Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 31

31-07-2019

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 30 juli 2019

Scootmobielpool

De gemeenteraad heeft in mei 2019 besloten dat standaard scootmobielen, vanwege de oplopende kosten, vanaf 2020 niet meer door de gemeente worden verstrekt. Burgemeester en wethouders hebben nu nadere voorwaarden gesteld aan de verstrekking van scootmobielen. Inwoners van Oosterhout die deze ondersteuning nodig hebben, kunnen gratis gebruik blijven maken van de scootmobielpool. Inwoners die hun ‘eigen’ scootmobiel willen, krijgen deze in het vervolg niet meer van de gemeente, maar moeten deze zelf kopen of huren. De gemeente onderzoekt nog wel de mogelijkheid van een scootmobieluitleen. Omdat het aantal gebruikers zal toenemen, wordt het aantal voertuigen in de pool uitgebreid. Inwoners die al gebruik maken van een vaste ‘eigen’ scootmobiel, kunnen deze behouden, mits hun indicatie niet wijzigt.

Uitbreiding De Kleine Abtshoeve

De eigenaar van kampeerterrein De Kleine Abtshoeve heeft bij de gemeente Oosterhout een plan ingediend voor de uitbreiding van hun terrein met vijftien standplaatsen. Het totaal aantal standplaatsen zou daarmee op veertig komen. Burgemeester en wethouders hebben besloten daaraan medewerking te verlenen omdat het goed past bij de toeristische ambities van Oosterhout en bij de visie op landschapspark De Open Linie. In het bestemmingsplan moet een perceel grond gewijzigd worden van een agrarische bestemming in een recreatieve bestemming. De eigenaar heeft daarover reeds een omgevingsdialoog gevoerd. Het ontwerp-bestemmings-plan ligt vanaf nu zes weken ter inzage.

Van blijven naar starten

Het college heeft besloten om een bedrag van € 30.000 over te hevelen van de blijverslening naar de starterslening. Met behulp van de blijverslening kunnen oudere inwoners hun huis aanpassen zodat ze er langer in kunnen blijven wonen. De starterslening is bedoeld voor jonge mensen die een financieel steuntje in de rug nodig hebben bij de aankoop van een eigen woning. Van de blijverslening wordt in de praktijk zelden gebruik gemaakt, terwijl de starterslening populair is. Door de overheveling kunnen door de gemeente weer verschillende startersleningen worden verstrekt.

Uitvoering motie Bergsebaan

In mei heeft de raad een motie aangenomen om ter vergroting van de verkeersveiligheid de Bergsebaan te verbreden zonder dat dit leidt tot bomenkap. In de motie vraagt de raad ook om de fietssuggestiestroken niet in de kleur rood uit te voeren om verwarring te voorkomen als er is de toekomst mogelijk een vrij liggend fietspad wordt gerealiseerd. De motie vraagt verder onderzoek te doen naar het aanleggen van zo’n fietspad langs de Bergsebaan.

Het college geeft in een brief aan de raad aan dat wegverbreding zonder bomenkap alleen mogelijk is ter hoogte van de zandverstuiving en daar dus uitgevoerd zal worden. Overigens kan verbreding zorgen voor een meer onveilige situatie voor fietsverkeer. Het college zal de fietssuggestiestroken wel in rood uitvoeren, zodat de veiligheid voor de fietsers wordt vergroot. Ook gezien de termijn waarop een vrijliggend fietspad mogelijk wordt gerealiseerd, is dit wenselijk. Het onderzoek zal naar verwachting rond de zomer van 2020 zijn afgerond, waarna een bestemmingsplanprocedure zal plaatsvinden. Mochten eventueel beroepen worden ingediend, dan is het pas in 2022 mogelijk een vrij liggend fietspad aan te leggen.

Reconstructie Burgemeester Holtroplaan

Het college heeft besloten om de verkeersveiligheid op de Burgemeester Holtroplaan te verbeteren door een rotonde aan te leggen op de kruising Burgemeester Holtroplaan-Vondellaan en door de fiets-voetgangersoversteekplaatsen bij Zuiderhout en Buurstede veiliger te maken. Het parkeerterrein Zuiderhout wordt opnieuw ingericht en er wordt groot onderhoud uitgevoerd van de rijbanen en fietsstroken van de Burgemeester Holtroplaan. In eerste instantie zouden hierbij ook eenzijdig vrij liggende fietspaden worden gerealiseerd. Het college is ervan overtuigd dat de verkeersveiligheid met de gewijzigde reconstructie voldoende kan worden verbeterd, na een heroverweging van de nut en noodzaak van de reconstructie, de gestegen prijzen in de wegenbouw en de financiële situatie van onze gemeente. Door deze gewijzigde reconstructie van de Burgemeester Holtroplaan wordt dit project inhoudelijk en financieel verantwoord uitgevoerd. De raad en betrokkenen bij het ontwerpproces worden hierover per brief geïnformeerd.

Uitbreiding woonwagenlocaties

De gemeente Oosterhout heeft een aantal verzoeken om uitbreiding van het aantal standplaatsen voor woonwagens in Oosterhout in behandeling. Deze mensen wonen op dit moment bijvoorbeeld in bij familie in een woonwagen, in een sociale huurwoning of op een camping en wensen terug te keren naar een woonwagenlocatie in Oosterhout. De verzoeken komen mede voort uit het geringe aantal vrijvallende standplaatsen en uit de recente uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens dat woonwagenbewoners een minderheidsgroep vormen met een eigen culturele identiteit die bescherming van de overheid verdient. Het college verleent in principe medewerking aan het toevoegen van standplaatsen aan beide bestaande woonwagenlocaties (aan de Rietbeemd en de Beneluxweg). Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging nodig. In samenwerking met Thuisvester als eigenaar en verhuurder van de standplaatsen zal verder invulling gegeven worden aan de uitbreiding van het aantal standplaatsen. Het college wil vooralsnog geen nieuwe locatie voor woonwagens ontwikkelen.

Verder heeft het college:

  • middelen beschikbaar gesteld voor de vervanging van de dug-outs bij de Twins.

  • kennis genomen van het ontwerp-interim-omgevingsverordening van de Provincie Noord Brabant. In een inspraakreactie pleit de gemeente Oosterhout voor werkbare instructieregels.

  • besloten om in principe medewerking te verlenen aan het ombouwen van een melkveehouderij aan de Groenendijk in Oosteind tot paardenhouderij.

  • besloten niet in te gaan op het verzoek van scouting Erasmus om het verlenen van een impulssubsidie voor de renovatie van de accommodatie, omdat daar geen budget voor bestaat.

  • een brief gestuurd naar de gemeenteraad over de voortgang bij Juzt.

  • een brief gestuurd naar de gemeenteraad over integraal werken in het sociaal domein.

  • een vijfde loco-secretaris benoemd.