Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

FAQ

A

Adres stadhuis: wat is het adres van het gemeentehuis?

Wat is het adres van het stadhuis?

Bezoekadres: Slotjesveld 1, 4902 ZP Oosterhout
Postadres: Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout (route)
Het algemene telefoonnummer is 14 0162 

Afval grof afval: Waar kan ik mijn grof afval kwijt?

Grof afval kunt u zelf wegbrengen naar de Milieustraat of door de gemeente op laten halen. Voor overige vragen en het laten ophalen van grof huisvuil kunt u naar de pagina  Grofvuil en Snoeihout laten ophalen of contact opnemen met Helpdesk Afval 0800 333 66 99 (gratis).

Afval inzameling: Wanneer wordt het huisvuil bij mij in de buurt opgehaald?

Voor informatie over de inzameling van afval van huishoudens kunt u naar de pagina Afval.

Afval papier: Wanneer wordt mijn oud papier opgehaald?

Dit is afhankelijk van de wijk waarin u woont.  U kunt in de Afvalkalender terugvinden wanneer de papierbakken worden geleegd.

Afval: hoe kan ik ruimte besparen in de zak voor plastic, blik en drankenkartons?

Blikjes en flesjes kunt u kleiner maken om ruimte te besparen in de zak. Stop geen afval in de blikjes of flesjes, want dat kan niet van elkaar gescheiden worden.

Category: Afval

Afval: wat moet waar?

Op www.afvalscheiden.nu vindt u een scheidingswijzer die u vertelt waar u welk afval kwijt kunt. 

Category: Afval

Afvalstoffenheffing: Kan ik in aanmerking voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing?

Ja, wanneer uw inkomen niet toereikend is, kunt u kwijtschelding aanvragen. De voorwaarden voor kwijtschelding zijn dat u een inkomen heeft op bijstandsniveau en niet in het bezit bent van een eigen woning. Het bedrag dat u wordt kwijtgescholden is maximaal het gemiddelde tarief van de afvalstoffenheffing. Als u de containers vaker aanbiedt, moet u zelf voor deze ledigingen betalen.

Category: Afval

Anti-reclame ('nee-nee' of 'nee-ja') sticker, waar kan ik die aanvragen?

U kunt de anti-reclamesticker gratis afhalen bij het gemeentelijk informatiecentrum aan het Slotjesveld. U kunt de anti-reclamesticker ook on-line bij milieudefensie bestellen. Er bestaan twee soorten stickers: “Nee, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk / Ja, wél huis-aan-huis bladen” en “Nee, géén ongeadresseerd reclamedrukwerk / Nee, géén huis-aan-huis bladen”. Voor beide stickers geldt dat u wél gemeentelijk voorlichtingsmateriaal blijft ontvangen.

B

Bedrijfsafval: wanneer mag ik mijn bedrijfsafval aanbieden?

Bedrijven en instellingen moeten zelf hun afvalverwerking regelen. U kunt het ook laten ophalen door de gemeentelijke reinigingsdienst. Als u gebruik wilt maken van de gemeentelijke reinigingsdienst, neemt u contact op met de gemeente. Bedrijven en instellingen kunnen containers afnemen voor restafval, oud papier en GFT-afval. Dit gaat op basis van een jaartarief. Op deze pagina vindt u meer informatie, zoals de tarieven.

Heeft u afgesproken dat uw afval wordt opgehaald door de gemeentelijke reinigingsdienst? Op www.mijnafvalwijzer.nl kunt u zien wat voor u de inzamelingsdag is.

 • Heeft u een overeenkomst voor een wekelijkse lediging dan houdt u de dag aan dat het betreffende afval in uw buurt opgehaald wordt. Voorbeeld: Het restafval wordt in uw buurt bij particulieren 1x in de 4 weken op maandag opgehaald. Dan kunt u elke maandag het rest afval aanbieden.
 • Heeft u een overeenkomst voor een tweewekelijkse lediging dan houdt u de dag en het weeknummer (oneven of even) aan dat het betreffende afval in uw buurt opgehaald wordt. Voorbeeld: Het restafval wordt in uw buurt bij particulieren 1x in de 4 weken op woensdag opgehaald. Op de afvalkalender staat dat de eerste keer 11 januari is. 11 januari valt dit jaar in een even week. Dit betekent dat u het afval elke woensdag van een even week mag aanbieden.
Category: Afval

Betalen afval: Waarom moet ik ook betalen per keer dat ik de grijze en groene container aanbied?

Daarmee probeert de gemeente te stimuleren dat er geen halflege containers worden aangeboden. De vuilnisophaaldienst heeft met gedeeltelijk gevulde containers net zo veel werk als met volle. Het werkt dus efficiënter als er alleen volle containers worden aangeboden.

Category: Afval

Blad gemeentelijke bomen: Ik heb veel afval van gemeentelijke bomen en moet dus vaker mijn groene container buiten zetten, dat kost mij dus extra geld?

Er worden bladkorven geplaatst in verschillende straten, zodat het blad uit de openbare ruimte ook in 'groene' straten kosteloos afgevoerd kan worden. U kunt de groene container gevuld met blad ook gratis ledigen op de milieustraat.

Category: Afval

Blijft de dagbesteding na 1 januari 2015 bestaan?

 •  Ja.

Toelichting

De gemeente bekijkt met de aanbieders van dagbesteding hoe zij dagbesteding kunnen organiseren met het geld dat er is.

Category: Wmo Zorg

Blijft er een mogelijkheid bestaan tot bezwaar en beroep?

 • Ja.
 • Uitgangspunt is overigens om samen een passende oplossing te vinden voor de zorg.

Blijft het persoonsgebonden budget bestaan?

 • Ja.

Toelichting

Gemeenten zijn en blijven verplicht cliënten de keuze te bieden tussen hulp in natura of een pgb. Maar er zijn twee voorwaarden. De gemeente gaat vooraf kijken of u in staat bent om te gaan met een pgb. Daarnaast moet u met het pgb veilige en goede ondersteuning inkopen.

C

Calamiteit: kan ik dit melden buiten reguliere werktijden?

Een calamiteit in de openbare ruimte die geen uitstel kan hebben tot de volgende werkdag, zoals wateroverlast, een storing in de riolering, gaten in de weg etc. meldt u bij:
Meldkamer politie Midden- en West- Brabant via 0900-8844

Container: ik wil mijn container graag omwisselen voor een grote of een kleine, hoe moet dat?

Mocht uw container te groot of te klein zijn dan kunt u eens per kalenderjaar gratis van container veranderen. Hiervoor kunt u bellen met de Helpdesk Afval op 0800-333 66 99.

Category: Afval
D

DigiD: Wat is een DigiD?

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl. Met uw DigiD kunt u bij steeds meer overheidsinstellingen terecht. Bij gemeente Oosterhout kunt u inloggen met uw DigiD. Voor meer informatie over digitaal aanvragen, klik op de volgende link: informatie digitaal aanvragen.

Category: DigiD

Dumpen afval: Hoe moet ik voorkomen dat een ander afval in mijn container gooit?

Slechts een handjevol mensen wil het risico lopen om betrapt te worden als ze hun afval in andermans container of in de natuur dumpen. Het gemeentebestuur gaat er niet van uit dat er in Oosterhout 's nachts tientallen mensen op pad gaan om hun vuilnis stiekem in andermans bakken te dumpen. Bent u er echt bang voor? Zorg dan dat uw grijze container altijd vol aan de straatkant staat, zodat er niks meer bij kan. U kunt eventueel tegen betaling een speciaal slot bestellen, via telnr 0800-333 66 99.

Category: Afval
E

Er komt meer nadruk op hulp vanuit mijn eigen netwerk. Hoe werkt dat in de praktijk?

We willen allemaal dat kinderen gezond en veilig opgroeien en hun talenten ontwikkelen, zodat ze opgroeien tot zelfstandige volwassenen. Daar zijn jongeren en hun ouders allereerst zelf verantwoordelijk voor. Als het aankomt op jeugdhulp verwachten we dan ook dat u eerst zelf verkent wat mogelijk is binnen uw netwerk. Zo nodig bekijken we samen met u hoe u een beroep kunt doen op de mensen in uw omgeving.

Category: Jeugdhulp - Zorg
G

Gaat de gemeente bestaande diagnoses herdiagnosticeren?

Nee, de gemeente stelt niet opnieuw diagnoses. Diagnoses worden gesteld door gekwalificeerde hulpverleners. In het geval van bijvoorbeeld autisme of ADHD zal dit een medisch professional zijn, zoals een huisarts of psychiater. Als een professional bepaalt (of in het verleden heeft bepaald) dat een kind behandeling nodig heeft, dan moet de gemeente hierin voorzien. In 2015 is sprake van overgangsrecht: lopende behandelingen worden zoveel mogelijk bij dezelfde zorgaanbieder voortgezet.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Gaat de gemeente erop toezien dat de kwaliteit van de zorg niet achteruit gaat?

Ja, de gemeente heeft hierover afspraken gemaakt met zorgaanbieders. Dit is vastgelegd in de contracten met deze aanbieders. Bovendien gelden er landelijke kwaliteitseisen waar ook organisaties in de gemeente Oosterhout zich aan moeten houden.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Geestelijke gezondheidszorg voor kinderen is nu verzekerde zorg. Gaat deze ook over naar de gemeente?

Ja, vanaf 1 januari 2015 valt alle jeugdhulp onder één wet. Ook de jeugd-GGZ. De verantwoordelijkheid voor de jeugd-GGZ komt dus bij de gemeente te liggen.
De POH-GGZ (praktijkondersteuner van de huisarts op het gebied van GGZ) en de extramurale psychofarmaca (medicijnen tegen psychische aandoeningen, niet door een instelling verstrekt), gaan niet over naar de gemeente. Dit verandert dus niet.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Gemeentelijke onderscheiding

Gemeentelijke Onderscheiding

Naast de Koninklijke onderscheiding zijn er ook gemeentelijke onderscheidingen: Erepenning, Erespeld, Gemeentespeld en Jubileumpenning. Ook om hiervoor in aanmerking te komen moet sprake zijn van een langdurige en intensieve inzet voor de Oosterhoutse samenleving. 

Het toekennen van een gemeentelijke onderscheiding is een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Een uitgebreide brief, waarin de verdiensten van betrokkene worden vermeld en waarin wordt aangegeven waarom men vindt dat hij of zij een onderscheiding verdient, volstaat als voordracht.

Ook bij het aanvragen van een gemeentelijke onderscheiding geldt dat het verstandig is om vooraf te overleggen met de medewerker kabinet en representatie van de gemeente.

Voor informatie over de Koninklijke Onderscheidingen kijkt u bij veelgestelde vragen onder Koninklijke Onderscheiding.

Gewicht container: Hoe weet ik of het genoteerde gewicht klopt?

De kans op fouten in de meting is minimaal. De weeginstallatie op de vuilniswagen is officieel geijkt. Daardoor weten we dat de geconstateerde gewichten kloppen. Verder zijn alle containers in Oosterhout gecontroleerd op de werking van de chip en de koppeling aan het adres. Alleen bij grijze containers is het gewicht van belang omdat u per kilo betaalt.

Category: Afval

Gewicht container: Wat moet ik doen als ik denk dat het genoteerde gewicht niet klopt?

Mocht u vermoeden dat er met de telling iets niet in orde is, dan kunt u contact opnemen met de Helpdesk Afval telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis).

Category: Afval

Gewicht en frequentie afval: Hoe worden gewicht en frequentie gemeten?

In elke container zit een chip met een uniek nummer. Dit nummer geeft aan wat voor soort container het is. Op het inzamelvoertuig zit een antenne. Iedere keer dat u één van uw containers aan de straat zet om te laten leegmaken leest en registreert de antenne de chip in uw container. Ook zitten er weegcellen op de inzamelwagen, die tot op een halve kilo nauwkeurig wegen hoeveel afval er in uw container zit. Na de inzameling worden de geregistreerde gegevens gekoppeld aan een adres.

Category: Afval

Glas: waar vind ik de glasbakken?

Glasbakken vindt u bij winkelcentra en op sommige plekken in de wijk. Op www.mijnafvalwijzer.nl vindt u de voor u dichtstbijzijnde glasbak.

Category: Afval

Groene container: Waarom wordt de groene container niet gewogen?

Om mensen te stimuleren zo veel mogelijk groente-, fruit- en tuinafval in de groene container te gooien. Als we dat zouden gaan wegen, dan zouden we burgers dus eigenlijk bestraffen voor goed gedrag.

Category: Afval
H

Heb ik na 1 januari 2015 nog een indicatie nodig voor ondersteuning bij het organiseren van het huishouden (begeleiding)?

Ja, voor de inzet van begeleiding bij het organiseren van uw huishouden heeft u wel een indicatie nodig.

Hoe betaalt de gemeente de kosten om de nieuwe taken te organiseren?

De gemeente heeft eenmalig geld gekregen om de nieuwe taken goed te organiseren: het transitiebudget.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Verkeersinformatie op radio, televisie en internet waarschuwt ruim van tevoren voor gladheid. Op het moment dat de gemeente een strooiactie plant, wordt dit direct bekend gemaakt via Twitter @Gem_Oosterhout. 

