Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Algemeen

De wettelijke regeling voor het bepalen en handhaven van het ruimtelijk beleid door een gemeente, is neergelegd in de Wet Ruimtelijke Ordening. Die wet kent daarvoor de volgende door de gemeente te hanteren instrumenten.

Structuurvisie

In een structuurvisie worden de hoofdlijnen van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente beschreven. Tevens worden daarin de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid weergegeven.
Een structuurvisie wordt door de gemeenteraad vastgesteld en bevat geen rechten en plichten die rechtstreeks voor de burger gelden. Daarvoor dient het in die visie beschreven beleid eerst te worden uitgewerkt in, en vertaald naar één of meerdere bestemmingsplannen.
Klik op de link indien u meer wil weten over de structuurvisie.

Bestemmingplan

Een bestemmingsplan beschrijft ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van gronden en de regels die hier bij horen. Er staat bijvoorbeeld in waar woningen, winkels en bedrijven mogen komen. Een bestemmingsplan geldt voor iedereen: burgers, bedrijven en ook voor de gemeente zelf.  Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, de regels (voorheen voorschriften) en de verbeelding.
Bestemmingsplannen bevatten regels over het gebruik van gronden en gebouwen en over de bij het realiseren van gebouwen in acht te nemen aspecten, zoals maximale hoogte, breedte, oppervlakte e.d. Een bestemmingsplan moet elke tien jaar worden geactualiseerd. Past een bouwplan of een gebruik van gronden of een gebouw niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden afwijking van het plan toestaan of een wijziging of herziening van het plan doorvoeren. Bij de afweging om afwijking toe te staan of een wijziging of herziening door te voeren worden meerdere beleidsvelden betrokken (rijks- en provinciaal beleid, milieu, flora en fauna, verkeer, archeologie, etc.)  

De vaststelling of herziening van een bestemmingsplan is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De te volgen procedure kent vier stappen:
1. Voorbereiding (onderzoek) en inspraak;
2. Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan en mogelijkheid tot indienen zienswijzen;
3. Behandeling zienswijzen en vaststelling bestemmingsplan door de gemeenteraad;
4. Beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
De vereiste stappen in de procedure van een bestemmingsplan worden tijdig bekend gemaakt door middel van publicatie o.a. in het Weekblad Oosterhout.
Naast deze procedure is het soms mogelijk dat de gemeente een zogenaamd wijzigingsplan in procedure brengt. Deze procedure is over het algemeen iets korter dan een herzieningsprocedure. De mogelijkheid om die procedure te volgen moet dan wel in het betrokken bestemmingsplan zijn aangegeven.

De ontwerp-bestemmingsplannen en vastgestelde bestemmingsplannen zijn te raadplegen via de volgende link: Bestemmingsplan Gemeente Oosterhout of www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannen kunt u ook tijdens de openingstijden inzien op het gemeentehuis. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken.
Meer informatie over de werkwijze Ruimtelijkplannen nl, klik op de link:
- handleiding (pdf-bestand 1 MB) ruimtelijke plannen
- filmpje handleiding Ruimtelijke plannen https://www.youtube.com/watch?v=UzzY7XaknWY.

Voorbereidingsbesluit

In een voorbereidingsbesluit geeft de gemeenteraad aan dat zij het voornemen heeft een nieuw bestemmingsplan te gaan voorbereiden voor een bepaald gebied. Zodra het besluit van kracht is, kunnen ontwikkelingen die niet sporen met de gewenst inhoud van het nieuwe bestemmingsplan, worden tegengehouden.

Coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Oosterhout

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken bekend, dat met ingang van 22 december 2016 ter inzage ligt de coördinatieverordening ruimtelijke plannen gemeente Oosterhout (pdf 264 kb), welke door de gemeenteraad van Oosterhout is vastgesteld op 13 december 2016. Deze verordening maakt het mogelijk om de procedure voor een bestemmingsplan en omgevingsvergunning gecoördineerd te laten verlopen.

De stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden via de website van de gemeente www.oosterhout.nl.