Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Bouwen en Verbouwen

werken aan het dak

Wie wil slopen, bouwen of verbouwen, een boom wil kappen of reclame aan de gevel wil hangen heeft vaak een vergunning nodig. Deze en een aantal andere vergunningen kunt u met één aanvraagformulier aanvragen. Als de gemeente uw aanvraag goedkeurt, ontvangt u een omgevingsvergunning.

Wabo

De omgevingsvergunning omvat verschillende activititeiten. Dat is geregeld in de Wet algemene bepalingen omgeving (Wabo). Een aanvraag kunt u doen via Omgevingsloket online.

Omgevingsdialoog

Omgeving zo vroeg mogelijk betrekken

Een omgevingsdialoog vindt plaats bij ontwikkelingsinitiatieven of als het (bouw)plan niet in het bestemmingsplan past. Aan de initiatiefnemer (de inwoner of projectontwikkelaar) wordt gevraagd om in de eerst fase van het idee of initiatief een dialoog aan te gaan met de omgeving. Met de omgeving bedoelen we omwonenden, aangrenzende bedrijven, scholen etc. Het doel van de omgevingsdialoog is om de input (de ideeën, voorstellen etc.) vanuit de omgeving te betrekken in het verdere ontwerp.

In een vroeg stadium communiceren

Het aangaan van de omgevingsdialoog is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. De initiatiefnemer dient een aanvraag omgevingsvergunning of een principeverzoek in. Bij deze aanvraag voegt u een schriftelijk verslag van de omgevingsdialoog als bijlage toe.

In dit verslag staat het volgende beschreven:
- Op welke wijze is de dialoog gevoerd met de omgeving?
- Heeft u de omgeving betrokken bij uw voornemen van uw plan?
- Wat zijn de wensen en belangen van omwonenden?
- Wat zijn de bezwaren van omwonenden?
- Hoe kan de input van de omgeving verwerkt worden in uw plan en zo niet, waarom niet?
- Wat is de uitkomst van de dialoog en is deze besproken met de omgeving?

De omgeving is hierbij geen vastomlijnd begrip. Uit welke partijen de omgeving precies bestaat is sterk afhankelijk van het soort initiatief en wat voor gevolg / effect dit heeft op de omgeving. 

Rol van de gemeente

De gemeente neemt geen deel aan de omgevingsdialoog. Wel neemt zij het verslag van de omgevingsdialoog, met daarin de uitkomsten, mee in haar uiteindelijke besluitvorming.
Het kan voorkomen dat het college voorafgaand aan een dialoog besluit om ruimtelijke kaders te stellen. Met ruimtelijke kaders worden bedoelt: de voorwaarden van het initiatief (bouwplan). Bijvoorbeeld:
- gewenste functie;
- bouwhoogte;
- verkeer en parkeren;
- brandweer;
- water en groen;
- geluid, bodem en andere milieufactoren.

Daarnaast kan het college ook eisen stellen aan bijvoorbeeld duurzaamheid en klimaatadaptatie. Als het college deze eisen stelt kan de gemeenteraad er in een vroeg stadium bij betrokken worden. Dit kan een positieve uitwerking hebben op de uiteindelijke besluitvorming. Een kwalitatief onvoldoende omgevingsdialoog kan voor de gemeente een reden zijn om negatief te besluiten over de aanvraag omgevingsvergunning of principeverzoek. Een omgevingsdialoog is kwalitatief onvoldoende als er te weinig diepgaande informatie over motivaties, gedachten en verwachtingen van de omgeving in staan vermeld. De initiatiefnemer en de omgeving hoeven het niet met elkaar eens te worden. Het doel van de omgevingsdialoog is dat er inzicht komt in de wensen van de omgeving in relatie tot de mogelijkheden die de initiatiefnemer biedt. 

Wettelijke mogelijkheden omgeving

Het aangaan van een omgevingsdialoog en de verslaglegging hiervan is een aanvulling op alle stukken die moeten worden ingediend in het kader van een ruimtelijke ordeningsprocedure, een aanvraag omgevingsvergunning of principeverzoek. Met nadruk wordt erop gewezen dat de omgevingsdialoog dus niets verandert aan de wettelijke mogelijkheden van het indienen van zienswijzen in een bestemmingsplanprocedure of het bezwaar maken tegen verleende omgevingsvergunningen. 
Hieronder vind u meer informatie over dit onderwerp:

- De omgevingsdialoog in schema (PDF, 19 KB).

- Richtlijn omgevingsdialoog bij aanvragen omgevingsvergunningen en principeverzoeken. (pdf 15 kb)

Wijzigingen in het Besluit omgevingsrecht (Bor) met ingang van 1 november 2014

Het Besluit omgevingsrecht (‘Bor’) is met ingang van 1 november 2014 op een aantal onderdelen gewijzigd. Het gaat om wijzigingen die voor de praktijk van belang zijn. Deze wijzigingen kunt u lezen in het Besluit omgevingsrecht,bijlage II.

Vergunningsvrij bouwen

Voor sommige bouwwerken is geen vergunning meer nodig. Voor bijvoorbeeld dakkapellen, schotelantennes, erfscheidingen en aanbouwen zijn de regels veranderd. In het Omgevingsloket kunt u online controleren of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Hier kunt u ook zien welke vergunningen u eventueel nodig heeft. U voert uw gegevens in over de locatie en de werkzaamheden. Vervolgens kunt u zien of u een vergunning nodig heeft of dat u de werkzaamheden alleen moet melden.

Beleidsplan Fysieke Leefomgeving

In het Beleidsplan Fysieke Leefomgeving gemeente Oosterhout 2019-2022 geven wij aan hoe wij vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid, algemene plaatselijke verordening (APV) en de Bijzondere wetten, waaronder de Drank-en Horecawet en de wet op de kansspelen uitvoeren.

Aanvragen

Nadat u de check heeft gedaan kunt u uw aanvraag (omgevingsvergunning of vooroverleg) doen via het omgevingsloket. Voor een digitale aanvraag of melding heeft u een DigiD nodig. Bedrijven kunnen inloggen met een Eherkenning