Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Vastgesteld bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15)

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag 22 september 2020 het bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15) (NL.IMRO.0826.BSPoosterhzuid2020-VA01) heeft vastgesteld. Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan liggen ter inzage. Het bestemmingsplan voorziet in het toekennen van een bestemming, op basis waarvan grootschalige detailhandel mogelijk wordt gemaakt in het pand Europaweg 15. Het plangebied is gelegen de hoek van de Europaweg en Beneluxweg.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen betreffen de aanpassing van de benaming van het bestemmingsplan en de IMRO-codering en een verantwoording in het bestemmingsplan over de afstemming met de regio als bedoeld in artikel 5.16 e.v. van de Interim Omgevingsverordening.

Ter inzage
Het vaststellingsbesluit en het vastgestelde bestemmingsplan Oosterhout-Zuid 2020 (Europaweg 15) liggen van donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. U dient hiertoe wel vooraf telefonisch een afspraak te maken. Vanaf donderdag 22 oktober 2020 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Van donderdag 22 oktober 2020 tot en met woensdag 2 december 2020 kan beroep worden ingesteld tegen dit besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:

  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan naar voren heeft gebracht;
  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
  • een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Inwerkingtreding
Het raadsbesluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Als binnen de beroepstermijn ook een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de werking van het raadsbesluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Informatie
Hebt u nog vragen, neemt u dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 14 0162.

 

Oosterhout, 21 oktober 2020