Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst van de raadsvergadering van 16 juni 2020.

18-06-2020

Agendapunt 6 (ZN 224547)
1e begrotingswijziging 2020 GGD West-Brabant (Cao effect)

Voorstel:

Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de
1e begrotingswijziging 2020 GGD West-Brabant.

 

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 7 (ZN 219149)
Stimuleringslening duurzaamheid- en toegankelijkheidsmaatregelen

Voorstel:

 1. De verordening 'Stimuleringslening Duurzaamheid- en Toegankelijkheids-maatregelen Oosterhout' vast te stellen;

 2. Hiervoor een bedrag beschikbaar te stellen van € 500.000,- ;

 3. Het fonds voor de stimuleringslening Duurzaamheid- en Toegankelijkheids-maatregelen revolverend te maken door te ontvangen terugbetalingen uit eerder verstrekte leningen te benutten om nieuwe leningen van te verstrekken.

   

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord (hamerstuk).

 

Agendapunt 9 (ZN 199333)
Vaststelling van de visie toekomst Arkendonk

Voorstel:

 1. De visie toekomst Arkendonk vast te stellen;

 2. Voor de verdere uitwerking van de visie € 60.000,= beschikbaar te stellen uit de vrije reserve.

   

Besluit over het voorstel:

unaniem akkoord.

 

Agendapunt 10 (ZN 223611)
Vaststellen visie Slotjesveld

Voorstel:

 1. De Ontwikkelingsvisie Slotjesveld vast te stellen en hiermee vast te stellen dat:
  a. er wordt gekozen voor het behoud en de versterking van het park; bij de inrichting is aandacht voor gebruik door alle leeftijden, verbinding en ontmoeting, veiligheid en klimaat;
  b. de nieuwe bebouwing aan de oostzijde van het Slotjesveld komt, achter het huidige gemeentehuis. Er komen drie blokken: blok ‘noord’ woningen, het middelste blok het nieuwe gemeentehuis en het zuidelijke blok sociaal maatschappelijke voorzieningen (o.a. activiteitencentrum en gymzaal) en wonen;
  c. het parkeren zoveel mogelijk van het maaiveld af gaat, in de vorm van gebouwde voorzieningen;
  d. de optimalisatie met 1 bouwlaag extra en (half of geheel verdiept) gebouwd parkeren onder het Slotjesveld meegenomen wordt in het op te stellen bestemmingsplan;
  e. de Visie de mogelijkheid biedt voor fasering van de uitvoering als dat voor de haalbaarheid van het plan nodig is;

 2. De opdracht te geven om een grondexploitatie op te stellen en de investeringen voor de gebouwen in beeld te brengen en deze aan uw raad ter vaststelling aan te bieden;

 3. De opdracht te geven om de Ontwikkelingsvisie Slotjesveld te vertalen in een bestemmingsplan.

Besluit over het voorstel:

Akkoord met 26 stemmen voor (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, CDA, D66, Groen Brabant en PvdA) en 5 stemmen tegen (GBV, LZP en Fractie Peter de Laat).

 

Besluit over amendement 10A1:

Amendement 10A1 LZP “andere locatie gemeentehuis” is niet akkoord met 2 stemmen voor (LZP, PvdA) en 29 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, GBV, CDA, D66, GroenBrabant en Fractie Peter de Laat)

 

Besluit over amendement 10A2:

Amendement 10A2 D66 “beschermen bomen Slotjesveld” is niet akkoord met 12 stemmen voor (D66, GroenLinks, GBV, PvdA en Fractie Peter de Laat) en 19 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD, CDA, GroenBrabant en LZP).

 

Besluit over motie:

De motie van Fractie Peter de Laat over locatie kermis is verworpen met 4 stemmen voor (Fractie Peter de Laat, GBV) en 27 stemmen tegen (Gemeentebelangen, VVD, GroenLinks, CDA, D66, GroenBrabant, PvdA en LZP).

 

Agendapunt 11 (ZN227108)
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)

Voorstel:

 1. ter zake van de ingediende zienswijzen te besluiten, overeenkomstig het gestelde in hoofdstuk 3 van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Reactienota zienswijzen inzake ontwerp bestemmingsplan ”Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)” en de zienswijzen deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;

 2. het bestemmingsplan “Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)” gewijzigd vast te stellen, zoals ook weergegeven in hoofdstuk 4 en 5 van de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte Reactienota zienswijzen inzake het ontwerp bestemmingsplan ”Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)”;

 3. voor het bestemmingsplan “Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)” geen exploitatie-plan vast te stellen.

   

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 12 (Raadsnota ZN226545)
Zienswijzen begrotingen 2021 Verbonden Partijen

Voorstel:

 1. kennis te nemen van de ontwerpbegrotingen 2021 en jaarstukken 2019 van de verbonden partijen;

 2. de zienswijzen begrotingen 2021 verbonden partijen vast te stellen en in te dienen.

   

Besluit over het voorstel:

Unaniem akkoord.

 

Agendapunt 13
Motie vreemd aan de orde van de dag van GBV en GroenLinks inzake omgevingsdialoog huisvesting arbeidsmigranten Katjeskelder

Besluit over de motie:

De motie is verworpen met 10 stemmen voor (GBV, GroenBrabant, GroenLinks en Fractie Peter de Laat) en 21 stemmen tegen (GB, VVD, CDA, D66, PvdA en LZP).

 

Verdere punten

Nieuwe Fractie Peter De Laat

Dhr. de Laat neemt voortaan zitting in de raad als Fractie Peter De Laat.

 

Besluitenlijst vorige vergadering

De raad stelt de besluitenlijst van de vergadering van 19 mei 2020 ongewijzigd vast.

 

Ingekomen stukken

De raad besluit conform het voorstel over de aan de gemeenteraad geadresseerde brieven.

 

Brieven voor gevangenen

De raad zendt een brief aan de autoriteiten van Egypte.

 

Vragen ex artikel 39

Besproken is de vraag van GroenLinks over vormgeving rotondes (nadere inlichtingen naar aanleiding van schriftelijke beantwoording).

 

Deelnemers vergadering

Alle raadsleden hebben deelgenomen aan deze vergadering.

De raad heeft via video vergaderd i.v.m. coronacrisis.