Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Besluitenlijst college week 13

25-03-2020

Vergadering burgemeester en wethouders Oosterhout, 24 maart 2020

Op dit moment gaat de aandacht en energie van het college grotendeels naar het beheersen van de coronacrisis. Toch neemt het college ook wekelijks noodzakelijke besluiten om de samenleving ook op de langere termijn door te laten gaan.

Bouwen aan onze toekomst

Besluit tot sanering perceel Zandheuvel 49

De voormalige kruidenierswinkel Zandheuvel 49 in Oosterhout is in gemeentelijk eigendom. Het pand is in het verleden aangekocht ten behoeve van uitbreiding van de toenmalige naastgelegen Sint Vincentiusschool. Deze schoolfunctie werd vrij snel daarna opgeheven, waardoor het beoogd doel  voor aankoop van Zandheuvel 49 kwam te vervallen. Het college heeft nu besloten een deel van het perceel te saneren vanwege bodemverontreiniging. Daarna wordt het pand inclusief grond via een openbare verkoopprocedure op de markt gebracht. Bij verkoop wordt met kopers de verplichting aangegaan de woning binnen afzienbare tijd te renoveren of over te gaan tot sloop, zodat het pand binnen het straatbeeld weer toonbaar wordt.

Visie nieuw gemeentehuis gemeente Oosterhout

Burgemeester en wethouders hebben besloten de Visie en uitgangspunten voor de nieuwbouw van het gemeentehuis Oosterhout ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad. De uiteindelijke doelstelling is een toekomstbestendig gemeentehuis voor Oosterhout, passend binnen de ontwikkeling van het Slotjesveld. Het stadhuis is daarbij een voorbeeld op het gebied van duurzaamheid en faciliteert de stad en de dorpen en de gemeentelijke organisatie. Het gemeentehuis is een centraal gelegen en laagdrempelige ontmoetingsplek voor inwoners, ondernemers, bestuur, organisaties en ambtenaren waarin gezamenlijk wordt gewerkt aan de kwaliteit van Oosterhout en haar omgeving zoals onder andere verwoord in Oosterhout 2030.

Oosterhout werkt

Tijdelijke huisvesting werknemers Beneluxweg

Het college heeft besloten een vergunning te verlenen voor tijdelijk strijdig gebruik voor het pand Beneluxweg 21-27 in Oosterhout voor de tijdelijke huisvesting van werknemers. Deze huisvesting moet adequaat en menswaardig zijn en voorzien van goede begeleiding van de buitenlandse werknemers. Deze werknemers zijn van vitaal belang voor de Oosterhoutse economie, dus als gemeente werken wij graag mee aan een kwalitatief goede woonfunctie voor kort verblijf van deze werknemers.

Tijdelijke huisvesting werknemers Katjeskelder

Het college heeft besloten een vergunning te verlenen voor tijdelijk strijdig gebruik voor De Katjeskelder in Oosterhout voor de tijdelijke huisvesting van werknemers op een (af te schermen) gedeelte van het recreatiepark. Deze huisvesting moet adequaat en menswaardig zijn en voorzien van goede begeleiding van de buitenlandse werknemers. De ondernemer moet hier omwonenden goed over informeren en na een tijdelijke periode moet het recreatieterrein weer voor de volle 100% in de oorspronkelijke (recreatieve) bestemming voort gezet worden. Deze werknemers zijn van vitaal belang voor de Oosterhoutse economie, dus als gemeente werken wij graag een kwalitatief goede woonfunctie voor kort verblijf van deze werknemers.

Genieten

Speelvoorziening in het Slotpark

Spelen in het groen in de buurt van horeca en andere voorziening; dat kan over een tijdje in het Slotpark. Het college heeft aan de raad krediet gevraagd voor een speelvoorziening in het Slotpart. Deze speelvoorziening bij de entree van de binnenstad draagt bij aan een prettig verblijfsklimaat in het centrum. Met alle maatregelen rondom corona is het buiten spelen nu wat lastiger, maar het college werkt nu vast verder aan de speelvoorziening, zodat kinderen als het straks weer kan een extra speelgelegenheid hebben.

Overig

Visie op dagbesteding en begeleiding

Het college stelt de raad voor de visie op dagbesteding en begeleiding vast te stellen. In Oosterhout willen we dat iedereen fijn kan wonen in de wijken. Een van de middelen waarmee we dat willen bereiken, is een andere kijk en invulling op dagbesteding. In 2025 wil Oosterhout een aantal wijkgerichte plekken van ontmoeting en verbinding hebben, die toegankelijk zijn voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Een indicatie voor dagbesteding is hier niet (meer) nodig. Door inzet van gemeente, zorgaanbieders, buurtbewoners, overige bezoekers uit de rest van Oosterhout en enthousiastelingen die de plek een warm toedragen, hebben de voorzieningen wortel geschoten in de buurt of wijk. We gaan hieraan werken met kleine stappen. Eerst kijken welke bestaande (vrije) dagbestedingen kunnen door ontwikkelen volgens deze visie. Daarnaast brengen we in beeld waar nog blinde vlekken zitten; delen van Oosterhout waar behoefte bestaat aan een plek voor ontmoeting en verbinding, maar nu nog niks is. Over dit onderwerp volgt een persbericht.

Verder heeft het college:

  • Vragen van Gemeentebelangen over onderverhuur door particulieren schriftelijk beantwoord;
  • Besloten wethouder Arnoud Kastelijns de portefeuille Bouwen toe te kennen, zodat wethouder Marcel Willemsen ruimte krijgt om zich te richten op zijn bijkomende taken als voorzitter van de Commissie van Advies Arbeidsmarkt van de Regio West-Brabant (RWB) en daarmee ook voorzitter van het Bestuur Regionaal Werkbedrijf (BRW).