Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Marktverkenning 't Zandoogje

De gemeente zoekt naar een nieuwe functie op de voormalige schoollocatie 't Zandoogje. Iedereen kon ideeën aandragen voor de bestemming van dit gebied. Deze marktverkenning heeft 150 ideeën opgeleverd. Alle ingebrachte ideeën zijn bekeken, gerubriceerd en opgenomen in het resultatendocument (pdf, 385 kB). Het merendeel van de ideeën betrof de functie Wonen, gevolgd door Groen en Maatschappelijk. De afgelopen periode is gebruikt om de ideeën te analyseren en te bepalen of een functie voor het plangebied kansrijk is. Het college van B&W heeft op basis van de inbreng van de marktverkenning de combinatie Wonen in het groen als het meest kansrijk beoordeeld, eventueel ondersteund met een Maatschappelijke functie. 

Om te komen tot de definitieve invulling van het plangebied en hiermee duidelijkheid voor aanwonenden worden vervolgstappen gezet, zijnde een verkoopprocedure. In lijn met de resultaten van de marktverkenning wordt de functie wonen in een groen karakter (passend binnen de omgeving) uitgevraagd. De combinatie met een ondersteunende maatschappelijke voorziening wordt als optie opengehouden, dit eventueel als gunningscriterium binnen de verkoopprocedure.

Mocht u vragen hebben over de resultaten van de marktverkenning en het vervolgproces dan kunt u deze stellen aan de projectleider van de gemeente Oosterhout, via idee@oosterhout.nl

Op deze webpagina's leest u alles over deze zogenoemde marktverkenning. Voor de marktverkenning was een uitvraagdocument opgesteld met de achtergrondinformatie, randvoorwaarden en aandachtspunten en het proces. Deze informatie is ook puntsgewijs op deze webpagina's weergegeven.

Leeswijzer

  • Onder het menu-item ‘achtergrondinformatie’ vindt u de aanleiding voor de marktverkenning, de historische context, locatiebeschrijving en het huidige bestemmingsplan.
  • Onder het menu-item ‘randvoorwaarden’ is bijvoorbeeld opgenomen dat de kernfunctie van het plangebied geen zelfstandige kantoor en/of detailhandel mag zijn. Over de ruimtelijke thema’s milieu/duurzaamheid, groen, water, verkeer en stedenbouw is belangrijke aanvullende informatie opgenomen. Hiervoor is een aantal aandachtspunten benoemd dat kan helpen in het denkproces om te komen tot een nieuwe functie van het plangebied.
  • Bij het menu-item ‘proces’ vindt u het tijdspad voor de marktverkenning, de voorwaarden voor het indienen van een idee en de manier waarop u een idee indient. Verder vindt u hier informatie over het proces na het indienen van een idee.
  • Het onderdeel 'vragen en antwoorden' zal aangevuld worden met eventuele vragen die leven bij mogelijke indieners van ideeën.

Contact

Mocht u na het lezen van de informatie over de marktverkenning vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Edgar Blokker, projectleider van de gemeente Oosterhout. U kunt hem bereiken via: idee@oosterhout.nl.

Links en downloads