Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Arendsplein

Ontwikkeling Arendsplein

Binnenstadsvisie

In juni 2017 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de Binnenstadvisie vastgesteld. Eén van de conclusies uit deze visie is dat de binnenstad van Oosterhout over te veel winkelvloeroppervlakte beschikt. De visie streeft naar minder leegstand. Dit kan onder andere worden bereikt door het realiseren van een compactere binnenstad en door het verminderen van het aantal vierkante meters aan vloeroppervlak winkels.

Stedenbouwkundige visie Arendsplein

Op het Arendsplein doen zich een aantal ontwikkelingen voor. Twee bankgebouwen staan (binnenkort) leeg en een ontwikkelaar heeft aangegeven deze aan te willen kopen met het doel deze te slopen en te vervangen door nieuwbouw. De eigenaar van een deel van het winkelcentrum Arendshof 2 heeft de wens geuit een deel van het winkelcentrum Arendsplein 2 te slopen en te vervangen door woningbouw.  

Voor het college zijn deze ontwikkelingen vanuit het perspectief van de visie voor de binnenstad aanleiding geweest om in samenwerking met de (toekomstig) eigenaren van de gebouwen een visie voor het gebied op te stellen. Deze visie is in februari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. De visie geeft weer hoe er in de toekomst een nieuwe, eigentijdse invulling gegeven kan worden aan het gebied. Daarbij wordt ruimte gegeven aan wonen en groen in dit deel van het centrum. 

Intentieovereenkomst en geactualiseerde stedenbouwkundige visie

Op basis van de vastgestelde stedenbouwkundige visie is door partijen in oktober 2018 een intentieovereenkomst gesloten. Met deze overeenkomst als uitgangspunt is vervolgens door partijen gewerkt aan de verdere uitwerking van het stedenbouwkundig plan en zijn afspraken gemaakt over een kostenverdeling tussen de partijen. Ook zijn aanvullende onderzoeken uitgevoerd, onder andere op het gebied van verkeer en parkeren.

De gesprekken en onderzoeken die sinds oktober 2018 hebben plaats gevonden, hebben er toe geleid dat de eerder vastgestelde visie wordt geactualiseerd. Het concept voor deze geactualiseerde visie en het daarbij behorende verkeersonderzoek is op 23 januari 2020 gepresenteerd aan omwonenden, winkeliers en andere betrokkenen. Tijdens deze avonds zijn verschillende tips gegeven om het plan te verbeteren. 
Klik op de link om de tips van de Informatieavond in te zien.

 

Verdere procedure

De geactualiseerde stedenbouwkundige visie wordt in het voorjaar 2020 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Ook door de andere partijen wordt een besluit genomen over de voorgenomen ontwikkeling. Na een positief besluit van alle partijen wordt de bestemmingsplanprocedure opgestart. Op dat moment worden betrokkenen verder geïnformeerd over wat deze procedure inhoudt.   

Vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met mevrouw A. Branten (projectmanager) via e-mailadres a.branten@oosterhout.nl of via telefoonnummer 14 0162.

Achtergrondinformatie