Category: Gladheid

Hoe hoog is de ouderbijdrage?

De ouderbijdrage is een bijdrage in de kosten van jeugdhulp waarbij er sprake is van hulp en verblijf buiten het gezin.

De hoogte van deze ouderbijdrage is afhankelijk van:

 • de leeftijd van uw kind;
 • de soort hulp die uw kind ontvangt;
 • het aantal dagen of dagdelen per week dat het kind buiten het gezin verblijft.

Bij het vaststellen van de bedragen is er rekening mee gehouden, dat u naast de ouderbijdrage ook nog andere kosten voor uw kind maakt, zoals bezoekkosten, schoolgeld, verzekeringen of verblijfkosten in het weekend of tijdens vakanties.

Meer informatie, bijv. over de hoogte van de ouderbijdrage, vindt u op de website van het CAK.

Hoe hoog is het bedrag dat ik krijg als ik in aanmerking kom voor bijzondere bijstand?

Dit bedrag is afhankelijk van uw financiële situatie en het aantal uren huishoudelijke hulp dat voor u noodzakelijk is. Het gaat om een maximumbedrag van €15,50 per uur.

Hoe kan ik het sociaal wijkteam bereiken?

U kunt contact opnemen met het sociaal wijkteam op telefoonnummer 0800-0162.

Hoe kent de gemeente mijn persoonlijke situatie?

 • De gemeente heeft gegevens gekregen van het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en van de zorgkantoren.

Toelichting

De gemeente ontvangt gegevens van inwoners die nu ondersteuning vanuit de AWBZ ontvangen die overgaat naar de Wmo 2015. De gemeente heeft deze gegevens nodig om met u in gesprek te gaan over hoe u uw zorg wilt organiseren. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) en het zorgkantoor leveren een selectie van de indicatie en declaratiegegevens.

Hoe kom ik aan een tegenprestatie?

De gemeente heeft een klus voor u òf u kiest zelf, want u kunt namelijk ook zelf een voorstel doen. Als u zelf iets mag uitkiezen, zoek dan een organisatie of vereniging die u aanspreekt en benader deze telefonisch of persoonlijk. U kunt ook gebruik maken van een vrijwilligerscentrale.

Hoe komt de gemeente aan kennis om dit alles te kunnen?

 • De gemeente werkt al twee jaar samen met zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en Wmo-raden om zich voor te bereiden op de nieuwe taken.
 • De gemeente gaat werken met sociale wijkteams. Daarin zitten mensen die kennis en ervaring hebben met de nieuwe taken.
 • De Wmo-consulenten hebben ook ervaring met het voeren van het gesprek: wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving, wat kunnen vrijwilligers, welke ondersteuning is (nog) nodig?

Hoe lang blijven de ontvangen digitale nota’s zichtbaar in mijn internetbankieren omgeving?

Nota’s blijven 16 maanden zichtbaar in het overzicht.

Category: Digitale Nota

Hoe machtig ik een andere kiezer uit de gemeente Oosterhout?

Dat kan eenvoudig door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie (of origineel) van uw identiteitsbewijs meenemen en dit op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. De volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen.

Hoe stel ik mijn vraag om ondersteuning, zonder mijn netwerk te overbelasten?

 • Het gesprek dat u heeft met het sociaal wijkteam en de mensen om u heen kan hierbij helpen.
 • U kunt hiervoor tips vragen bij Stichting HOOM (www.hoomondersteuning.nl).

Hoe stimuleer je vrijwilligerswerk?

 • Samen met het sociaal wijkteam bekijkt u welke mensen om u heen iets zouden kunnen doen.
 • Ook andere vrijwilligers kunnen hulp bieden.

Toelichting

Er zijn al heel veel vrijwilligers actief in Oosterhout. De organisaties waar vrijwilligers nodig zijn, benaderen actief mensen. Zij worden ondersteund door Oosterhoutvoorelkaar (voorheen VIP). Zij bemiddelen bijvoorbeeld tussen vrijwilligers en de organisaties. Zie www.oosterhoutvoorelkaar.nl.

Hoe vult de gemeente Oosterhout de jeugdhulp in?

De gemeente wil dat in de toekomst de hulpverleners beter gecoördineerd bij een gezin betrokken zijn. We gaan vooral uit van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van jeugdigen en hun ouders. Ook in moeilijke situaties zijn kinderen en ouders vaak heel goed zelf in staat oplossingen te vinden. Soms met steun van de eigen omgeving, familie, vrienden, buren of anderen. Maar ook bijvoorbeeld de school, de arts, de wijkagent of het consultatiebureau kunnen helpen bij het voorkomen of zo vroeg mogelijk verhelpen van problemen. Wanneer jeugdigen en ouders er zelf met hulp van de omgeving niet uitkomen, dan kan het sociaal wijkteam helpen en snelle en goede hulp bieden.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor bijzondere bijstand voor huishoudelijke hulp?

De gemeente levert maatwerk, waarbij uw hele financiële situatie wordt bekeken. Daarin nemen we bijvoorbeeld inkomen, spaargeld, bezittingen en dergelijk mee. Inwoners die momenteel huishoudelijke hulp ontvangen, krijgen hierover meer informatie in het telefonische en/of persoonlijke gesprek dat zal plaatsvinden. Bijvoorbeeld, 125% van het minimum houdt in:

€1.839,60 voor een pensioengerechtigd echtpaar
€1.347,04 voor een alleenstaande pensioengerechtigde
€1.715,78 voor gehuwden onder de pensioengerechtigde leeftijd
€1.201,04 voor een alleenstaande onder de pensioengerechtigde leeftijd

Deze bedragen zijn inclusief vakantietoeslag. De vermogensgrens ligt op €5.895 voor alleenstaanden en €11.790 voor alleenstaande ouders en gehuwden.

Hoe weet ik onder welke wetgeving mijn kind vanaf 1 januari 2015 valt?

Wat er voor uw kind verandert, leest u op www.hoeverandertmijnzorg.nl. Een deel van de zorg valt vanaf 2015 onder de Jeugdwet, een deel onder de Wet Langdurige Zorg en een deel onder de Zorgverzekeringswet. Voor de zorg die onder de Jeugdwet valt, is de gemeente Oosterhout vanaf 2015 uw aanspreekpunt. U kunt met uw zorgvraag terecht bij het Oosterhoutse sociaal wijkteam.

Hoe werken gemeenten samen met zorgverzekeraars?

 • Gemeenten worden landelijk vertegenwoordigd door de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).
 • De VNG is regelmatig in gesprek met zorgverzekeraars en koepelorganisaties om te praten over de samenwerking.
 • De Dongemond-gemeenten zijn ook regionaal via de gemeente Breda in gesprek met zorgverzekeraars over de samenwerking.

Hoe werkt zo’n sociaal wijkteam precies?

Een van de professionals uit het wijkteam bespreekt samen met de zorgvrager en zijn directe familie of omgeving de persoonlijke situatie. Samen maakt u een plan om uw zorgvraag op te lossen.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen als gevolg van de Jeugdwet?

 • In december ontvangen de ouders/verzorgers van de meeste kinderen of jongeren die nu jeugdhulp krijgen een brief met informatie over het overgangsrecht en over het overgangsjaar 2015.
 • Via berichten op de website van de gemeente en bijvoorbeeld weekbladen
 • Via de campagne van het Rijk, www.hoeverandertmijnzorg.nl

Toelichting

De gemeente heeft (nog) niet alle persoonsgegevens van kinderen of jongeren die nu jeugdhulp ontvangen. Zodra we die wel hebben, zullen we u persoonlijk informeren over de veranderingen.

Hoe word ik als cliënt geïnformeerd over de veranderingen AWBZ/Wmo?

 • Met een brief van de gemeente
 • Met een persoonlijk gesprek in 2015
 • Via berichten op de website van de gemeente en bijvoorbeeld weekbladen
 • Via de campagne van het Rijk

Toelichting

De gemeente informeert u binnenkort over de veranderingen. Eind september ontvangen cliënten met een AWBZ-indicatie een brief. Daarin staat informatie over de gegevens die de gemeente heeft ontvangen over cliënten. Ook legt de gemeente in die brief het overgangsrecht uit. Er staat ook in dat cliënten in het eerste kwartaal van 2015 middels een persoonlijk gesprek hun toekomstige zorg kunnen bespreken.

De gemeente communiceert verder via de website, weekbladen, bijeenkomsten en andere media die zij inzetten.

Het Rijk start in oktober een campagne over de veranderingen in de zorg.

Hoe worden de gegevens m.b.t. zorg van gemeente geregistreerd?

 • Gemeenten in de regio onderzoeken samen welke systemen zij gaan gebruiken voor de registratie van gegevens.
 • Gemeenten maken zoveel mogelijk gebruik van bestaande systemen.
 • Zorgaanbieders moeten onderling gegevens kunnen uitwisselen.
 • Zorgaanbieders en gemeente hebben alleen informatie die nodig is om hun taak goed uit te kunnen voeren.

Hoe worden mantelzorgers ondersteund?

Toelichting

Via HOOM kunnen mantelzorgers andere mantelzorgers ontmoeten en ervaringen delen. HOOM biedt ook andere ondersteuning. Soms is iemand al geholpen met eenmalige ondersteuning door een vrijwilliger. Bijvoorbeeld voor het doen van een boodschap, vervoer of een keer meegaan naar een afspraak bij een arts of het ziekenhuis. HOOM biedt verder: mantelzorgondersteuning, intensieve vrijwilligerszorg, vrijwillige thuishulp, buddyzorg, vriendendienst en vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Landelijk is er een meldpunt voor mantelzorgers: www.meldpuntmantelzorg.nl. Op dit platform kunnen mantelzorgers hun ervaringen delen en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen.

 

Hoe wordt de kostendelersnorm berekend?

Hoe meer volwassen personen tot een meerpersoonshuishouden behoren, hoe lager de bijstandsuitkering per uitkeringsgerechtigde.

Hieronder ziet u de hoogte van de bijstandsuitkering in percentages per huishoudtype. Hierbij staat 100% voor de bijstandsuitkering voor gehuwden en samenwonenden:

 

Eénpersoonshuishouden

 • Bijstandsnorm per persoon 70%
 • Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen 70%

Tweepersoonshuishouden

 • Bijstandsnorm per persoon 50%
 • Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen 100%

Driepersoonshuishouden

 • Bijstandsnorm per persoon 43 1/3%
 • Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen 130%

Vierpersoonhuishouden

 • Bijstandsnorm per persoon 40%
 • Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen 160%

Vijfpersoonshuishouden

 • Bijstandsnorm per persoon 38%
 • Totale bijstandsnorm als alle personen bijstand ontvangen 190%

Dus bij een huishouden met vier meetellende personen krijgt elke persoon die recht heeft op een bijstandsuitkering, een uitkering van maximaal 40% van de gehuwdennorm.
Bovenstaande gegevens stoppen bij een vijfpersoonshuishouden, maar de kostendelersnorm geldt ook voor huishoudens met nog meer personen.

Hoe wordt zorg vormgegeven terwijl budgetten gekort worden?

 • De gemeente kan zorg en ondersteuning anders organiseren dan het Rijk.
 • Gemeenten werken regionaal samen (minder overheadkosten).
 • In de nieuwe Wmo 2015 wordt een groter beroep gedaan op de hulp van familie, vrienden, buren en vrijwilligers.
 • Voor 2015 heeft de gemeente geld opzij gezet voor de nieuwe taken.
 • De gemeente moet hulp bieden als iemand niet zelf of met de hulp van zijn netwerk kan meedoen aan de samenleving. Ook als het geld op is.

Hoe zit het met aansprakelijkheid?

Het is aan te bevelen om uw aansprakelijkheid te verzekeren via een WA-verzekering. De klant, u dus, is vaak aansprakelijk voor bijvoorbeeld ongevallen in huis. Als bijvoorbeeld bij een slecht gemonteerde trapleuning uw hulp valt, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld. Vraag goed na bij de organisatie waar u huishoudelijke hulp wilt inhuren, hoe zij omgaan met aansprakelijkheid. En vraag na bij uw huidige verzekeraar of u hiervoor al verzekerd bent.

Hoogbouw papier: hoe is de papierinzameling voor hoogbouw geregeld?

Oud papier en karton kunt u net zoals in 2016 aanbieden in krat of in inpandige container (één keer in de twee weken). Kijkt u hiervoor op de afvalkalender van 2017:

 • Hoogbouw adressen mogen papier op dezelfde dag aanbieden als de rest van de wijk het papier in containers aan de straat zet. Hiervoor kijkt u naar de blauwe vakjes/dagen op de kalender.

 • Twee weken daarna mogen kratten papier weer aan de straat worden gezet. Dit kan op dezelfde dag als het restafval in de wijk aan de straat staat. Dit is herkenbaar aan de grijze vakjes/dagen op de afvalkalender.   
Category: Afval

Houd ik na 1 januari 2015 dezelfde zorgaanbieder?

