlenen aan de sanering van een intensief veehouderijbedrijf aan de Molenschotseweg 4 in Dorst. Het verzoek van de initiatiefnemer is om de aanwezige bedrijfswoning om te zetten naar een burgerwoning en twee Ruimte voor Ruimte-woningen bij te bouwen. Het college stelt de voorwaarden dat er geen overlast voor de omgeving ontstaat en er geen belemmering ontstaat voor de ontwikkeling van omliggende bedrijven.

Verder heeft het college:

·         Artikel 39 vragen van Groen Links beantwoord over gevoerde omgevingsdialogen door derden over bouwinitiatieven in de Heilige Driehoek;

·         Artikel 39 vragen van de fracties van D66, GroenLinks, Gezond Burgerverstand, Groen Brabant en PvdA over de kredietvotering voor de Bromtol-rotonde schriftelijk beantwoord;

·         Artikel 39 vragen van D66 over de Bromtol-rotonde schriftelijk beantwoord;

·         Afscheid genomen van twee leden van de nominatiecommissie van het sportgala en drie blijvende leden herbenoemd tot 2023.