Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Meer ruimte voor groen en wonen op het Slotjesveld

bovenaf view Slotjesveld

Het Slotjesveld wordt vernieuwd en in ere hersteld. Inwoners van jong tot oud kunnen genieten van een groter park dat beter wordt ingericht voor onder meer wandelen, fietsen en spelen in het groen. De groene loper van de stad (het Lukwelpark, Park Brakestein, Slotjesveld en het Slotpark) verwelkomt inwoners en bezoekers in het centrum. De inwoners en bezoekers van omliggende wijken en het centrum krijgen daarmee een extra groene ‘achtertuin’ vol ontspanning, verkoeling en frisse lucht.

In de rand, achter het huidige gemeentehuis, kunnen inwoners hun zaken doen in het nieuwe gemeentehuis. Wonen in het groen wordt mogelijk aan dezelfde zijde van het park, waar ook het nieuwe activiteitencentrum gebouwd zal worden als vervanging van De Slotjes.

De visie Oosterhout 2030 beschreef het groene hart van Oosterhout al als een unieke kwaliteit van Oosterhout. De Visie Slotjesveld, waarin verbinden, ontmoeten en duurzaamheid centraal staan, laat zien hoe deze kwaliteit versterkt kan worden. De raad heeft de visie vastgesteld in de raadsvergadering van 16 juni 2020.

In maart 2019 heeft de raad bij het besluit om een nieuw gemeentehuis te bouwen op het Slotjesveld, gevraagd om een stedenbouwkundige visie op het Slotjesveld. Enerzijds om de locatie van het nieuwe gemeentehuis te bepalen, anderzijds om een samenhangende invulling te geven aan het gebied, dat in de loop van de historie enigszins is verrommeld. Met de visie wordt het Slotjesveld in ere hersteld door het groen meer ruimte te geven, meer beleving in het park te bieden en het gebied duidelijk te omranden. De visie is tot stand gekomen met inbreng van de omliggende bewoners, organisaties en bedrijven.

In april stelde de raad de Visie en Uitgangspunten voor het nieuwe gemeentehuis al vast. Het nieuwe gemeentehuis moet een beeldbepalend en een duurzaam gebouw worden. De raad wil de lat wat hoger leggen dan de huidige wettelijke eisen en geeft onder meer aan gebruik te willen maken van natuurvriendelijke, niet vervuilende en recyclebare of gerecyclede materialen.

In de visie op het Slotjesveld wordt het park centraal gesteld en versterkt. Bij de inrichting zal er aandacht zijn voor alle leeftijden, verbinding en ontmoeting, veiligheid en klimaat. Het park biedt ruimte voor recreatie door een netwerk van fiets- en wandelpaden en voorzieningen voor jong en oud. De invulling van het park wordt nader uitgewerkt na het raadsbesluit, in samenspraak met inwoners.

In de visie staat beschreven dat aan de oostzijde van het huidige Slotjesveld, achter het huidige gemeentehuis, een nieuwe rand met bebouwing wordt gemaakt die bestaat uit drie delen. Het deel vlakbij het park Brakestein wordt een blok met woningen, in het midden komt het nieuwe gemeentehuis en het zuidelijke blok aan de kant van de Van Oldeneellaan wordt een gemengd blok met zowel voorzieningen (zoals activiteitencentrum en gymzaal), als woningen. Door de bebouwing naar achteren te verplaatsen, krijgt het groen meer ruimte. Het parkeren wordt zoveel mogelijk uit het zicht gehaald.

De visie is een toekomstbeeld dat in fases kan worden gerealiseerd. De raad heeft de visie op 16 juni 2020 vastgesteld. College en raad bekijken vervolgens stap voor stap hoe en wanneer (onderdelen van) de visie ingevuld kunnen worden en wat haalbaar is. De eerste stap na het vaststellen van de visie is het uitwerken van het bestemmingsplan.

Foto omgevingsdialoog Slotjesveld 12 september 2020

Op 12 september 2020 vond de omgevingsdialoog plaats. Inwoners kregen tijdens een rondleiding toelichting op de visie Slotjesveld. Daarna konden ze hun ideeën en zorgen over het plan aandragen. Bij de uitwerking van het bestemmingsplan en verder wordt bekeken of en hoe deze in te passen zijn.

Planning op hoofdlijnen

2021: procedure bestemmingsplan

2022: start bouw gemeentehuis?

2023/2026: start bouw woningen en nieuw activiteitencentrum?

2023/2026: ontwerp en aanleg park

Altijd: in gesprek blijven

Altijd: Blijven luisteren en aanpassen tot de bouw begint

Denk mee over het Slotjesveld

Visual Slotjesveld

In de eerste twee weken van juni is een peiling gehouden onder inwoners over de visie Slotjesveld. We waren benieuwd wat inwoners aanspreekt. De peiling vond plaats via weekblad, Facebook, Instagram en de website. De resultaten zijn samengevat in de afbeelding hiernaast. U kunt hierop klikken om hem te openen als pdf.