 • Dat hoeft niet zo te zijn.
 • Gemeenten maken namelijk nieuwe afspraken met zorgaanbieders.

Toelichting

Zolang u overgangsrecht heeft, moeten gemeenten u ondersteuning bieden volgens dezelfde voorwaarden als in 2014. Dit betekent niet automatisch dat dezelfde zorgaanbieder u deze ondersteuning moet leveren. Gemeenten maken namelijk nieuwe afspraken met zorgaanbieders.

Bij afloop van het overgangsrecht (of nog voor de einddatum) bespreekt u met het sociaal wijkteam welke ondersteuning u (nog) nodig heeft. Samen zoekt u naar een passende oplossing. Of dat voortzetting van de ondersteuning door uw huidige zorgverlener is, is nu nog niet te zeggen. Dit is namelijk afhankelijk van de uitkomsten van het gesprek, de inzet van uzelf en van uw netwerk, de zorgaanbieder en uw eigen keuzes.

Houd ik na 1 januari 2015 mijn persoonsgebonden budget (pgb)?

 • Heeft u op dit moment een pgb voor AWBZ-begeleiding? Dan behoudt u uw pgb tot de einddatum van uw indicatie of tot uiterlijk 1 januari 2016.

Toelichting

Na het verlopen van uw indicatie, bespreekt u met het sociaal wijkteam wat er (nog) nodig is. Voor deze ondersteuning kunt u dan weer kiezen voor zorg in natura of een pgb.

Houdt mijn kind het PGB?

Heeft uw kind op dit moment een PGB? Dan behoudt uw kind dit PGB tot de einddatum van de indicatie of tot uiterlijk 1 januari 2016. Na het verlopen van de indicatie, kunt u indien gewenst contact opnemen met het sociaal wijkteam.

Houdt mijn kind in 2015 dezelfde hulpverlener?

Als uw kind in 2014 jeugdhulp ontvangt, dan heeft het in 2015 voor de duur van de indicatie recht op continuïteit van zorg. Uw kind kan dus in principe bij dezelfde jeugdhulpaanbieder blijven.

I

Ik ben mijn legitimatiebewijs verloren. Hoe kan ik stemmen?

Met het proces-verbaal van de politie of een verklaring van de gemeente dat uw legitimatiebewijs kwijt/verloren is. Daarnaast een ander document waarop uw geslachtsnaam en foto staan. Dit kan bijvoorbeeld een pas van werkgever, vereniging, enzovoorts, zijn

Category: Verkiezingen

Ik ben mijn legitimatiebewijs verloren. Hoe kan ik stemmen?

Met het proces-verbaal van de politie of een verklaring van de gemeente dat uw legitimatiebewijs kwijt/verloren is. Neemt u daarnaast een ander document mee waarop uw geslachtsnaam (achternaam) en foto staan. Dit kan bijvoorbeeld een pas van werkgever of vereniging zijn.

Ik betaal alles per automatische incasso. Is digitale nota relevant voor mij?

Ja, ook uw incassospecificaties kunt u digitaal via uw eigen bank in de internetbankieren omgeving ontvangen. Zo heeft u een volledig online overzicht van al uw ontvangen nota’s. Dit betekent gemak en overzicht. U kunt nota’s niet meer kwijtraken en het is goed voor het milieu door de besparing van papier en energie. De door u aan de gemeente Oosterhout afgegeven machtiging tot automatische incasso blijft gewoon van kracht.

Category: Digitale Nota

Ik heb al bijzondere bijstand toegekend gekregen. Hoe wordt daar rekening mee gehouden in de overgangstermijn?

De bijzondere bijstand gaat in na het aflopen van uw indicatie of uiterlijk 1 juni 2015.

Ik heb een brief van de gemeente ontvangen, maar ik heb geen AWBZ-indicatie (meer). Hoe kan dat?

 • De gemeente heeft in juli 2014 gegevens ontvangen van het Centrum indicatiestelling (CIZ) en van het zorgkantoor.
 • Dit zijn de enige gegevens waamee de gemeente op dit moment kan werken.
 • Deze gegevens kunnen inmiddels niet meer actueel zijn.

Ik heb een vraag over de inhoud van het aanslagbiljet dat ik via digitale nota heb ontvangen.

Kijkt u op www.oosterhout.nl voor uitgebreide informatie over de gemeentelijke belastingen. Wordt hiermee uw vraag niet beantwoord, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Belastingen van de gemeente Oosterhout via telefoonnummer 0162 489 325. 

Category: Digitale Nota

Ik heb een zorgvraag, hoe overleg ik dit met het sociaal wijkteam?

 • In een gesprek met het sociaal wijkteam wordt uw persoonlijke situatie besproken.
 • Samen met het sociaal wijkteam zoekt u een antwoord op uw zorgvraag.

Toelichting

In het gesprek zoeken we naar antwoorden op de volgende vragen: Wat heeft de cliënt nodig? Kunnen familie of vrienden helpen? Kan iemand geholpen worden met een algemene voorziening (bijvoorbeeld maaltijdvoorziening) die voor iedereen toegankelijk is? Is een maatwerkoplossing nodig? Ook bekijkt de medewerker of de cliënt een eigen bijdrage moet betalen.

Ik heb geen indicatie (meer) voor hulp bij het huishouden (schoonmaken). Heb ik na 1 januari 2015 nog een indicatie nodig?

Nee, voor het zelf organiseren van huishoudelijke hulp (schoonmaken) heeft u geen indicatie nodig. Mocht u in aanmerking willen komen voor bijzondere bijstand om hulp bij het huishouden te betalen, dan wordt wel getoetst of u deze hulp nodig heeft.

Ik heb geen stempas ontvangen of ik ben hem kwijt en wil toch stemmen? Hoe kan dat?

Bent u uw stempas kwijt of heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen: 

Op het stadhuis: In persoon kunt u uiterlijk tot 22 mei 2019, 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen bij de publieksbalie in het Stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout. Zorg dat u een geldig legitimatiebewijs meeneemt.  

Schriftelijk: Tot uiterlijk 20 mei 2019 kunt u schriftelijk een vervangende stempas aanvragen:

- Ga naar de website: www.oosterhout.nl/verkiezingen, klik op ‘vervangende stempas aanvragen’

- Vul het formulier J8 (PDF, 33kB) in en print deze uit. Voeg een kopie van een geldig legitimatie toe.

- Stuur het formulier en kopie legitimatie op naar Gemeente Oosterhout, tav Burgerzaken, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.

Category: Verkiezingen

Ik heb naar aanleiding van de brief van oktober 2014 bezwaar gemaakt. Hoe gaat dat verder?

Uw bezwaar blijft van kracht. Dit betekent dat uw bezwaar nog behandeld zal worden en dat u of uw gemachtigde daarover afzonderlijk benaderd zal worden.
Indien uw indicatie doorloopt na 1 juni 2015, dan krijgt u in februari een nieuwe beschikking ten aanzien van de overgangstermijn. Wanneer er al een bezwaarprocedure loopt, wordt dat nieuwe besluit daarin meegenomen. Heeft u niet eerder bezwaar gemaakt? Dan kan dat alsnog na ontvangst van die nieuwe beschikking.

Ik heb niet het gezag over mijn kind. Moet ik toch ouderbijdrage betalen?

Bent u door de rechter van het ouderlijk gezag ontheven? Dan hoeft u geen bijdrage te betalen.

Ik heb nog geen brief van de gemeente ontvangen. Hoe kan dat?

In de weken van 8 en 15 oktober zijn brieven verstuurd naar kinderen of jongeren met een PGB en naar cliënten van Bureau Jeugdzorg. De gemeente beschikt nog niet over de gegevens van kinderen of jongeren die geen PGB hebben of geen cliënt zijn bij Bureau Jeugdzorg. Zodra deze gegevens wel beschikbaar zijn, ontvangt u ook een brief. De inhoud van de brief kunt u al wel lezen.

Ik heb nu een AWBZ-indicatie, krijg ik na 1 januari 2015 nog zorg?

 • Is uw AWBZ-indicatie in 2015 nog geldig? Dan houdt u recht op de zorg uit deze indicatie. U heeft namelijk overgangsrecht tot uiterlijk 1 januari 2016.
 • Loopt uw AWBZ-indicatie in 2015 af? U houdt recht op zorg tot het einde van de indicatiedatum.

Toelichting

Een uitzondering: heeft u een indicatie voor beschermd wonen? Dan geldt een overgangstermijn van tenminste vijf jaar, dus tot uiterlijk 1 januari 2020. Behalve wanneer uw indicatie eerder dan 1 januari 2020 afloopt. Beschermd wonen is het bieden van onderdak en begeleiding aan personen met een psychische aandoening. Beschermd wonen wordt uitgevoerd door centrumgemeente Breda.

Ik heb op mijn adres een stempas ontvangen van een persoon die hier niet meer woont. Wat moet ik met de stempas doen?

De stempas terugsturen naar Gemeente oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Mocht u het nieuwe adres van betrokkene weten vermeldt dit op de stempas.

Category: Verkiezingen

Ik krijg bijzondere bijstand voor de bekostiging van mijn huishoudelijke hulp. Waar moet ik rekening mee houden?

Om de betaling van de bijzondere bijstand te kunnen starten, hebben we schriftelijke afspraken nodig die u met uw hulp maakt. Bijvoorbeeld: hoeveel uur in de week komt uw hulp, welk uurtarief is afgesproken en eventueel via welke organisatie uw hulp werkt.
Daarnaast is het belangrijk dat u facturen krijgt en bewaart. De gemeente kan deze steekproefsgewijs opvragen.

Ik werk als huishoudelijke hulp. Wat kan ik doen?

Als u niet bij uw huidige werkgever kunt blijven werken, dan kunt u zich aanmelden als zzp’er of als medewerker bij andere aanbieders. Zie daarvoor ook het overzicht van aanbieders die huishoudelijk hulp voor particulieren aanbieden. Ook Alfacheque Breda, www.alfachequebreda.nl, biedt hiervoor mogelijkheden.

Ik wil ongeldig of blanco stemmen. Kan dat?

Indien u meer dan één kandidaat aankruist, is uw stem ongeldig. Ook als u aantekeningen op het stembiljet zet waaruit uw identiteit blijkt, is uw stem ongeldig. Kruist u geen enkele kandidaat aan op het stembiljet dan stemt u blanco. Blanco en ongeldige stemmen tellen mee bij het bepalen van het opkomstpercentage. Voor de uitslag tellen  alleen de geldige stemmen.

Category: Verkiezingen

Ik wil ongeldig of blanco stemmen. Kan dat?

Indien u meer dan één kandidaat aankruist, is uw stem ongeldig. Ook als u aantekeningen op het stembiljet zet waaruit uw identiteit blijkt, is uw stem ongeldig. Kruist u geen enkele kandidaat aan op het stembiljet, dan stemt u blanco. Blanco en ongeldige stemmen tellen mee bij het bepalen van het opkomstpercentage. Voor de uitslag tellen alleen de geldige stemmen.

Is er een tijdschema?

Belangrijke data zijn:

 • 1 oktober 2014: gemeenten moeten afspraken met zorgaanbieders hebben gemaakt
 • 1 november 2014: het beleidsplan van gemeenten moet klaar zijn
 • 1 januari 2015: gemeenten zijn verantwoordelijk voor de hulp aan mensen thuis
 • 1 januari 2015: de overgangsregeling voor bestaande cliënten gaat in en loopt tot uiterlijk 1 januari 2016 of 1 januari 2020 (beschermd wonen).

Is er een verwijzing nodig voor jeugdhulp? Wie mag die geven?

Er is geen verwijzing nodig voor zorg vanuit de huisarts, het consultatiebureau en het schoolmaatschappelijk werk. Iedereen kan hier gebruik van maken.

Er is wel een verwijzing nodig voor specialistische of langdurige zorg en hulpverlening. Denk bijvoorbeeld aan therapie of psychische hupverlening, hulp aan huis of diagnostische onderzoeken. Daarvoor is een verwijzing nodig van het sociaal wijkteam of een verwijsbrief van de huisarts, jeugdarts of medisch specialist.

Is er sprake van overdracht van de zorgdossiers?

De gemeente krijgt geen (medische) dossiers.

Toelichting

Zijn die (medische) gegevens wel nodig voor een goede beoordeling van uw ondersteuningsbehoefte? Dan zal de gemeente u om die (medische) gegevens vragen. Of de gemeente vraagt uw toestemming om die (medische) gegevens op te vragen bij bijvoorbeeld de zorgaanbieder.

Is er voldoende kennis in de sociale wijkteams aanwezig?

Ja. In de sociale wijkteams zitten professionals met verschillende ervaring, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, zorg en jeugdhulpverlening. En er is een regionaal adviesteam van experts dat de sociale wijkteams kan adviseren over specialistische jeugdzorg.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Is mijn gespaarde geld voor mijn uitvaart ook vermogen?

