Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Overige onderzoeken

Geregeld voert of begeleidt de vakgroep Onderzoek & Statistiek (O&S) specifiek onderzoek in opdracht van een bepaalde gemeentelijke afdeling. Hieronder treft u de rapportages van de meest actuele van deze onderzoeken aan. Momenteel zijn dit:

.

Bevolkingspiramiden Oosterhout (1955-2030)

.

Kwetsbare Oosterhouters

Wat is de omvang van de kwetsbare groepen in de wijken en buurten van de gemeente Oosterhout en in welke mate komt cumulatie van mogelijke problemen bij (kwetsbare) burgers voor in deze gemeente? Het onderzoek "Kwetsbare Oosterhouters" geeft antwoord op deze vragen.

Dit onderzoek wordt niet uitgevoerd in de vorm van een steekproef of enquête, maar door analyse van beschikbare registraties. Op individueel niveau worden gegevens over burgers bijeen gebracht, die optellen tot een risicoprofiel. Hiervoor wordt een gevalideerde lijst met risicofactoren gebruikt waarvan bekend is dat die bijdragen aan kwetsbaarheid, sociale uitsluiting en maatschappelijke uitval. Daarbij gaat het niet om het bepalen van de (exacte) problemen van elk individu, maar om de kans op kwetsbaarheid in beeld te brengen. De belangrijkste risicofactoren hebben te maken met psychisch en fysiek welbevinden. Risico op verlies van zelfredzaamheid is er vooral als negatieve scores op deze factoren samenvallen met negatieve scores op andere risicofactoren zoals een laag inkomen of een lage opleiding.

Klik hier voor de meest recente rapportage (pdf, 1,34 Mb).

.

Milieuatlas Oosterhout

Ten behoeve van het Milieubeleidsplan is in oktober 2007 een Milieuenquête gehouden. De resultaten hiervan zijn opgenomen in de Oosterhoutse Milieuatlas 2008. Naast de beleving door de Oosterhoutse bevolking staan in deze atlas ook allerlei objectieve gegevens zoals bijvoorbeeld verkeerstellingen, risicovolle bedrijven en ingezameld huisvuil.

Door de mix van subjectieve en objectieve gegevens geeft deze Milieuatlas een samenhangend en betrouwbaar beeld van de milieutoestand in de gemeente Oosterhout.

U kunt hier de Milieuatlas raadplegen. (pdf, 8,3 Mb).

.

Monitor Toerisme Oosterhout

De gemeente Oosterhout voert een actief toeristisch beleid. Om dit beleid goed te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de ervaringen, wensen en behoeften van de bezoekers. Ook is er de behoefte om een goed beeld te hebben van de economische betekenis van het toerisme voor de lokale economie.

In 2003 is voor de eerste keer gemeten wat het economisch belang is van het toerisme voor Oosterhout. Voor de doorrekening is gebruik gemaakt van de speciaal voor dit doel ontwikkelde Monitor Toerisme Oosterhout. In 2006, 2009, 2012 én 2016 zijn vervolgonderzoeken gehouden om de effecten van het toeristisch beleid in beeld te brengen. Uit deze peilingen bleek dat de toeristische sector nog belangrijker is voor de lokale economie dan altijd al werd aangenomen.

U kunt hier de meest recente rapportage inzien. (pdf, 685 kB).

.

CentrumMonitor

Tot 2013 had Oosterhout de CentrumScan, met daarin de resultaten van een halfjaarlijkse enquête onder inwoners, ondernemers en bezoekers over de aspecten schoon, heel en veilig. Klik hier voor de laatste CentrumScan (pdf, 0,9 Mb) van september 2013.

Eind 2015 is de CentrumMonitor Oosterhout ontwikkeld. Elk kwartaal verschijnt een nieuwe monitor met daarin actuele informatie over het aanbod aan detailhandel, horeca en diensten in het Oosterhoutse stadscentrum, alsmede gegevens over de leegstand en het aantal bezoekers in die periode.

Klik hier voor de laatste CentrumMonitor (pdf, 1,66 Mb).

.

Naar boven