Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Inpassingsplan N629 Oosterhout- Dongen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 28 september 2018 het (provinciaal) Inpassingsplan N629 Oosterhout – Dongen vastgesteld met planidentificatienummer NL.IMRO.9930.ipN629-va01.

Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen

De bestaande N629 kent een aantal functies: de weg verbindt (samen met de Westerlaan in Dongen) de gemeenten Dongen en Oosterhout met elkaar, is onderdeel van een regionale verbinding tussen de A27 en Tilburg en ontsluit diverse aanliggende objecten zoals woningen, bedrijven en landbouwpercelen. Mede vanwege deze verschillende vormen van gebruik worden problemen ervaren op het gebied van doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Als gevolg van de geplande ontwikkeling van het bedrijventerrein Everdenberg-Oost (een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein Everdenberg) en nieuwe bedrijvigheid en woningbouw in Dongen zal de problematiek naar verwachting toenemen.
De aanleg van de nieuwe N629 wordt gezien als de oplossing voor deze problematiek. De Provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout om deze oplossing te realiseren.

Stand van zaken procedure

Dit vastgestelde inpassingsplan is vervolgens van 17 januari 2019 tot en met 28 februari 2019 ter inzage gelegd. Tegen dat Inpassingsplan kon gedurende die termijn van ter inzage legging beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingesteld. Tegen het vastgestelde Inpassingsplan zijn diverse beroepen ingediend.

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State dient nog uitspraak te doen over de ingediende beroepen. De hoorzitting moet hiervoor nog worden ingepland.

Stukken inzien

Digitaal via:
Ruimtelijkeplannen.nl (intypen N629)

Brabant.nl/inN629

Nadere informatie

Voor nadere informatie over het Inpassingsplan kunt u contact opnemen met de heer J. van Bremen, telefoonnummer 06-27745193, van de Provincie Noord-Brabant.

 

14-1-2020 JO