Ja, het geld dat u gespaard heeft voor een uitvaart is vermogen. U kunt wel geld reserveren voor een uitvaart middels een uitvaart- of levensverzekering of een geblokkeerde spaarrekening. In dat geval geldt het niet als vermogen. Die reservering moet aan de volgende voorwaarden voldoen om niet als vermogen mee te tellen:

 • de waarde van het gereserveerde geld mag niet hoger zijn dan de gangbare kosten voor een begrafenis of crematie. Op grond van de Nibud-normen wordt voor een uitvaart uitgegaan van een gangbaar bedrag tussen 6.000 (crematie) en 9.000 (begrafenis);
 • het gereserveerde geld komt pas bij uw overlijden beschikbaar. Als de reservering bestaat uit geld dat u apart heeft gezet, moet het op een aparte geblokkeerde bankrekening staan, en mag het tegoed alleen na uw overlijden door een gemachtigde worden opgenomen. Als de reservering bestaat uit een uitvaart- of levensverzekering mag deze vóór uw overlijden niet opvraagbaar of afkoopbaar zijn.
K

Kabeltelevisie: Waar kan ik informatie over Ziggo (voorheen Casema)/kabeltelevisie krijgen?

Ziggo verzorgt de kabeltelevisie in Oosterhout. U heeft bij Ziggo de keuze uit analoge of digitale televisie. Voor informatie of storingsmeldingen kunt u zich wenden tot Ziggo, telefonisch bereikbaar via 0900 - 1884 (lokaal tarief) of via www.ziggo.nl

Kan de gemeente mij 'verplichten' minder te gaan werken om mijn kind extra te begeleiden?

Nee, dit kan niet. Wel gaat het sociaal wijkteam met u en uw kind in gesprek om samen een oplossing te bepalen voor uw kind. Het kan zijn dat u zelf denkt dat minder werken een oplossing is.

Kan de gemeente overal zorg inkopen?

 • Ja.

Toelichting

De gemeente sluit voor 1 oktober 2014 een contract met de zorgaanbieders die zich tot nu toe hebben gemeld. Zorgaanbieders kunnen zich nog steeds melden. De Dongemond-gemeenten maken zoveel mogelijk samen afspraken met deze zorgaanbieders.

Kan ik als ouder na 1 januari 2015 nog kiezen welke hulp ik wil voor mijn kind?

Als uw kind jeugdhulp nodig heeft, wordt in overleg met u bepaald welke hulp voor u en uw kind wenselijk is. Als de gewenste jeugdhulp niet geleverd kan worden door de hulpverleners waarmee de gemeente een contract heeft, dan is er ook de mogelijkheid van een persoonsgebonden budget (PGB). Er is dus een zekere mate van keuze mogelijk, al is die niet onbeperkt.

Kan ik de ontvangen digitale nota's ook lokaal opslaan op mijn eigen PC?

De digitale nota ontvangt u in PDF formaat. U kunt deze dan ook lokaal opslaan.

Category: Digitale Nota

Kan ik een bezwaar indienen tegen het beëindigen van de huishoudelijke hulp?

Ja, tegen het besluit in een beschikking kunt u een bezwaar indienen. In de beschikking staat omschreven hoe u dit kunt doen.

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Een andere kiezer kan voor u stemmen. Dat noemen we machtigen. Hierbij geldt dat maximaal twee volmachtstemmen tegelijkertijd met een eigen stem mogen worden uitgebracht.

Category: Verkiezingen

Kan ik iemand anders voor mij laten stemmen?

Als u niet in de gelegenheid bent zelf te gaan stemmen (bijvoorbeeld door werk, ziekte of vakantie) kunt u een andere kiezer machtigen dit voor u te doen. Zowel voor de verkiezing van Provinciale Staten als het waterschap vult u samen de achterkant van uw stempas in. Uw gemachtigde moet wel stemgerechtigd zijn voor hetzelfde waterschap als u. Uw stempas moet worden meegebracht, samen met een kopie van uw identiteitsbewijs. Dat mag om te stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Wilt u een kiezer buiten Oosterhout voor u laten stemmen, vraag dan een volmachtbewijs aan. Regel dit voor 15 maart 2019. Deze volmacht kan niet worden ingetrokken.

 

Let op: alleen op het moment dat de gemachtigde zelf stemt, kan hij of zij ook namens u stemmen. Een gemachtigde mag maximaal voor 2 andere kiezers stemmen.

Schriftelijk verzoek

Naast het invullen van de achterkant kunt u ook een schriftelijk verzoek indienen. U kunt tot uiterlijk tot 15 maart 2019 doen. Volg hierbij de volgende stappen:

·         U en uw gemachtigde vullen het L8 formulier

·         Zorg ervoor dat het formulier is ondertekend;

·         Voeg een kopie van een geldig legitimatiebewijs toe;

·         Stuur het formulier en kopie legitimatiebewijs op naar Gemeente Oosterhout, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout.
 

Kan ik in een ander stembureau stemmen?

Ja, u kunt in elk stembureau binnen Oosterhout stemmen. Zonder dat u daar iets voor hoeft te regelen.

Category: Verkiezingen

Kan ik in een ander stembureau stemmen?

Ja, u kunt in elk stembureau binnen Oosterhout stemmen. Zonder dat u daar iets voor hoeft te regelen.

Category: Verkiezingen

Kan ik in een andere gemeente stemmen?

Wilt u in een andere gemeente stemmen dan waar u staat ingeschreven? Dan moet u een kiezerspas aanvragen. U kunt een kiezerspas schriftelijk bij uw gemeente aanvragen. Het kan ook mondeling bij de balie van uw gemeente.

Category: Verkiezingen

Kan ik later nog wel opgenomen worden als mijn zorgvraag toeneemt?

 • Dat zou kunnen.
 • Als uw zorgvraag verandert, bekijkt u samen met het sociaal wijkteam opnieuw wat een goede oplossing voor u is.
Category: Wmo Zorg

Kan ik me op ieder moment ook weer afmelden voor de digitale nota service?

Ja, binnen de internetbankieren omgeving kunt u bij het menu item “Mijn bedrijven” middels de afmeldknop afmelden voor de digitale post van een organisatie. U ontvangt een bevestiging van de afmelding via uw eigen bank en de gemeente Oosterhout zal u voortaan uw aanslagen gewoon weer per post versturen.

Category: Digitale Nota

Kan mijn kind nog in de instelling blijven wonen na 2015?

Dat is afhankelijk van de vorm van het verblijf. Als uw kind verblijft in een instelling na een uitspraak van de rechter, dan kan uw kind in principe in de instelling blijven wonen voor de duur van de rechterlijke maatregel. Dit geldt in principe ook voor kinderen die na een uitspraak van de rechter in een pleeggezin worden opgevangen.

Voor indicaties die op een andere manier tot stand zijn gekomen dan met een uitspraak van de rechter, is het overgangsrecht van toepassing. Dit betekent dat de indicatie geldig blijft voor de duur van de afgegeven indicatie, maar uiterlijk tot 1 januari 2016.

Klopt het dat veel instellingen nog niet weten welke budgetten straks beschikbaar zijn?

Nee, de gemeente heeft op 31 oktober 2014 definitieve afspraken gemaakt met de zorgaanbieders over de zorgcontracten. Voor de bestuurders van die instellingen geeft dit meer duidelijkheid over de budgettaire ruimte voor het volgende jaar. Dit is conform de afspraak met het Rijk.

Kom ik in aanmerking voor bijzondere bijstand met een inkomen hoger dan 125% van het minimum?

Dat zou kunnen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand net boven de 125% valt, maar hoge zorgkosten heeft. De gemeente levert maatwerk. In een persoonlijk gesprek wordt uw hele financiële situatie bekeken. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Komen er meer mensen achter het gemeentelijk loket?

 • Nee.

Toelichting

Gemeente Oosterhout werkt met sociale wijkteams die het gesprek met de cliënt gaan voeren. De mensen in deze teams zijn niet in dienst bij de gemeente, maar bij een andere organisatie.

Komen er verschillen tussen de gemeenten?

 • Ja.
 • Er kunnen ook verschillen ontstaan tussen inwoners uit één gemeente.
 • Iedereen krijgt wat bij zijn persoonlijke situatie past.

Toelichting

Er wordt gekeken naar wat u nodig heeft. Persoonlijke situaties verschillen van persoon tot persoon. Zo kan de gemeente maatwerk leveren voor haar inwoners.

Komen er verschillen tussen gemeenten?

 • Ja.
 • Er kunnen ook verschillen ontstaan tussen inwoners uit één gemeente.
 • Iedereen krijgt wat bij zijn persoonlijke situatie past.

Gemeenten moeten zich wel houden aan de wettelijke randvoorwaarden. Zo hebben gemeenten een jeugdhulpplicht en moeten zij tijdig passende jeugdhulp inschakelen

Category: Jeugdhulp - Zorg

Koninklijke Onderscheiding (lintje)

Koninklijke onderscheiding (lintje)

Vrijwilligers die zich 15 jaar of langer onbaatzuchtig inzetten kunnen een lintje verdienen. Ook iemand die in zijn werk buitengewone prestaties levert, kan worden onderscheiden. Als u iemand wilt voordragen voor een Koninklijke onderscheiding, kunt u contact opnemen met de heer S. Kock, medewerker kabinet en representatie van de gemeente. Hij adviseert u of de verdiensten bijzonder genoeg zijn voor een lintje. Ook krijgt u uitleg over de procedure.

Het formulier dat u moet gebruikten voor het aanvragen van een lintje kunt u downloaden van www.lintjes.nl of opvragen bij de medewerker kabinet en representatie. Op genoemde website vindt u ook een nadere toelichting op wat allemaal nodig is om de aanvraag kansrijk te maken.

Aan de feitelijke uitreiking van een Koninklijke onderscheiding gaat een zeer uitgebreide en zorgvuldige procedure vooraf. Dat vraagt tijd. Aanvragen voor de Lintjesregen (jaarlijks worden op de vooravond van de verjaardag van de Koning onderscheidingen uitgereikt; de Lintjesregen) dienen dan ook uiterlijk op 1 juli in het voorafgaande jaar (maar liefst eerder) bij de burgemeester binnen te zijn. Overigens is het ook mogelijk om op andere momenten in het jaar een Koninklijke onderscheiding uit te laten reiken. De medewerker kabinet en representatie kan u hierover nader informeren.

Gemeentelijke onderscheiding

Naast de Koninklijke onderscheiding zijn er ook gemeentelijke onderscheidingen: Erepenning, Erespeld, Gemeentespeld en Jubileumpenning. Meer informatie hierover vindt u bij de veelgestelde vragen: Gemeentelijke onderscheiding.

Koopzondag: Wanneer zijn de koopzondagen?

Door het jaar heen zijn op verschillende zondagen de winkelcentra geopend.

Klik op de link voor de koopzondagen:

Vanaf november 2013 is er een gewijzigd beleid op het gebied van winkelen en parkeren op zondag.

Krijg ik als alleenstaande ouder met een bijstandsuitkering op 1 januari 2015 een andere uitkeringsnorm?

Nee, voor alleenstaande ouders die op 31 december 2014 een bijstandsuitkering hebben is er een overgangsregeling. Als u daarvoor in aanmerking komt, dan heeft u tot 1 januari 2016 recht op een aanvulling van 20% op uw bijstandsuitkering. Daarna krijgt u geen aanvulling meer, alleen een hoger kindgebonden budget. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de gemeenten zoeken nog naar een oplossing voor de periode na 31 december 2015.

Krijgt de gemeente inzicht in mijn medische dossier?

Nee. De gemeente moet er voor zorgen dat de zorg voor uw kind doorgaat en om die reden wel weten welke zorg uw kind nu krijgt. Om de privacy van u en uw kind te beschermen, is vastgelegd welke informatie de gemeente mag krijgen, en wie die informatie mag geven.

Krijgt mijn kind straks nog wel de juiste zorg?

Ja. Tot aan het verlopen van het overgangsrecht blijft de zorg zoals hij nu is en wordt deze gegeven door dezelfde zorgaanbieder. Na het verlopen van het overgangsrecht krijgen gezinnen de zorg die nodig is voor hun kind (en waar nodig voor het gezin/opvoeder). Het kan wel zijn dat die zorg in overleg met het gezin in de toekomst anders wordt ingericht. Op maat: wat nodig is.

M

Machtigen van een andere kiezer uit de gemeente Oosterhout.

Dat kan eenvoudig door invulling en ondertekening van het volmachtbewijs op de achterzijde van uw stempas. Degene die voor u gaat stemmen moet ook een kopie (of origineel) van uw identiteitsbewijs meenemen. En dit op het stembureau laten zien. Dit identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.  Er kan dan alleen in onze gemeente gestemd worden, samen met de eigen stem

Category: Verkiezingen

Mag ik als gemachtigde een stem uitbrengen voor iemand anders en zelf niet stemmen?

Nee, een gemachtigde stem moet altijd tegelijk worden uitgebracht met de eigen stem.

Mag men mij helpen bij het stemmen?

