Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Marktverkenning 't Zandoogje

De gemeente zoekt naar een nieuwe functie op de voormalige schoollocatie 't Zandoogje. De reactietermijn voor het indienen van een idee is op 19 maart verstreken. De komende tijd zullen alle ingebrachte ideeën worden bekeken en gerubriceerd. Dit wordt verwerkt in een document, dat zal worden aangeboden aan het college. Dit document dient als inbreng voor de definitieve keuze voor de toekomstige functie van het Zandoogje.

Op deze webpagina's leest u alles over deze zogenoemde marktverkenning. Voor de marktverkenning is een uitvraagdocument opgesteld met de achtergrondinformatie, randvoorwaarden en aandachtspunten en het proces. Deze informatie is ook puntsgewijs op deze webpagina's weergegeven.

Leeswijzer

  • Onder het menu-item ‘achtergrondinformatie’ vindt u de aanleiding voor de marktverkenning, de historische context, locatiebeschrijving en het huidige bestemmingsplan.
  • Onder het menu-item ‘randvoorwaarden’ is bijvoorbeeld opgenomen dat de kernfunctie van het plangebied geen zelfstandige kantoor en/of detailhandel mag zijn. Over de ruimtelijke thema’s milieu/duurzaamheid, groen, water, verkeer en stedenbouw is belangrijke aanvullende informatie opgenomen. Hiervoor is een aantal aandachtspunten benoemd dat kan helpen in het denkproces om te komen tot een nieuwe functie van het plangebied.
  • Bij het menu-item ‘proces’ vindt u het tijdspad voor de marktverkenning, de voorwaarden voor het indienen van een idee en de manier waarop u een idee indient. Verder vindt u hier informatie over het proces na het indienen van een idee.
  • Het onderdeel 'vragen en antwoorden' zal aangevuld worden met eventuele vragen die leven bij mogelijke indieners van ideeën.

Contact

Mocht u na het lezen van de informatie over de marktverkenning vragen hebben, dan kunt u deze stellen aan Edgar Blokker, projectleider van de gemeente Oosterhout. U kunt hem bereiken via: idee@oosterhout.nl.

Links en downloads