Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 22

27-05-2020

Vergadering burgemeester en wethouders 26 mei 2020

 

Corona Impact

Financieel advies

Veel ondernemers moeten vanwege de coronacrisis naar hun financiers voor aanvullende leningen en garanties. Hierbij moeten ter onderbouwing financiële stukken worden overlegd. Het college wil hierbij ondersteuning bieden in de vorm van een voucherregeling die in samenwerking met een aantal Oosterhoutse financiële adviseurs is ontwikkeld. Met de voucherregeling kan men door een financiële adviseur een beknopt adviesrapport laten opstellen ter waarde van circa € 1.750. De eigen bijdrage is € 250. Het adviesrapport kan gebruikt worden bij de besprekingen met financiers, fiscus en leveranciers. Het college trekt € 30.000 uit voor deze regeling. Daarmee kunnen maximaal twintig bedrijven worden geholpen. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. 

Ondersteuning vakantie-doe-boek

Om het toerisme in de eigen woonplaats deze zomer te bevorderen ondersteunt het college inhoudelijk en financieel de realisatie van het vakantie-doe-boek ‘Wij Blijven Thuis 2020’, een initiatief van Reach Brand Storytellers. Het college neemt duizend van deze boeken af en staat garant voor een bedrag van maximaal € 12.000.

 

Bouwen aan onze toekomst

Uitvoeringskrediet Bewonersinitiatieven #meervoorelkaar

Het college van burgemeester en wethouders zet het huidige budget voor bewonersinitiatieven in 2020 door. In 2019 zijn er al verschillende bewonersinitiatieven gestart of tot uitvoering gebracht. Een voorbeeld hiervan is de aanplant van fruitbomen op verzoek van bewoners. Met het bedrag van € 150.000 kunnen ook in 2020 meerdere bewonerswensen en –initiatieven worden gefinancierd. Met als resultaat een buitenruimte die goed aansluit bij de wensen en het gebruik van de wijkbewoners. Daarnaast leveren (participatie) trajecten waarbij bewoners gezamenlijk een initiatief uitwerken een waardevolle bijdrage aan het sociale netwerk in een wijk. Bewoners(groepen) kunnen een idee indienen via www.oosterhout.nl/buurtinitiatief.

 

OVERIG

Jaarrekening en saldobestemming 2019

De jaarrekening 2019 sluit met een positief financieel resultaat over 2019 van totaal ruim 3,4 miljoen euro. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor dit bedrag voor het grootste deel te bestemmen voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis. Andere bestemmingen zijn onder andere duurzaamheid en de energietransitie, onderhoud gebouwen en bermherstel. De jaarstukken 2019 worden op 26 mei 2019 aan de gemeenteraad verstrekt na afronding van de accountantscontrole. De jaarstukken 2019 en de saldobestemming 2019 worden besproken in de gemeenteraad op 7 en 8 juli 2020.

 

Uitvoering Wmo

In april 2020 heeft de gemeenteraad de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2020 vastgesteld. Deze verordening is nu door het college uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit, dat van toepassing is op alle Oosterhouters met een ondersteuningsvraag op het gebied van de Wmo. In het besluit staat beschreven hoe de gemeente Oosterhout omgaat met persoonsgebonden budgetten, het abonnementstarief en andere algemene voorzieningen.

Verder heeft het college:

  • besloten om het Besluit Informatiebeheer 2016 om te zetten naar een Beheerregeling Informatiebeheer 2020 en het verbeterplan 2020 over het archiefbeheer toe te zenden naar de toezichthouder van dit beheer, de provincie Noord-Brabant.