 Alleen als u wegens een lichamelijke beperking niet zelf kunt stemmen mag u worden geholpen. Op uw verzoek mag ook een lid van het stembureau helpen. U bepaalt echter zelf op wie u uw stem uitbrengt.

Category: Verkiezingen

Mag men mij helpen bij het stemmen?

Alleen als u wegens een lichamelijke beperking niet zelf kunt stemmen, mag u worden geholpen. Op uw verzoek mag ook een lid van het stembureau helpen. U bepaalt echter zelf op wie u uw stem uitbrengt.

Medisch afval: Kan ik in aanmerking komen voor gedeeltelijke kwijtschelding vanwege medische indicatie?

Als u medisch afval heeft, kunt u een verzoek indienen bij de Helpdesk Afval telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis). Een extra restafvalcontainer kan dan aangevraagd worden. De ledigingen/kilo's van die container worden niet in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat u over een kopie van een aankoop/afleverbon moet beschikken. De containers hebben een gele deksel omdat ze herkenbaar moeten zijn voor de afvalinzamelaars voor steekproefgewijze controle. De medische containers worden tweewekelijks in de huisvuilroute geledigd.

Woont u in een hoogbouwcomplex, dan kunt u onder dezelfde voorwaarden een speciale pas aanvragen bij de helpdesk afval.

Category: Afval

Medisch afval: wanneer mag ik dat aanbieden?

Als u medisch afval heeft, kunt u een verzoek indienen bij de Helpdesk Afval, telefoonnummer 0800-333 66 99 (gratis). Er kan dan een extra restafvalcontainer aangevraagd worden. De ledigingen/kilo's van die container worden niet in rekening gebracht. Houd er rekening mee dat u een kopie van een aankoopbewijs/afleverbon/pakbon van uw medicijnen moet tonen om aan te geven dat u veel medisch afval heeft. De containers hebben een gele deksel omdat ze herkenbaar moeten zijn voor de afvalinzamelaars voor steekproefsgewijze controle. De medische containers worden tweewekelijks in de huisvuilroute geledigd. Voor de medische container volgt u op de afvalkalender de inzameling van restafval en papier.

Woont u in een hoogbouwcomplex, dan kunt u onder dezelfde voorwaarden een speciale pas aanvragen bij de helpdesk afval.

Category: Afval

Mest landbouwdieren: Wat doe ik daarmee?

Mest van landbouwdieren (koeien, paarden, schapen en kippen bijvoorbeeld) kunt u niet aanbieden op de milieustraat. De gemeente mag namelijk alleen huishoudelijk afval inzamelen, afval dat afkomstig is uit een normaal huishouden. Mest van landbouwdieren is geen huishoudelijk afval, maar bedrijfsafval. Houders van landbouwdieren kunnen afspraken maken met een boer, of met een erkende inzameldienst met een inzamelvergunning voor deze meststoffen.

Category: Afval

Met welk document kan ik me op het stembureau legitimeren?

Uw identiteitsbewijs kan een paspoort, identiteitskaart of een rijbewijs zijn. Het identiteitsbewijs mag op de dag van de stemming maximaal vijf jaar verlopen zijn. U laat dus een document zien waar op staat ‘geldig tot 21 maart 2014’ of elke latere datum. Heeft u naast de Nederlandse nationaliteit nog een tweede nationaliteit, dan kunt u zich in bepaalde gevallen ook identificeren met buitenlandse documenten.

Mijn aanmelding is niet gelukt. Hoe kan dit?

Hiervoor kunnen verschillende redenen zijn:
• Uw BurgerServiceNummer komt niet overeen met onze gegevens. Het kan zijn dat u een typefout heeft gemaakt, probeer het dan nog eens.
• U hebt onlangs een verhuizing aan ons doorgegeven en/of aan uw bank. In dit geval kunt u zich na 1 maand opnieuw aanmelden voor de Digitale Nota.
• U hebt zich onlangs bij de gemeente Oosterhout ingeschreven. In dat geval kunt u zich na 1 maand opnieuw aanmelden voor de Digitale Nota.

Category: Digitale Nota

Mijn kind heeft nu een indicatie voor Jeugdhulp. Houdt mijn kind na 1 januari 2015 zorg?

Hoelang uw kind in 2015 zorg ontvangt, hangt af van de geldigheidsduur van de indicatie of verwijzing.

 • Is de indicatie of verwijzing van uw kind heel het jaar 2015 nog geldig? Dan houdt uw kind in heel 2015 recht op de zorg van dezelfde zorgaanbieder. Dit heet het overgangsrecht. Dit recht stopt op 1 januari 2016.
 • Loopt de indicatie of verwijzing van uw kind in 2015 af? Uw kind houdt recht op zorg van dezelfde zorgaanbieder tot het einde van de indicatiedatum of verwijzing.

Uitzonderingen hierbij zijn de door de rechter opgelegde maatregelen zoals bijvoorbeeld de pleegzorg, de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Deze kunnen een looptijd hebben van meer dan één jaar. De indicatie voor pleegzorg loopt door zolang het nodig is. Pleegkinderen kunnen dus bij dezelfde pleegouders of pleegzorgaanbieder blijven.

Mijn kind is geplaatst in dagbehandeling. Heb ik nog recht op kinderbijslag?

Ja. Als uw kind in een dagbehandeling verblijft, blijft u recht houden op kinderbijslag. Dit kan veranderen als uw kind uit huis is geplaatst. Toch is het ontvangen van kinderbijslag belangrijk om de ouderbijdrage te kunnen voldoen. Wanneer uw kind uit huis geplaatst is, onderzoekt de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of u nog wel voldoende kosten voor uw kind maakt om in aanmerking te (blijven) komen voor kinderbijslag.

Milieustraat openingstijden: Wanneer is de milieustraat open?

Milieustraat:

Adres: Wilhelminakanaal 7, 4905 AG Oosterhout
Telefoonnummer helpdesk afval (0800) 333 66 99 (gratis)

Openingstijden Milieustraat tot 31 maart 2020:

Maandag gesloten

Dinsdag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.30 uur

Bijzondere openingsdata: 

De milieustraat is open op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag).

Gesloten op:

 • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)

 

 

 

 

 

 

Moet ik de ouderbijdrage betalen als mijn kind tijdens de vakantie of in het weekend thuis is?

Ja, u moet ook dan de ouderbijdrage blijven betalen. De ouderbijdragen zijn normbedragen. Deze gaan uit van de gemiddelde kosten van een kind en de kosten die u bespaart als uw kind is geplaatst. Bij de vaststelling van die normbedragen hebben we al rekening gehouden met het feit dat kinderen vaak in het weekend of tijdens vakantie thuis zijn.

Moet ik een eigen bijdrage betalen?

Als u bij uw oorspronkelijke indicatie een eigen bijdrage moest betalen, dan geldt dat ook voor de overgangstermijn. U ontvangt namelijk gedurende de overgangstermijn (een vergoeding voor) huishoudelijke hulp voor hetzelfde aantal uren en volgens dezelfde voorwaarden die gelden voor uw oorspronkelijke indicatie.

Moet ik straks gaan betalen voor de jeugdhulp?

Dat kan. In de Jeugdwet is opgenomen dat ouders een wettelijk verplichte ouderbijdrage moeten betalen als hun kind jeugdhulp krijgt met (tijdelijk) verblijf buiten het gezin. De ouderbijdrage dekt een deel van de werkelijke kosten voor verzorging en verblijf buiten het gezin. Dit geldt nu ook al voor de provinciale jeugdzorg bij verblijf buiten gezin.

Bij een uithuisplaatsing naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak hoeft geen ouderbijdrage betaald te worden.

Moet ik vanaf 1 januari 2015 een eigen bijdrage gaan betalen?

 • Ja, dat kan.

Toelichting

De eigen bijdrage is afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner. De eventuele eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen (bijvoorbeeld dagbesteding of een traplift) zal het CAK voor gemeenten innen. De eventuele eigen bijdrage voor een algemene voorziening (bijvoorbeeld rolstoelpool en klussendienst) zal de gemeente zelf innen.

N

Na een strooiactie is er nog steeds kans op gladheid. Hoe kan dat?

Strooizout is een dooimiddel. Het zorgt ervoor dat het vriespunt van water wordt verlaagd zodat dit minder snel gaat bevriezen. Na het zout strooien moet er voldoende verkeer zijn om een goede menging te krijgen. Het zout werkt dus beter op een weg met hoge verkeersintensiteit.

Category: Gladheid
O

Op de stempas staan ook de gegevens van mijn partner. Kan ik dat veranderen?

Ja, dat kan. U moet dan een schriftelijk verzoek (inclusief kopie legitimatiebewijs) indienen voor wijziging naamgebruik. Na ontvangst passen wij de gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) aan. Bij de eerstvolgende verkiezingen ontvangt u dan een stempas met uw nieuwe naamgebruik.

Category: Verkiezingen

Openingstijden: wat zijn de openingstijden van de gemeente en kan ik een afspraak maken?

Zie ook de pagina Op afspraak

Informatie- en Servicecentrum

Gemeentewinkel 24 uur per dag, 7 dagen per week

www.oosterhout.nl/gemeentewinkel/

Stadhuis

Gesloten in 2020: 

 • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)

Op afspraak bij balie Burgerzaken

Maandag t/m woensdag: 9.00 tot 17.00 uur
Donderdag: 9.00 tot 20.00 uur
Vrijdag 9.00 tot 12.00 uur 

Op afspraak bij balies Wmo, Werk en inkomen, Vergunning en handhaving

Maandag t/m donderdag: 9.00 tot 17.00 uur
Vrijdag: 09.00 tot 12.00 uur 

U kunt een afspraak voor uw bezoek aan het stadhuis direct zelf inplannen via het digitaal loket of bel 14 0162. Omdat de inroostering van de balies een dag van tevoren plaats vindt, dient u minimaal een werkdag van tevoren te reserveren. Tijdens de avondopenstelling is het Servicecentrum Publiekszaken niet geopend voor verzoeken Burgerlijke Stand (zoals bijv. een erkenning van een ongeboren vrucht, of een huwelijksaangifte) en naturalisatie-verzoeken. 

Milieustraat

Adres: Wilhelminakanaal-Oost 7, 4905 AG, Oosterhout
Telefoonnummer: 14 0162

Maandag gesloten

Dinsdag t/m zaterdag: 08.00 tot 16.30 uur

Bijzondere openingsdata: 

De milieustraat is open op dinsdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en op donderdag 21 mei (Hemelvaartsdag).

Gesloten op:

 • Kerstmis (vrijdag 25 december en zaterdag 26 december)

 

 

 

P

Papier: Moet ik betalen voor papier?

Nee. De papierinzameling voor laagbouw (via papiercontainer) en voor hoogbouw (via krat of container) is gratis.

Category: Afval

Paspoort aanvragen: Wat moet ik meenemen als ik een paspoort kom aanvragen?

Alle informatie over paspoorten vindt u onder Paspoort in ons digitaal loket.

Privacy: Hoe gaat de gemeente om met mijn privacy?

De gemeente is verantwoordelijk voor uw privacy en moet zorgvuldig omgaan met uw gegevens. In de wet staat dat gemeenten uw gegevens alleen aan anderen mogen verstrekken, wanneer u hiervoor toestemming geeft. De gemeente kan u dus om die toestemming vragen.

Voor meer informatie over de Privacywet zie de pagina Privacy.

R

Rekening afval: Waarop is mijn rekening gebaseerd? (grijze en groene containers)

Uw rekening bestaat uit:

 • Een vastrecht
 • Het aantal keren dat de grijze container is aangeboden
 • Aantal kilo's grijze container
 • Het aantal keren dat de groene container is aangeboden

De tarieven vindt u op de tarievenpagina.
Uw gebruik kunt u bekijken via de knop Inloggen Mijn afval.

Category: Afval

Rekening afval: Waarop is mijn rekening gebaseerd? (ondergrondse container)

Uw rekening bestaat uit de volgende elementen:

 • een vastrecht
 • het aantal keren dat u de afvaltrommel van de ondergrondse container vult en dichtdoet 


De tarieven vindt u op de tarievenpagina.
Uw gebruik kunt u bekijken via de knop Inloggen Mijn afval. Bij de ondergrondse containers kan daar twee nachten vertraging in zitten.

Category: Afval

Rijbewijs: Waar vind ik meer informatie over rijbewijzen?

Klik op de link voor informatie over het vernieuwen rijbewijs

S

Stopt mijn huishoudelijke hulp per 1 januari 2015 of is er een overgangstermijn?

Ja, er is een overgangstermijn. In eerste instantie was deze termijn maximaal drie maanden tot uiterlijk 1 februari 2015. Na aanpassing van de procedure loopt deze overgangstermijn tot uiterlijk 1 juni 2015 door voor mensen met een indicatie met een einddatum na 1 juni 2015. Mensen wiens indicatie voor 1 juni 2015 verloopt, ontvangen huishoudelijke hulp tot het einde van hun indicatie. De overgangstermijn is bedoeld om u tijd te geven om uw ondersteuning op een andere manier te regelen.

