Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 4

22-01-2020

 Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 20 januari 2020

 

Oosterhout werkt

Rotonde Bromtol

Burgemeester en wethouders stellen de raad voor om een vijf-taks-turborotonde te realiseren op de plek van de huidige rotonde ‘Bromtol’. In deze nieuwe variant wordt de aansluiting van de Stelvenseweg (en dus Den Hout) op deze intensief gebruikte rotonde behouden. Daardoor zijn een nieuwe weg door de polder en een nieuwe kruising met de Weststadweg overbodig geworden. In deze variant is ook een tunnel voor het fietsverkeer in de noord-zuidrichting voorzien (Stelvenseweg – Technologieweg). Deze variant past grotendeels binnen het budget dat eerder door de gemeenteraad ter beschikking is gesteld. De kosten voor de voorbereiding, onderzoeken, uitvoering en toezicht zijn voor de vijf-taks- turborotonde geraamd op ruim vijf miljoen euro. De hogere kosten van de aanleg sinds de eerste kredietverstrekking door de raad in 2016 zijn vooral te wijten aan prijsstijgingen in de wegenbouwsector. Nadat de raad het resterende krediet beschikbaar heeft gesteld (op 18 februari) zal de opdracht aanbesteed worden. De aannemer levert dan een uitvoeringsontwerp met bijbehorende begroting aan, waarover het college een definitief besluit neemt.

Visie op Arkendonk

De sluiting van het zwembad en de bibliotheek hebben functionele gaten achter gelaten in winkelcentrum Arkendonk. Na een aantal ‘ophaalbijeenkomsten’ in de wijk over de gewenste toekomst van Arkendonk bleek dat een dat een integrale visie voor het gebied wenselijk was.

In het voorjaar van 2019 is met het opstellen van een concept-visie gestart. Deze is met een grote groep buurtbewoners, ondernemers, pandeigenaren en andere belangstellenden besproken. De opbrengsten van al die overleggen zijn verwerkt in een visie op het gebied, waarvoor veel draagvlak blijkt te bestaan. De visie stuurt op verschillende hoofdlijnen, zoals het her-ontwikkelen van gebouwen en openbare ruimte, veranderingen in het gebruik, parkeren, etc. De visie bevat voorstellen hoe verder gegaan wordt, wat de vervolgstappen zijn en met wie die genomen gaan worden. Dit moet leiden tot concrete realisatieplannen. Burgemeester en wethouders stemmen in met de visie en die vervolgstappen. De gemeenteraad wordt per brief geïnformeerd.

Bedrijfsplan WAVA/MidZuid

Het college stelt de gemeenteraad voor om akkoord te gaan met het bedrijfsplan 2020 van de gemeenschappelijke regeling WAVA/MidZuid, inclusief de eerste begrotingswijziging. Het college stelt de raad daarnaast voor om zijn waardering uit te spreken voor de inspanningen van het bestuur van WAVA om tot een aanzienlijke kostenbesparing in de bedrijfsvoering te komen, waardoor voor 2020 geen extra gemeentelijke bijdrage gevraagd hoeft te worden. Tevens wordt WAVA voorgesteld om samen te blijven zoeken naar besparingsmaatregelen voor 2021 en volgende jaren, omdat de gemeentelijke bijdrage in deze periode hoger is dan geraamd.  

Duurzaamheid

Regionale energiestrategie

Binnen de regio West-Brabant draagt de gemeente Oosterhout haar steentje bij om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk. Hiervoor maken we samen met andere West-Brabantse gemeente de Regionale energiestrategie (RES). Binnen de regio is gekozen voor concentratie van grootschalige opwekking van energie langs snelwegen, op industrieterreinen en bij bestaande energieknooppunten. Want dit geeft het minste overlast voor inwoners. In het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Oosterhout is een energiepark langs de A59 met windmolens en zonneweides een prioriteit. Daarnaast is een zonneweide bij de Bavelseberg in Dorst voorzien en worden zonnepanelen geplaatst op bedrijfsdaken. Hiermee levert de gemeente Oosterhout genoeg groene stroom voor alle Oosterhoutse huishoudens en een deel van de energievraag van bedrijven.

Overig

Verder heeft het college:

  • Mevrouw M. Baaijens aangewezen als klachtencoördinator van de gemeente Oosterhout, met de heer M. Brea-Piket als plaatsvervangend klachtencoördinator. De aanwijzing gaat met terugwerkende kracht in per 01-12-2019.

  • De planning van de raadsnota’s geactualiseerd.