Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Herbesluit vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Everdenberg – Oost

Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Everdenberg – Oost
Genomen (herstel)besluit n.a.v. (tussen)uitspraak Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (bestuurlijke lus)

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering van dinsdag 21 mei 2019 een (herstel)besluit heeft genomen in verband met het op 12 december 2017 vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Everdenberg – Oost’. Het (herstel)besluit en het in verband daarmee gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan liggen ter inzage (NL.IMRO.0826.BSPeverdenoost-VA02).
Op basis van een ingesteld beroep tegen het door de raad van de gemeente Oosterhout op 12 december 2017 vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Everdenberg – Oost’, heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in een (tussen)uitspraak d.d. 10 april 2019 de raad opgedragen een gebrek in het vaststellingsbesluit te herstellen (bestuurlijke lus). Hiertoe heeft de raad op 21 mei 2019 besloten tot het gewijzigd vaststellen van dat bestemmingsplan.

Aangebrachte wijzigingen:
In de regels van de bestemming ‘Bedrijf – 1’ (artikel 3, lid 3.5.6, onder een nieuw onderdeel d.) is een voorwaardelijke verplichting opgenomen, luidende:
d. Het gebruik van de gronden en opstallen binnen deze bestemming voor de doeleinden, zoals genoemd in lid
    3.1, is uitsluitend toegestaan, nadat een aansluiting van dit bedrijventerrein op de N629 ter hoogte van dit
    bedrijventerrein is gerealiseerd en vervolgens in stand wordt gehouden.
Deze wijziging leidt ook tot een aanvulling van de toelichting in paragraaf 8.1.3 ‘Vaststelling’ met het gevoerde proces van deze bestuurlijke lus.

Ook is van de gelegenheid gebruik gemaakt om een kennelijke verschrijving in artikel 3, lid 3.2.3, sub b, onder 3, van de planregels te herstellen, waarbij de woorden ‘niet minder mag bedragen’ zijn vervangen door ‘niet meer mag bedragen’.

Ter inzage
Het (herstel)besluit en het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Everdenberg – Oost’ liggen van vrijdag 31 mei 2019 tot en met donderdag 11 juli 2019 ter inzage in de publiekshal van het stadhuis. Vanaf donderdag 30 mei 2019 kunt u de stukken ook digitaal raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Van vrijdag 31 mei 2019 tot en met donderdag 11 juli 2019 kan beroep worden ingesteld tegen dit besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:
- een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-bestemmingsplan 
  naar voren heeft gebracht;
- een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;
- een belanghebbende, die bezwaar heeft tegen de wijzigingen, die bij de vaststelling van het 
  bestemmingsplan zijn aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.|

Informatie
Heeft u nog vragen, neemt u dan contact op met de de heer F. Versteegh van de gemeente, telefoonnummer 14 0162.