Straatverlichting is stuk, waar kan ik dat melden?

Voor het melden van niet werkende straatverlichting kunt u contact opnemen met het Meldpunt Openbare Ruimte

T

Textiel: hoe kan ik textiel aanbieden?

Textiel kunt u (gratis) aanbieden  bij  de milieustraat.

Category: Afval

Tot hoe laat zijn de stembureaus op 19 maart 2014 geopend?

De stembureaus zijn op 19 maart 2014 van 07:30 uur ’s ochtends tot 21.00 uur ’s avonds open.

V

Vallen jongeren tot 21 jaar onder de kostendelersnorm?

Nee, jongeren tot 21 jaar vallen niet onder de kostendelersnorm. De uitkering van een 18-, 19- of 20-jarige wordt niet volgens de kostendelersnorm berekend. Ook niet als deze jongere bij zijn ouders inwoont. 

Verandert de norm voor een alleenstaande ouder in de Participatiewet?

Ja, vanaf 1 januari 2015 is de uitkering voor een alleenstaande ouder met de kostendelersnorm, gelijk aan die van een alleenstaande. Als alleenstaande kunt wel u in aanmerking komen voor een hoger kindgebonden budget van de Belastingdienst. U krijgt naast bij uw budget een zogenoemde alleenstaande-ouderkop.

Via welke banken kan ik de Digitale Nota ontvangen?

• Rabobank
• ABN Amro
• ING

Category: Digitale Nota

Voor welke termijn krijg ik bijzondere bijstand?

Als u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand, krijgt u die voor een jaar toegekend. U krijgt elke vier weken een bedrag uitbetaald. Na dat jaar bekijken we uw persoonlijke situatie opnieuw.

Voor wie geldt de kostendelersnorm?

Deze norm geldt voor álle meerpersoonshuishoudens. Voor de kostendelersnorm maakt het niet uit of u getrouwd bent en of u familie bent van elkaar. Het maakt ook niet uit waarom u samen een woning deelt. De voordelen van een woning delen, staan los van de redenen waarom u samenwoont.

W

Waar halen we de mantelzorgers vandaan?

 • Samen met het sociaal wijkteam bespreekt u wie uit uw omgeving mantelzorg zou kunnen bieden.
 • Eventueel bespreekt u ook of vrijwilligers zorg kunnen bieden.

Waar kan ik gevaarlijke situaties melden?

Dat kan bij het meldpunt openbare ruimte: via de MijnGemeente app, digitaal via het meldpunt, of via telefoonnummer 14 0162.

Category: Gladheid

Waar kan ik mij aanmelden voor de Digitale Nota?

Aanmelden doet u via het internetbankieren programma van uw eigen bank. Uw aanmelding wordt in behandeling genomen en zodra deze succesvol is verwerkt ziet u dat binnen uw internetbankieren programma.
• Rabobank: Rabo NotaBox
• ABN Amro: Digitale Nota
• ING: Digitale Nota

Category: Digitale Nota

Waar kan ik mijn vraag over de zorg die momenteel aan mij wordt verleend stellen?

Bij uw huidige zorgverlener.

Waar kan ik mijn vraag over Jeugdzorg stellen?

U kunt contact opnemen met het sociaal wijkteam via telefoonnummer 0900-162 162 0.

Daarnaast kunt u net als voorheen uw vragen stellen bij het consultatiebureau, maatschappelijk werk, of uw huisarts.

Het is vanaf 1 januari 2015 niet meer mogelijk om bij Bureau Jeugdzorg of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) jeugdhulp aan te vragen.

Waar kan ik stemmen?

Met de stempas kunt u binnen Oosterhout in elk stembureau stemmen. Op de stempas staat het stembureau dat in de buurt van uw adres is. Voor een overzicht van alle stembureaus klik op deze link. De adressen van de stembureaus staan ook op de achterzijde van de kandidatenlijst. Die krijgt u per post ongeveer één week voor de verkiezing binnen.

Category: Verkiezingen

Waar kan ik stemmen?

Met de stempas kunt u binnen Oosterhout bij elk stembureau stemmen. Op de stempas staat het stembureau dat in de buurt van uw adres is. Een overzicht van alle stembureaus vindt u op de pagina stembureaus.

Waar kan ik terecht voor een ‘intake-gesprek’?

Cliënten die op dit moment bij de gemeente bekend zijn, worden in het eerste kwartaal van 2015 uitgenodigd voor een gesprek.

Waar moet ik aan denken als ik zelf een huishoudelijke hulp ga zoeken?

U kunt voor uzelf alvast een aantal wensen op een rij zetten. Bijvoorbeeld:

 • Hoe vaak per week en hoeveel uur wil ik hulp hebben?
 • Wat kan ik zelf schoonmaken en waar heb ik hulp bij nodig?
 • Welke werkzaamheden wil ik elke week laten doen en welke bijvoorbeeld één keer per maand?
 • Hoeveel geld wil of kan ik uitgeven aan huishoudelijke hulp?

Verder is er een aantal vragen dat u kunt stellen aan de schoonmaakhulp of aan de organisatie waar u contact mee opneemt. Bijvoorbeeld:

 • Krijg ik een vaste schoonmaakhulp?
 • Wordt mijn schoonmaakhulp vervangen bij vakantie of ziekte?
 • Kan ik de hulp stopzetten als ik met vakantie ben?
 • Kan ik extra uren hulp inzetten als ik een keer een extra schoonmaakklus heb?
 • Geldt er een minimumaantal uren dat ik schoonmaakhulp moet inzetten?
 • Wat is het uurtarief voor een schoonmaakhulp?
 • Moet ik bemiddelingskosten betalen?
 • Hoe gaat de betaling in zijn werk, contant of door geld over te maken?
 • Kan ik een factuur krijgen?
 • Wat gebeurt er in geval van schade?
 • Kan ik wisselen van schoonmaakhulp als ik niet tevreden ben?
 • Hoe weet ik of schoonmaakhulpen van bedrijf X of Y betrouwbaar zijn?
 • Neemt de schoonmaakhulp zelf schoonmaakmiddelen mee?
 • Welke spullen moet ik in huis hebben (dweil, doeken, spons, etc.)?

Waar regel ik straks begeleiding op school?

Voor begeleiding op school kunt u bij de school van uw kind terecht.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Waar wordt gestrooid?

Medewerkers staan dag en nacht klaar om gladheid te bestrijden. Sommige wegen kunnen echter nog glad zijn ook al is er gestrooid. Ook is het in een stad als Oosterhout niet haalbaar om elke straat en elk fietspad te bestrooien. De gemeente strooit:

- Risicovolle wegvakken (bruggen, op- en afritten en viaducten)
- Gebiedsontsluitende wegen
- Wegen naar hulpdiensten (ziekenhuizen, ambulance en brandweer)
- Buurtontsluitingswegen en routes naar kerkdorpen
- Primaire en het grootste deel van de secundaire fietsroutes
- Busroutes
- Bedrijventerreinen
- De belangrijkste wegen in het buitengebied

De kaart met de strooiroutes en de lijst van alle wegen en fietspaden in Oosterhout die gestrooid worden vindt u op de pagina Wat doet de gemeente. Bij langdurige gladheid worden soms ook andere wegen gestrooid.

Category: Gladheid

Waarom gaan de jeugdzorgtaken over naar gemeenten?

Als jeugdhulp bij één overheid komt, kan het beter georganiseerd worden. Eenvoudiger, dichterbij en gericht op samenwerking. De nadruk komt te liggen op preventie. Op lichte hulp in plaats van zware zorg. Daar zijn kinderen en gezinnen bij gebaat en tegelijk kost het de overheid minder geld. We geven hulp waar kan en zorg waar moet. Dit betekent dat kinderen en gezinnen hulp op maat krijgen. Snel en dicht bij huis.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Waarom is hervorming van de jeugdzorg nodig?

Ons huidige jeugdstelsel schiet soms tekort in het zorgen voor kinderen of jongeren met problemen. Samengevat zijn dit de moeilijkheden in de jeugdzorg:

 • Sommige jongeren krijgen niet genoeg hulp;
 • Sommige jongeren krijgen te veel hulp, terwijl ze het niet nodig hebben;
 • Het huidige jeugdzorgstelsel is te versnipperd (over Rijk, provincies, gemeenten en zorgverzekeraars);
 • De samenwerking rond gezinnen schiet tekort;
 • De druk op de gespecialiseerde zorg is te groot;
 • Kinderen of jongeren krijgen te snel medicatie voor afwijkend gedrag;
 • De uitgaven blijven stijgen.
Category: Jeugdhulp - Zorg

Waarom moet ik me legitimeren op het stembureau?

Om misbruik te voorkomen. Bij een vorige verkiezing heeft bijvoorbeeld een jongen van 16 jaar gestemd met de stempas van zijn vader.

Category: Verkiezingen

Waarom moet ik me legitimeren op het stembureau?

Om misbruik te voorkomen. Bij een vorige verkiezing heeft bijvoorbeeld een jongen van 16 jaar gestemd met de stempas van zijn vader.

Waarom strooit de gemeente niet in de woonstraten/woonwijken?

De echte ‘woonstraten’ in de gemeente vallen buiten de strooiroutes. Het strooien van alle straten in de gemeente is niet mogelijk omdat het zeer arbeidsintensief is en heel hoge kosten met zich meebrengt. Andere redenen om in woonstraten niet te strooien zijn:

- strooizout werkt alleen goed bij voldoende verkeersintensiteit en -snelheid in een straat, omdat er anders geen
  vermenging met sneeuw optreedt,

- strooizout is belastend voor het milieu; de gemeente wil deze schade 
  beperken,

- in de woonstraten maken geparkeerde auto’s en andere obstakels het vaak
  onmogelijk om te kunnen strooien en/of sneeuw te ruimen,

- het ruimen van sneeuw is tijdrovend en vaak probleem verleggend,
  smeltwater kan bijvoorbeeld niet meer in straatkolken komen door de opzij
  geschoven sneeuw. Bij vorst wordt het probleem dan nog groter.

Category: Gladheid

Waarover gaat deze verkiezing?

Op donderdag 23 mei 2019 is de verkiezing voor de leden van het Europees Parlement.

Category: Verkiezingen

Wanneer gaat de kostendelersnorm wettelijk van start?

De kostendelersnorm is geregeld in de Participatiewet. Die gaat op 1 januari 2015 in. Voor mensen die (opnieuw) een bijstandsuitkering aanvragen na 1 januari 2015 zal de kostendelersnorm direct gelden. Als u op 31 december 2014 een bijstandsuitkering ontvangt en op die dag met anderen een woning deelt en de uitkering ook in 2015 ontvangt, valt u onder het overgangsrecht. U krijgt tot 1 juli 2015 een bijstandsuitkering die op de oude manier is berekend. Daarna geldt ook voor u de kostendelersnorm.

Wanneer gaat de nieuwe Wmo 2015 in?

Op 1 januari 2015.

Category: Wmo Zorg

Wanneer is besloten om te stoppen met de huishoudelijke hulp?

In de gemeenteraadsvergadering van 15 oktober 2014 zijn de bezuinigingen op het gebied van huishoudelijke hulp besproken en is er een besluit genomen.

Wanneer is de verkiezing?

De verkiezing is op donderdag 23 mei 2019

Category: Verkiezingen

Wanneer kan ik me aanmelden?

U kunt zich vanaf heden aanmelden voor de digitale nota. Gezien de verwerkingstijd van uw verzoek is het echter mogelijk dat u de eerstvolgende aanslag gemeentelijke belastingen nog wel per post ontvangt.

Category: Digitale Nota

Wanneer wordt de stempas bezorgd? En wanneer de kandidatenlijsten?

De gemeente Oosterhout bezorgt uw stempas vanaf dinsdag 30 april 2019 op uw huisadres.  De kandidatenlijsten ontvangt u rond donderdag 9 mei 2019.

Category: Verkiezingen

Wanneer wordt er gestrooid?

De gemeente bepaalt via de weerkamer van Meteoconsult of er gestrooid moet worden. De eigen coördinatoren voeren ook visuele controles uit op locatie. Daarnaast hebben we een gladheidsmeetsysteem in de Bavelstraat te Dorst; dit is een van de koudste plekken in de gemeente Oosterhout. Het systeem meet 24 uur per dag en 7 dagen per week en stuurt een signaal als gladheidsbestrijding nodig is. Deze methodes samen zorgen voor grote nauwkeurigheid bij het bepalen van het startsein om te strooien. Zo wordt alleen gestrooid wanneer het echt nodig is; zonder onnodige belasting van het milieu.

Category: Gladheid

Wat als ik mijn schoonmaakondersteuning niet kan betalen?

Inwoners met een inkomen van 125% van het minimum of minder, komen in aanmerking voor bijzondere bijstand.

Wat gaat er vanaf 1 januari 2015 gebeuren met de langdurigheidstoeslag?

De langdurigheidstoeslag wordt op 1 januari 2015 gewijzigd in de individuele inkomenstoeslag.

Wat gebeurt er als ik niet meewerk aan een tegenprestatie?

