Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst week 18 - 2020

29-04-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 28 april 2020

Op dit moment gaat de aandacht en energie van het college grotendeels naar het beheersen van de coronacrisis. Toch neemt het college ook wekelijks noodzakelijke besluiten om de samenleving ook op de langere termijn door te laten gaan.

Duurzaamheid

Vernieuwen groepsaccomodatie Scouting Erasmus

Burgemeester en wethouders hebben borgstelling vastgesteld voor een lening voor het vernieuwen van de groepsaccommodatie van scouting Erasmus. Door het verlenen van de borgstelling en het vestigen van het recht van opstal krijgt Scouting Erasmus de mogelijkheid om haar groepsaccommodatie te renoveren en te verduurzamen.

Doelstelling van de renovatie van de groepsaccommodatie is een veilig, energiezuinig en duurzaam gebouw dat minimaal 50 jaar plezier aan vele jongeren in Oosterhout kan geven. Zo wordt een eigentijdse en toekomstbestendige voorziening gecreëerd, die weer bijdraagt aan het voorzieningenniveau in de gemeente Oosterhout.

Overig

College gaat met stad en kerkdorpen in gesprek over effecten corona en perspectief. Het coronavirus raakt onze samenleving en onze inwoners. Naast de gezondheidscrisis gaat deze crisis ook iets betekenen voor de economie, onze samenleving en de weg naar de Toekomstvisie 2030. Omdat nog onzeker is wat de effecten zijn wil het college samen met de raad in gesprek met vertegenwoordigers van thema’s als Wonen, Mobiliteit, Zorg & Onderwijs, Bestuur, Werken en Vrije Tijd. Deze gesprekken richting zich in eerste instantie op de korte termijn om de begroting voor 2021 op te stellen, maar kijken daarna ook naar de route richting de Toekomstvisie 2030. In juli bespreekt de raad een uitgebreide concernrapportage met actuele cijfers en een financieel vooruitzicht, hoe onzeker ook. Daarna gaat de raad op basis van een Corona Impact Analyse in gesprek over de noodzakelijke beleidswijzigingen. Samen vormt dit het alternatief voor de Perspectiefnota zoals de raad die normaal zou ontvangen. De raad is hier vorige week per brief over geïnformeerd.

Verder heeft het college:

  • Vragen beantwoord van de fractie van GroenLinks over een omgeploegd stuk grond in de Contreie.
  • Een voorstel gedaan voor een aangepaste raadsplanning.
  • Een brief gestuurd over de begroting van de gemeenschappelijke regelingen.
  • De rechtspositionele regelingen voor ambtenaren aangepast.
  • Besloten in te stemmen met het bevestigen van het achterstellen van de al verleende lening aan Juzt.