Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 8

22-02-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 17 februari 2020

Bouwen aan onze toekomst

Bestrijding eikenprocessierups

De gemeente Oosterhout gaat vijfhonderd nestkastjes plaatsen bij gemeentelijke eikenbomen zodat de eikenprocessierups bestreden kan worden met behulp van insecteneters zoals mezen. Daarnaast stelt het gemeentebestuur 250 nestkasten en bijbehorend nestmateriaal ter beschikking aan organisaties als de scouting Erasmus en het MEK, zodat dit ongedierte, samen met de inwoners van Oosterhout, een definitieve slag toegebracht kan worden. Het budget van de gemeentelijke ongediertebestrijding zal dit jaar met ruim € 18.000 overschreden worden.

Oosterhout werkt

Cameratoezicht binnenstad

Het college heeft besloten om de afsluiting van de binnenstad door middel van verzinkbare palen, te vervangen door cameratoezicht. Het palensysteem is inmiddels verouderd, kent vele storingen en andere uitvoeringsproblemen en moet dus worden vervangen. De gemeenteraad wordt gevraagd om in maart een investeringskrediet ‘vervanging palenplan’ (€ 150.000) ter beschikking te stellen voor het verwijderen van de palen en het installeren van camera’s. De toegang tot het gebied wordt na het verwijderen van de palen niet meer geregeld via pasjes maar via de kentekens van voertuigen. Als voertuigen zonder toestemming toch het gebied inrijden wordt een bekeuring uitgeschreven. De verwachting is dat ná de zomervakantie het nieuwe systeem in gebruik kan worden genomen.

Stedenbouwkundige visie Arendsplein

Het college stelt de raad voor om de geactualiseerde stedenbouwkundige visie Arendsplein vast te stellen als basis voor het nog op te stellen bestemmingsplan. In 2017 heeft de gemeenteraad de Binnenstadsvisie Oosterhout vastgesteld. Deze visie streeft naar minder leegstand in het winkelcentrum onder andere door het verminderen van het aantal vierkante meters aan vloeroppervlak winkels. Door het wegtrekken van twee banken aan het Arendsplein ligt aan deze kant van het winkelcentrum een herontwikkelingsvraagstuk. De stedenbouwkundige visie is geactualiseerd en wordt in maart aan de gemeenteraad voorgelegd. De raad wordt gevraagd een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen van € 100.000 uit de vrije reserve ten behoeve van het opstellen van het bestemmingsplan en uitvoeren van vervolgonderzoeken. Tijdens de bewonersavond 23 januari jl. is door diverse aanwezigen verzocht om mee te kunnen denken in een verdere uitwerking van de plannen. Om die reden stelt het college voor om een klankbordgroep met omwonenden en ondernemers in te stellen.

Betaald parkeren Rulstraat

Het college heeft  besloten om een nieuwe parkeerregulering in te stellen voor de omgeving  van de Rulstraat. De ondernemers in die straat ervaren dat er te weinig beschikbare parkeergelegenheid is voor het winkelend publiek. Er wordt een maximale parkeerduur ingesteld van één uur voor de parkeerplaatsen in de Rulstraat (tussen Prins Frederikstraat en Laan) en Arendsplein (nét ten zuiden van de Rulstraat). Parkeerders met een bewonersvergunning mogen niet meer in de dertien haakse parkeervakken tegenover de winkels van Rulstraat parkeren. Ter compensatie wordt in de Prins Frederikstraat ruimte gecreëerd voor vergunning-parkeren. Deze wijziging van het aanwijzingsbesluit betaald parkeren gaat in op 2 maart 2020.

Samenwerking Everdenberg Oost

Het bestemmingsplan Everdenberg Oost is sinds augustus 2019 onherroepelijk en de duurzaamheidsambitie en richtlijnen voor de uitgiften van de bedrijfskavels zijn bepaald. In Everdenberg Oost worden marktconforme grondprijzen gehanteerd voor zowel de bedrijfs- als voor de woonwerkkavels. De ambitie is dat in het vierde kwartaal van 2020 de eerste bedrijven de deuren zullen openen. De gemeente Oosterhout gaat samen met ontwikkelaar Roozen van Hoppe het gebied exploiteren en uitgeven. In 2017 is hiervoor al een samenwerkingsovereenkomst getekend. De samenwerking wordt nu in de vorm van een CV/BV juridisch en administratief verder geformaliseerd. Het college heeft ingestemd met de oprichting daarvan.

Genieten

Investeringen sportaccommodaties

Het college heeft een bedrag van in totaal bijna € 900.000 beschikbaar gesteld voor investeringen in Oosterhoutse sportaccommodaties. Het gaat hierbij onder andere om de renovatie van het kunstgrasveld bij voetbalvereniging SCO, renovatie van de kleedaccommodatie en de aanleg van een kunstgrasveld bij Voltreffers, nieuwbouw kleedaccommodatie VV Neerlandia, het voorbereiden vervangen van de veldverlichtingsinstallatie bij Twins. Daarnaast wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor het verbeteren van de beveiliging en toegankelijkheid van recreatieoord de Warande. Ten behoeve van de vervanging van de veldverlichting bij Twins wordt de omgevingsdialoog opgestart.

Duurzaamheid

Nieuw biobased bedrijfscluster

Rodenburg Biopolymers, gevestigd op bedrijventerrein Vijf Eiken, wil een perceel landbouwgrond van veertien hectare ten oosten van haar bedrijf ontwikkelen tot een biobased bedrijfscluster. Het project wordt de Sidestream Innovation Valley genoemd. Onderdeel van dit bedrijfscluster is een duurzame fabriek waarin zetmeel zodanig wordt opgewaardeerd dat het vervuilende chemicaliën kan vervangen. Naast de fabriek wil Rodenburg, in nauwe samenwerking met onderwijsinstellingen, een onderzoekslaboratorium vestigen. Op het terrein is ook ruimte voor andere circulaire bedrijven. Om medewerking te kunnen verlenen aan het plan is een herziening van het bestemmingsplan én een aanpassing van de Verordening Ruimte van de provincie nodig. Het college wil in principe medewerking verlenen aan dit duurzame initiatief, omdat het ruimtelijk en economisch een gewenste ontwikkeling is. De plannen van de ondernemer worden in maart aan de gemeenteraad gepresenteerd. Daarna kan de inspraakprocedure worden gestart. De omgevingsdialoog heeft al in november 2019 plaatsgevonden.

Verder heeft het college:

 

  • een raadsvoorstel voor de vaststelling van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 goedgekeurd.
  • besloten in te stemmen met de  wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. De raad wordt voorgesteld om geen gebruik te maken van de mogelijkheid om wensen en bedenkingen in te dienen.
  • toestemming verleend tot het aantrekken van langlopende geldleningen tot maximaal een bedrag van € 25 miljoen.
  • de Beleidsregels Bijzondere Bijstand 2020 vastgesteld.
  • akkoord gegeven voor een borgstelling van € 50.000 aan stichting Kunst in de Heilige Driehoek voor betaling van rente en aflossing van een door hen aan te trekken lening.
  • besloten de Pilot Meervoudige Problematiek 3D te borgen door twee procesregisseurs aan te stellen. Het gaat om het ondersteunen van huishoudens en gezinnen waar reguliere hulpverlening is vastgelopen.
  • bereid om planologische medewerking te verlenen aan de toevoeging van een levensloopbestendige woning op een perceel aan de Vrachelsedijk.