Als de gemeente een tegenprestatie van u vraagt, maar u wilt hieraan niet meewerken, dan kan de gemeente u een maatregel opleggen. Dat betekent dat u één of een aantal maanden een lagere uitkering of helemaal geen uitkering krijgt. Hoeveel lager en hoe lang, dat bepaalt de gemeente.

Wat gebeurt er met het Centrum voor Jeugd en Gezin?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gaat in Oosterhout op in de sociale wijkteams. De organisaties die betrokken waren bij het CJG blijven betrokken bij de netwerkorganisatie die rondom de sociale wijkteams is opgezet. Hierin zijn ruim veertig organisaties uit zorg en welzijn vertegenwoordigd.

Wat gebeurt er met het mantelzorgcompliment?

Hoe het mantelzorgcompliment er in de gemeente Oosterhout uit gaat zien, is nu nog niet duidelijk. We bieden in elk geval de keuze uit een geldbedrag of een waardering in natura. Hoe we dat precies invullen, moet nog uitgewerkt worden. Na de zomervakantie moet er duidelijkheid zijn over het mantelzorgcompliment in Oosterhout en hoe u dit kunt aanvragen.

Wat gebeurt er per 1 januari 2015 met de thuiszorg?

 • De groep mensen die thuiszorg nodig heeft wordt steeds groter.
 • Dit betekent meer werk voor de thuiszorg, mantelzorg en vrijwilligers.
 • De verwachting is dat thuiszorgorganisaties hierop inspelen.

Toelichting

De zorgverzekeraars betalen de thuiszorg. De zorgverzekeraars krijgen ook geld van het Rijk om huisartsen en wijkverpleegkundigen in te zetten. Die kunnen mensen ondersteunen in het zelfstandig wonen. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van mantelzorgers.

Category: Wmo Zorg

Wat heeft u nodig om zich aan te melden?

Bij de aanmelding wordt gevraagd naar uw BugerServiceNummer (BSN). U dient dan het BSN van de belastingplichtige in het gezin in te vullen. Wilt u weten wie dat is? Kijk dan wiens naam op de laatst ontvangen aanslag gemeentelijke belastingen is vermeld.

Category: Digitale Nota

Wat is de Digitale Nota?

Een digitale nota is een nota of aanslag die u op veilige wijze ontvangt binnen uw persoonlijke internetbankieren omgeving. Deze vervangt de papieren nota of aanslag die u rechtstreeks van de afdeling Belastingen van de gemeente Oosterhout per post ontvangt.


Category: Digitale Nota

Wat is de individuele inkomenstoeslag?

Het is een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie.

Wat is de rol van het zorgkantoor ten opzichte van de gemeente?

Het zorgkantoor voert de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) uit.
De gemeente voert de nieuwe Jeugdwet uit.

Wat is een kostendelersnorm?

Als u een woning deelt met meer volwassenen wordt de hoogte van de bijstandsuitkering daarop aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in één woning, hoe lager uw bijstandsuitkering.

De reden hiervoor is, dat als er meer personen in één woning wonen zij de woonkosten kunnen delen. Vandaar de naam kostendelersnorm .

Wat is een meerpersoonshuishouden?

Dat is een huishouden dat uit meerdere volwassenen bestaat. De volwassenen delen samen één woning.

Wat is een tegenprestatie?

Als u een uitkering van de gemeente ontvangt, mag de gemeente u vragen daarvoor een tegenprestatie te doen. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaald werk dat nuttig is voor de samenleving.

Wat is er veranderd in de huishoudelijke hulp?

Het Rijk bezuinigt 40% op het geld dat beschikbaar is voor de huishoudelijke hulp. In Oosterhout wordt het geld dat overblijft, ingezet voor degenen die dit het hardst nodig hebben:

 • mensen die begeleiding nodig hebben bij het organiseren van het huishouden;
 • mensen met een kleine portemonnee.

 

Iedereen gaat vanaf 2015 de huishoudelijke hulp (schoonmaken) zelf organiseren en betalen. Als uw inkomen 125% van het minimum of minder bedraagt, dan kunt u een beroep doen op de bijzondere bijstand. Let op: als u net boven deze grens zit, kunt u eventueel toch in aanmerking komen. In de berekening nemen we bijvoorbeeld uw kosten, inkomen, spaargeld, bezittingen en dergelijke mee.

De begeleiding bij het organiseren van het huishouden blijft bestaan.

Wat is er veranderd in de zorg?

Vanaf 1 januari 2015 heeft het Rijk een aantal zorgtaken overgedragen aan de gemeente. De gemeente is nu verantwoordelijk voor de ondersteuning aan mensen die het op eigen kracht niet redden. Met als doel dat iedereen zo lang mogelijk thuis kan blijven wonen. De wetten die dit regelen zijn aangepast. Zo ook de Wet maatschappelijke ondersteuning die de huishoudelijke hulp regelt.

Wat is het sociaal wijkteam?

Het sociaal wijkteam is een team van professionals die samen met u zoeken naar een antwoord op uw zorgvraag.

 

Category: Wmo Zorg

Wat is het sociaal wijkteam?

Het sociaal wijkteam is een team van professionals die samen met u zoeken naar een antwoord op uw zorgvraag. Er komen drie sociale wijkteams in de gemeente Oosterhout. In elk team zitten vijf professionals die ervaring hebben met welzijn, zorg en jeugdhulpverlening. Inwoners kunnen bij het sociaal wijkteam terecht met hun vragen over zorg en ondersteuning in het dagelijks leven.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Wat is het voordeel van het gebruik van de Digitale Nota?

• niet meer handmatig gegevens overnemen van de acceptgiro’s maar snel en eenvoudig betalen met een paar muisklikken;
• aanslagbiljetten kunt u ophalen via uw internetbankieren omgeving en eventueel lokaal opslaan op uw eigen PC dus de aanslagbiljetten kunnen niet meer kwijtraken;
• aanslagbiljetten gedurende langere tijd te bewaren via uw internetbankieren omgeving;
• papierbesparing

Category: Digitale Nota

Wat is individuele bijzondere bijstand?

Individuele bijzondere bijstand is een vergoeding van de gemeente voor extra kosten die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken en die u niet zelf kunt betalen. Bijzondere bijstand kan deze kosten (gedeeltelijk) vergoeden.

Wat is jeugdzorg of jeugdhulp?

Jeugdzorg is een vorm van hulpverlening voor jongeren en hun ouders, zoals hulp bij de opvoeding, dagbehandeling, geestelijke gezondheidszorg, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Wat is mantelzorg?

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieke of gehandicapte familieleden of vrienden. Het gaat bij mantelzorg om intensieve zorg voor langere tijd.

Wat is Veilig Thuis?

Vanaf 1 januari 2015 komt er één meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit meldpunt heet Veilig Thuis. Dit is het aanspreekpunt voor preventie en de aanpak van kindermishandeling en geweld in huiselijke kring.

Wat kan ik zelf doen?

- houd de toegang voor en naar uw woning sneeuwvrij

- haal tijdig voldoende strooizout in huis

- bij sneeuw kunt u beter eerst vegen en dan strooien

- veeg sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft

- houd goten en rioolputten vrij van sneeuw

- denk aan het milieu; weinig strooizout is al voldoende

- strooi zout op plekken waar gelopen en/of gereden wordt

- strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken

Category: Gladheid

Wat kunnen mensen na 1 januari 2015 nog aan zorg verwachten?

Iedereen krijgt de zorg die bij zijn persoonlijke situatie past.

Category: Wmo Zorg

Wat moet ik doen als ik geen alleenstaande-ouderkop ontvang vanuit de Belastingdienst?

Alleenstaande ouders die niet in aanmerking komen voor de alleenstaande-ouderkop, kunnen contact opnemen met de gemeente voor een aanvraag tot bijzondere bijstand.

Wat moet ik doen om te stemmen?

Om te kunnen stemmen moet u uw stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet u een bewijs van uw identiteit laten zien.

Category: Verkiezingen

Wat moet ik doen om te stemmen?

Om te kunnen stemmen, moet u uw stempas laten zien aan de stembureauleden. Ook moet u een identiteitsbewijs laten zien.

Wat verandert er in 2015 in de Wet werk en bijstand?

Vanaf 1 januari 2015 heet de Wet werk en bijstand (WWB) de Participatiewet. En niet alleen de naam verandert. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen.

Wat verandert er per 1 januari 2015 aan de uitbetaling van het pgb?

 • Per 1 januari 2015 krijgt u het geld van uw pgb niet meer op uw eigen rekening.
 • De Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert dan uw pgb. Dit wordt trekkingsrecht genoemd.

Toelichting

U stuurt de rekeningen van uw zorgaanbieders naar de SVB. De SVB betaalt deze rekeningen maandelijks rechtstreeks uit aan uw zorgaanbieder(s). Via een digitaal systeem heeft u inzage in uw budget.

Wat verandert er per 1 januari 2015 in de zorg?

 • Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten er taken bij.
 • Gemeenten krijgen daar minder geld voor dan er nu aan wordt besteed.
 • De gemeente wordt verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kort verblijf van mensen met een beperking of een chronische aandoening.
 • Deze taken zijn vastgelegd in de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015).
 • Zorgverzekeraars regelen de medische zorg (Zorgverzekeringswet).
 • Het Rijk regelt de langdurige zorg (Wet langdurige zorg).

Toelichting

De gemeente moet ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor:

 • zelfredzaamheid (mensen kunnen zichzelf redden)
 • participatie (mensen kunnen meedoen aan de samenleving)
 • beschermd wonen en opvang
 • ondersteuning van mantelzorgers
 • cliëntondersteuning.
Category: Wmo Zorg

Wat verandert er voor mij persoonlijk?

Dat wordt duidelijk uit het persoonlijk gesprek dat begin 2015 plaatsvindt.

Wat wordt bedoeld met 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur?

Het is de bedoeling om één of meerdere problemen in één gezin op te lossen. Hierdoor wordt iedereen van het gezin geholpen. U maakt samen met het sociaal wijkteam voor uw gezin één plan van aanpak. Uw plan is leidend voor de hulp die uw gezin indien nodig krijgt.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Wat wordt er in het algemeen van inwoners verwacht m.b.t. de drie transities?

 • Doe mee aan de samenleving.
 • Woon, ga naar school of werk en zorg voor elkaar.
 • Onderhoud relaties met familie, vrienden en buren.

Wat wordt er van de mantelzorger verwacht?

 • Mantelzorgers zijn belangrijke deelnemers aan uw gesprek met het sociaal wijkteam.
 • Mantelzorgers zijn soms woordvoerder voor de cliënt.
 • Mantelzorgers moeten zelf aangeven wat zij nodig hebben om overbelasting te voorkomen.

Toelichting

In de Wmo 2015 wordt een groter beroep gedaan op mantelzorgers. Maar vaak zijn zij al nauw betrokken bij de zorg voor hun naaste. Deze zorg komt naast hun eigen bezigheden, zoals werk of studie. Hierdoor kan het gezinsleven van de mantelzorger in het gedrang komen. Een belangrijke vraag die in het gesprek met mantelzorgers en cliënt gesteld zal worden is dus: wat heeft de mantelzorger nodig om mantelzorg te kunnen blijven bieden?

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in de Participatiewet t.o.v. de WWB?

Dit zijn:

 • de kostendelersnorm;
 • de individuele inkomenstoeslag;
 • strengere maatregelen bij het niet nakomen van de verplichtingen;
 • de tegenprestatie;
 • de langdurigheidstoeslag en de categoriale bijzondere bijstand verdwijnen.

Wat zijn de kenmerken van een tegenprestatie?

Een tegenprestatie bestaat uit de volgende kenmerken:

 • het zijn activiteiten voor een paar uur per dag / per week;
 • het zijn activiteiten voor enkele weken / maanden. Dus niet voor lange tijd;
 • het is geen werk waarvoor u eigenlijk betaald moet worden. Het mag dus geen ‘gewone baan’ zijn;
 • het hoeft geen activiteit te zijn waarmee u uw kansen op betaald werk vergroot, zoals bij een participatieplaats of vrijwilligerswerk vaak wel het geval is;
 • de activiteit mag uw kansen op betaald werk niet in de weg zitten;
 • het moeten activiteiten zijn die u in staat bent om uit te oefenen. Dat wil zeggen dat de gemeente bij een tegenprestatie rekening moet houden met:
 1. lichamelijke of psychische beperkingen;
 2. de zorg voor (jonge) kinderen;
 3. de zorg voor een hulpbehoevende partner of een familielid (mantelzorg);
 4. uw beheersing van de Nederlandse taal èn
 5. de reistijd van uw huis naar de activiteit.

Bespreek met de gemeente wat voor soort activiteiten u kunt doen en wat voor u mogelijk is.

Wat zijn de strooiroutes?

Op de pagina Wat doet de gemeente vindt u de kaart met strooiroutes en de lijst met alle wegen en fietspaden in Oosterhout die gestrooid worden. De strooiroutes zijn onder voorbehoud van wegwerkzaamheden en extreme weersomstandigheden.

