Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vastgesteld bestemmingsplan Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3)

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de gemeenteraad in de vergadering van woensdag 17 juni 2020 het bestemmingsplan Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3) (NL.IMRO.0826.BSPhz5slotjes-VA01) heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch planologische regeling ten behoeve van het realiseren van een appartementengebouw met de bijbehorende voorzieningen.
Het plangebied heeft betrekking op de voormalige locatie van de brandweer aan het Slotjesveld. Deze locatie ligt globaal ten oosten van het parkeerterrein aan het Slotjesveld en ten westen van de woningen aan de Keiweg. Het is niet nodig om voor dit bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen, omdat het wettelijk kostenverhaal niet aan de orde is.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan is op de volgende punten gewijzigd:

  1. De situering van het bouwvlak is zodanig aangepast dat het bouwvlak ca. 5 meter richting het Slotjesveld is verplaatst.
  2. Het bouwvlak is zodanig aangepast, dat het stijgpunt (aanbouw met daarin het trappenhuis en de liftopgang) aan de zuid-oostzijde van het plangebied is geprojecteerd. De bouwmogelijkheden voor het stijgpunt aan de noordzijde zijn verwijderd.
  3. Ter plaatse van de nieuwe locatie van het stijgpunt is de aanduiding maximale bouwhoogte van 16 meter opgenomen.
  4. Ter plaatse van de nieuwe locatie van het stijgpunt is de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - ontsluiting en bergingen’ opgenomen.
  5. De toelichting op het bestemmingsplan is aangepast.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Slotjes, herziening 5 (Slotjesveld 3) liggen van donderdag 23 juli 2020 tot en met woensdag 2 september 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 23 juli 2020 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep
Van donderdag 23 juli 2020 tot en met woensdag 2 september 2020 kan beroep worden ingesteld tegen dit besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:

  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert tegen het besluit (geen pro-forma beroepschrift). Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

Oosterhout, 22 juli 2020