Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Dorst-Oost

Ontwikkeling Dorst-Oost

Voorjaar 2019 is er gesproken over de ontwikkelingen bij Dorst-Oost. Doordat Ruimte voor Ruimte* een varkenshouderij op de Steenovensebaan saneert, is de mogelijkheid ontstaan om Dorst-Oost eerder dan gepland te ontwikkelen. Ruimte voor Ruimte is hierbij de ontwikkelende partij. Zij voeren ook de diverse onderzoeken die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling uit. Deze onderzoeken zijn voor een groot deel afgerond. Ruimte voor Ruimte heeft inmiddels, in samenspraak met de gemeente Oosterhout, een schetsontwerp afgerond. Het afronden van de onderzoeken en afstemming met de gemeente heeft geresulteerd in het onderstaande schetsontwerp. Eerst een korte samenvatting welke stappen er allemaal zijn gezet die hebben geresulteerd tot het schetsontwerp.

Onderzoeken

In de afgelopen periode heeft Ruimte voor Ruimte in samenwerking met de gemeente Oosterhout een aantal onderzoeken uitgevoerd. Het uitvoeren van deze onderzoeken hebben geresulteerd in een integraal schetsontwerp waarbij het ruimtebeslag van de aspecten geluid, trillingen (spoor en weg), verkeersintensiteit, stikstof, flora en fauna, archeologie, Niet Gesprongen Explosieven, externe veiligheid en de bodem gesteldheid in kaart zijn gebracht. Ruimte voor Ruimte is met deze resultaten aan de slag gegaan en heeft als eindresultaat, in afstemming met de gemeente, het onderstaande schetsontwerp voor de ontwikkeling Dorst-Oost ontworpen. Hieronder wordt het schetsontwerp nader toegelicht.

Schetsontwerp Dorst-Oost

Het schetsontwerp van Dorst-Oost ziet op de bouw van circa 150 woningen. Het gaat hierbij om onder andere rijwoningen, geschakelde woningen, vrijstaande woningen en circa 35 zelfbouw kavels. De opzet van Dorst-Oost is ruim met veel groen en kent alleen laagbouw. Zo verstevigen we het karakter van het kerkdorp. Daarnaast is bij het schetsontwerp rekening gehouden met de spoorlijn en de ligging ten opzichte van bestaande woningen. De verkoop zal naar verwachting in 2021 van start gaan.

Stap eerder in gesprek met Dorst

Bij dergelijke plannen is het gebruikelijk om met het bestemmingsplan naar buiten te treden en de inspraakprocedure te starten. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten om bij Dorst-Oost een stap eerder in gesprek te gaan met inwoners en belanghebbenden.

Gezien de omstandigheden met het coronavirus is er voor gekozen een digitale informatiebijeenkomst te organiseren. Deze heeft op 27 mei 2020 plaatsgevonden. 

En dan..?

Ruimte voor Ruimte beoordeelt samen met de gemeente Oosterhout de tips, wensen, kansen en zorgen en kijkt waar deze kan worden ingepast in het bestemmingsplan. Dit koppelen we terug aan de inwoners van Dorst. Het bestemmingsplan wordt dan aan Oosterhout gepresenteerd, inclusief de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Bij de uitvoering van het plan blijven we met de inwoners van Dorst in gesprek.  

Ter inzage

Het schetsontwerp ligt ter inzage op het gemeentehuis van Oosterhout. In de periode van 7 mei 2020 tot en met 17 juni 2020 heeft u de gelegenheid te reageren op het schetsontwerp per post of per email.

Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Brouwers van de gemeente Oosterhout, via e-mailadres m.brouwers@oosterhout.nl, of via telefoonnummer 14 0162.

Informatie

*Ruimte voor Ruimte is een ontwikkelingsmaatschappij van de provincie Noord-Brabant. Ruimte voor Ruimte ontwikkelt bouwkavels dankzij de Ruimte voor Ruimte regeling. Voor de Ruimte voor Ruimte regeling zijn in het buitengebied van Noord-Brabant veestallen afgebroken en zijn fosfaatrechten ingeleverd. Maar Ruimte voor Ruimte gaat verder. Ze helpen gemeente en provincie met actuele vraagstukken.

Ruimte voor Ruimte is in beeld gekomen toen de gemeente nadacht over hoe ze om kon gaan met het bedrijf aan de Steenovensebaan 28 (LAVI). Eigenlijk werkt Ruimte voor Ruimte als een ontwikkelaar, met dit verschil dat de provincie Noord-Brabant de enig aandeelhouder van Ruimte voor Ruimte is. Daarnaast beoogt Ruimte voor Ruimte de provincie economisch en maatschappelijk vitaler te maken. U vindt meer informatie op de website van Ruimte voor Ruimte m.b.t. de kavels in Dorst en Steenovensebaan.

Bijlagen:

 

Raadinformatieavond 6 mei 2020

Op 6 mei jl. is de gemeenteraad digitaal geïnformeerd over de ontwikkelingen Dorst-Oost en Steenovensebaan 28. Tijdens deze informatiebijeenkomst werden de plannen gepresenteerd door de ontwikkelaar en waren de raadsleden in staat om vragen te stellen. Via onderstaande link kunt de raadinformatieavond terug kijken.

https://www.youtube.com/watch?v=ysNzEELrwBI

Digitale omgevingsdialoog 27 mei 2020

Op 27 mei jl. heeft er een digitale informatieavond plaatgevonden over de ontwikkeling Dorst-Oost en Steenovensebaan 28. Via onderstaande link kunt u de informatieavond terugkijken.
https://www.youtube.com/watch?v=ilDLF9WjGZc