Category: Gladheid

Wat zijn de voorwaarden voor individuele bijzondere bijstand?

Het moet gaan om bijzondere kosten die u normaal gesproken niet maakt, maar door omstandigheden nu wel;

 • Het zijn noodzakelijke kosten die u móet maken. Soms moet die noodzaak door een arts of andere deskundige zijn vastgesteld.
 • En de kosten mogen nergens anders vergoed worden, ook niet door de (zorg-) verzekeraar bijvoorbeeld.
 • U moet altijd aantonen dat u de kosten maakt, anders kunt u er geen bijzondere bijstand voor krijgen. Vraag altijd bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt. De gemeente kan anders niet meer goed beoordelen of de kosten echt noodzakelijk zijn.

Wat zijn voor mij de voordelen van een tegenprestatie?

Een tegenprestatie doen is heel nuttig. Niet alleen voor de samenleving, maar ook voor u zelf!

U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan kunt gebruiken en u doet iets goeds voor andere mensen.

Wat zijn zorgcoöperaties en zijn die nodig?

 • Een zorgcoöperatie is een initiatief van inwoners om de zorg in hun wijk of dorp te organiseren.
 • Op die manier kunnen zij zorg organiseren die past bij het karakter van het dorp of de wijk.
 • De gemeente is blij met deze initiatieven.

Toelichting

Inwoners nemen met een zorgcoöperatie zelf de verantwoordelijkheid over hun leefomgeving. Middels zorgcoöperaties kan zorg vaak goed en goedkoper worden georganiseerd.

Wegdek in mijn straat is slecht, waar kan ik dat doorgeven?

Voor het melden van slechte bestrating kunt u contact opnemen met het 

Meldpunt Openbare Ruimte
Telefoonnummer: 14 0162

Meer informatie over het Meldpunt openbare ruimte en calamiteiten.

Welke activiteiten gelden als tegenprestatie ?

Tegenprestaties zijn bijvoorbeeld klussen die door verenigingen, organisaties en maatschappelijke instellingen worden aangeboden. Denk aan:

 • koffie schenken in een wijkhuis;
 • leesouder zijn op school;
 • het opknappen van speelplekken in de wijk;
 • taalmaatje zijn voor inburgeraars;
 • na een storm de takken van wandelpaden in het stadspark verwijderen en ander klein natuuronderhoud.
 •  

Misschien bent u al actief als vrijwilliger. Dan kunt u de gemeente voorstellen om deze activiteit(en) als tegenprestatie te laten gelden.

Welke jeugdhulptaken gaan er per 1 januari 2015 naar de gemeente?

Gemeenten worden vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor alle zorg voor jeugd tot 18 jaar. Gemeenten gaan alle zorg die nodig is voor jeugd organiseren en inkopen. Naast ‘generalistische hulp’ die het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nu al uitvoert, wordt de gemeente verantwoordelijk voor:

 • Jeugdzorg ambulant specialistisch;
 • Jeugdzorg verblijf-24-uurs;
 • Jeugdzorg deeltijd verblijf/daghulp;
 • Pleegzorg;
 • Jeugdzorgplus;
 • Jeugd GGZ zonder verblijf (generalistische basis GGZ en specialistische GGZ);
 • Jeugd GGZ met verblijf;
 • Jeugd-(L)VB zonder verblijf;
 • Jeugd-(L)VB met verblijf;
 • Crisishulp;
 • Jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Category: Jeugdhulp - Zorg

Welke methode gebruikt de gemeente om te strooien?

De gemeente Oosterhout strooit preventief met "nat" zout. De strooiwagens gaan al uitrijden om te strooien voordat we verwachten dat het glad gaat worden. Die manier van werken zorgt ervoor dat gladheid bij winterse omstandigheden zo veel mogelijk voorkomen wordt. Indien nodig strooien we na een preventieve actie ook nog extra (curatief), dus als het al glad is. Bij veel sneeuw of ijzel is alleen een strooiactie vooraf (preventief) niet voldoende. Afhankelijk van de situatie moet er vaker gestrooid worden, maar het overgrote deel van de strooiacties is echter preventief.

Door het zout vlak voordat het op de weg wordt gestrooid nat te maken met een zoutoplossing, blijft het zout beter aan de weg kleven. Hierdoor waait het ook minder snel weg en kan er nauwkeuriger worden gestrooid. Door nat te strooien besparen we op kosten en wordt het milieu minder belast.

Om efficiënt en zuinig om te springen met de zoutvoorraad werkt de gemeente Oosterhout ook met het systeem van automatisch strooien. Bij de strooiwagens die gebruik maken van dat systeem wordt niet enkel de chauffeur begeleid door een gps-systeem maar wordt ook de hoeveelheid zout en de strooibreedte aangepast aan de configuratie van de weg. Op die manier wordt er efficiënt en milieubewust gestrooid.

Category: Gladheid

Welke nota's kan ik digitaal ontvangen?

Momenteel kunt u de volgende aanslagen en heffingen digitaal ontvangen én betalen:
• afvalstoffenheffing
• rioolheffing
• onroerende-zaakbelasting
• hondenbelasting
• precariobelasting

Category: Digitale Nota

Welke rol heeft de wijkzuster?

 • De wijkzuster is de schakel tussen (medische) zorgverleners en de cliënt.
 • De wijkzuster is in dienst van de zorgaanbieder.
 • De wijkzuster wordt betaald uit gelden van de zorgverzekeraar. 

Welke uitspraak heeft de rechtbank gedaan naar aanleiding van de beroepszitting op 6 juli met betrekking tot de huishoudelijke hulp?

De beroepszitting van 6 juli jl. had betrekking op een cliënt waarvan de indicatie voor Hulp bij het Huishouden (HbH) afliep op 31 december 2014. De rechtbank heeft zich in de zitting van 6 juli jl. beperkt tot de vraag of het bezwaarschrift wel of niet ontvankelijk moet worden geacht. Er heeft geen inhoudelijke bespreking van het Oosterhoutse beleid omtrent huishoudelijke hulp plaatsgevonden. De rechtbank is van oordeel dat de gemeente het betreffende bezwaarschrift ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard. Binnen een termijn van acht weken zal het college een nieuwe beslissing op het betreffende bezwaarschrift nemen met inachtneming van deze uitspraak.

Welke volwassenen tellen er niet mee voor de kostendelersnorm?

Dat zijn:

 • jongeren tot 21 jaar;
 • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000);
 • leerlingen die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgen;
 • meerderjarige leerlingen die onderwijs volgen dat recht geeft op Wet tegemoetkoming onderwijskosten schoolgaande kinderen (Wtos);
 • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning;
 • verhuurders en kostgevers die een zakelijk of commerciële relatie hebben met de huurders of kostgangers in hun woning.

 

 

Welke voorwaarden zijn er voor de individuele inkomenstoeslag?

 • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW-leeftijd.
 • Uw inkomen is de afgelopen jaren niet veel hoger geweest dan van het voor u geldende bijstandsbedrag.
 • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
 • U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag.
 • En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.
  De gemeente zal beoordelen of u echt niet in staat bent om uw inkomenssituatie te verbeteren. U moet aantonen dat u de afgelopen periode hebt geprobeerd om uw inkomen te verbeteren. Dit kunt u doen in een gesprek met een medewerker van de gemeente. U hebt bijvoorbeeld – voor zover dat mogelijk was - gesolliciteerd, uw vakkennis bijgehouden, uw re-integratietraject gevolgd of vrijwilligerswerk gedaan. Laat hiervan bewijzen zien.

Als u een beperking heeft en hierdoor niet actief naar werk kunt zoeken, kan de gemeente voor u een arbeidsmedisch advies aanvragen waarin staat wat u wel en niet kunt doen. Als u al een arbeidsmedisch advies van UWV hebt, kunt u dit laten zien.

Werkt de gemeente samen met de zorgaanbieders?

 • Ja, de Dongemond-gemeenten werken al twee jaar samen met zorgaanbieders, cliënten, mantelzorgers en Wmo-raden om zich voor te bereiden op de nieuwe taken.
 • De Dongemond-gemeenten zijn: Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout, Werkendam en Woudrichem.

Wie bepaalt of mijn kind jeugdhulp ontvangt?

Als uw kind hulp nodig heeft, wordt u via professionals uit het sociale wijkteam of via de huisarts, jeugdarts of medisch specialist doorverwezen. Een van deze professionals bespreekt samen met u en uw gezin wat er nodig is, wat uw gezin zelf kan doen en of er professionele hulp nodig is.

Wie bepaalt welke zorg ik nodig heb?

 • U bepaalt welke zorg of ondersteuning u nodig heeft.
 • U bepaalt in overleg met het sociaal wijkteam welke oplossing bij uw situatie past.

Toelichting

U bekijkt samen met het sociaal wijkteam welke mogelijkheden er zijn om zorg te krijgen: wat kunt u zelf, wat kan uw omgeving, wat kunnen vrijwilligers, welke ondersteuning is (nog) nodig?

Category: Wmo Zorg

Wie betaalt de reiskosten als ik mijn kind in een instelling ga bezoeken?

Dat is nog niet duidelijk. De gemeente legt dit vast in de verordening waarover de gemeenteraad op 14 december besluit.

Wie betaalt de zorgkosten; de gemeente waar mijn kind is geboren of gemeente waar mijn kind ingeschreven staat?

De gemeente waar uw kind ingeschreven staat, betaalt de zorgkosten.

Wie en wat telt er mee voor de kostendelersnorm?

Bij de kostendelersnorm tellen de inkomsten en het vermogen van u en uw partner mee voor het recht op een uitkering, omdat u daarmee een gezamenlijke huishouding hebt. De inkomsten en het vermogen van de andere volwassen huisgenoten niet. De volwassen huisgenoten zelf tellen wèl mee voor de hoogte van uw uitkering.

Wie is verantwoordelijk voor het regelen van vervoer: gemeente of zorgaanbieder?

Heeft uw kind een indicatie met vervoer? Dan is de zorgaanbieder verantwoordelijk voor het regelen van vervoer.

Category: Jeugdhulp - Zorg

Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen de Provinciale Staten moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U heeft de Nederlandse nationaliteit;
 • U bent niet uitgesloten van kiesrecht;
 • U bent woonachtig in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt;

Om te mogen stemmen voor de waterschapsverkiezingen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent 18 jaar of ouder;
 • U bent niet uitgesloten van kiesrecht;
 • U bent woonachtig in het waterschap;

Wie van de ouders betaalt de ouderbijdrage?

Hoewel beide ouders in principe verplicht zijn om een bijdrage te leveren, wordt in de praktijk alleen de ouder aangesproken bij wie het kind woonde ten tijde van de plaatsing. Vaak ontvangt deze ouder ook kinderbijslag.

Worden kinderen, vrienden en buren verplicht mij te helpen?

 • Nee.
 • Gemeenten mogen wel onderzoeken of uw familie, vrienden of buren u kunnen helpen.

Toelichting

De Wmo 2015 stelt hulp door kinderen, vrienden of buren (netwerk) niet verplicht. De gemeente moet ook vragen of de mantelzorger (kinderen, vrienden, kennissen, buren) hulp nodig heeft bij het uitvoeren van zijn taken.

Wordt de jeugdhulp voortaan door gemeenteambtenaren uitgevoerd?

Nee. Alleen zorgprofessionals houden zich bezig met de hulp en zorg voor het kind. In Oosterhout werken deze in het sociale wijkteam. Maar ook andere professionals, zoals huisartsen en jeugdartsen, blijven actief. De specialistische zorg wordt vanzelfsprekend uitgevoerd door hulpverleners, niet door gemeenteambtenaren.

Category: Jeugdhulp - Zorg
Z

Zijn mijn nota's ook zichtbaar voor anderen?

Nee, digitale nota's worden aan u persoonlijk verstuurd en zijn alleen voor u in de internetbankieren omgeving zichtbaar. Alleen met de juiste (uw eigen) inlogcodes krijgt u toegang tot uw digitale nota's en de eventuele bijlagen.

Category: Digitale Nota

Zijn zowel voor de gemeente als voor de Belastingdienst de termen alleenstaande ouder en partner gelijk?

Nee, de Belastingdienst gebruikt een andere definitie van partner dan de gemeente. Het is daarom mogelijk dat u voor de gemeente alleenstaande ouder bent, maar voor de Belastingdienst niet. Dat kan het geval zijn als uw partner in een verpleeginrichting woont of in detentie is. U komt dan niet in aanmerking voor de alleenstaande-ouderkop.

Zwerfafval: door diftar wordt er toch veel meer zwerfafval in de natuur gedumpt?

Uit de praktijk blijkt dat zwerfafval in de omgeving nauwelijks toeneemt. Vanzelfsprekend wordt daar zo veel als mogelijk is op gehandhaafd. Het zwerfafval wordt opgeruimd door regelmatig een medewerker met een vrachtwagentje te laten rondrijden. De jaarlijkse extra kosten daarvan staan niet in verhouding tot de financiële voordelen voor de burgers.

Category: Afval