Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 21 - 2020

21-05-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 18 mei 2020

Op dit moment gaat de aandacht en energie van het college grotendeels naar het beheersen van de coronacrisis. Toch neemt het college ook wekelijks noodzakelijke besluiten om de samenleving ook op de langere termijn door te laten gaan.

Bouwen aan onze toekomst

Uitvoeringsovereenkomst knooppunt Hooipolder, doortrekking Statendamweg

De A27 wordt verbreed tussen knooppunt Hooipolder en Houten. Het knooppunt Hooipolder wordt daarbij gedeeltelijk ongelijkvloers om zo de doorstroming te verbeteren op de A59. In samenwerking tussen Rijkswaterstaat en alle belanghebbende gemeenten, provincies en waterschappen zijn bestuursovereenkomsten verder uitgewerkt tot een uitvoeringsovereenkomst. Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om de uitvoeringsovereenkomst met  Rijkswaterstaat te ondertekenen. De op- en afrit 34 bij Raamsdonkveer komt te vervallen. Voor een goede bereikbaarheid van Raamsdonkveer zal er een nieuwe verbindingsweg aangelegd worden vanaf op- en afrit 33 over ‘De Hillen’ naar de rotonde Eendrachtsweg bij de Kloosterhoeve in Raamsdonkveer.  De nieuw aan te leggen weg tussen de Statendamweg en de Eendrachtsweg in Raamsdonkveer wordt na gereedkomen overgedragen aan de gemeente Geertruidenberg en gemeente Oosterhout.

Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben besloten om een overeenkomst met Rijkswaterstaat aan te gaan waarin de nieuwe weg vanaf de Statendamweg tot de nieuw te realiseren brug over de Donge na aanleg wordt overgedragen in beheer en onderhoud naar de gemeente.

Voor de aanleg van de nieuwe verbindingsweg moet composteerinrichting de Hillen aangepast worden. Ook voor deze aanpassingen heeft het college besloten een overeenkomst af te sluiten met Rijkswaterstraat. Dit omvat aanpassingen aan de composteerinrichting, verbetering van de lokale groenstructuur en verbetering van de Statendamweg.

Kerkenvisie

Gemeente Oosterhout neemt deel aan het programma Nationale Kerkenaanpak en wil door middel van een met betrokkenen op te stellen kerkenvisie het herbestemmingsproces van onze kerkgebouwen vergemakkelijken, waardoor deze waardevolle panden voor de toekomst kunnen worden behouden. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de raadsmotie van 2 juli 2019.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Slotjesveld 3: appartementen voor jongeren

Burgemeester en wethouders hebben besloten het gewijzigde bestemmingsplan Slotjesveld 3 vast te stellen en voor te leggen aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Hier komt een appartementencomplex met woonruimte voor de doelgroep jongeren.

Met de gewijzigde vaststelling wordt voor een deel tegemoet gekomen aan de ingediende zienswijzen. Dit zorgt voor minder overlast bij omwonenden. Na afstemming met de visie voor het Slotjesveld wordt de afstand van het appartementencomplex tot de bestaande woningen aan de Keiweg en Ridderstraat verder vergroot. Met de herontwikkeling naar 46 appartementen op deze locatie verdwijnt een lege plek aan het Slotjesveld. Op deze wijze kan een eigentijdse, bij de omliggende bebouwing passende, invulling op deze locatie in het centrum worden gerealiseerd. Daarnaast sluiten de plannen naadloos aan bij de doelstellingen van het (recente) coalitieakkoord, de visie voor het Slotjesveld en de woonvisie om meer te bouwen voor jongeren. Met de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan wordt deze herontwikkeling mogelijk gemaakt.

Duurzaamheid

Deelname aan project VvE Power Brabant

De gemeente gaat meedoen aan het samenwerkingsproject VvE Power Brabant en mandateert de gemeente Tilburg om besluiten te nemen over de uitvoering van het samenwerkingsproject. Doel van het project is om binnen 3,5 jaar kansrijke VvE's te faciliteren en slimme stappen te laten maken richting aardgasvrije energieneutrale complexen. In Oosterhout zijn er 145 VvE’s bestaande uit circa 2.345 appartementen. Met 14 VvE’s zal actief aan de slag worden gegaan. Als er daarvan 8 VvE’s met 360 woningen meedoen, kan dit een besparing van 575 ton stikstofdioxide opleveren.

Het VvE project is opgenomen in de vastgestelde Routekaart Energietransitie 2019-2022 en draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het klimaatakkoord en aan onze eigen ambitie om Oosterhout in 2050 klimaatneutraal en klimaatbestendig te laten zijn.

Overig

Verder heeft het college:

  • Kennis genomen van de begrotingen 2021 van de verbonden partijen zoals onder meer de GGD, Belastingsamenwerking en Regio West-Brabant. Het college heeft besloten de begrotingen door te geleiden naar de gemeenteraad met het voorstel om de GR’en te vragen om de effecten van de Corona crisis naar de begrotingen 2021 te vertalen en als dat nodig is voor het einde van het jaar een aangepaste begroting voor te leggen.
  • Besloten een financiële bijdrage leveren voor het plaatsen van een vangnet tussen het golfterrein van de Oosterhoutse Golfclub en het bedrijventerrein Heihoef. De golfclub en het bedrijf Seko Holding, dat naast de golfclub ligt, betalen ook ieder een deel.