Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Domeinweg: voorbereidingen uitvoeringsfase

Op 9 juli is bij de belanghebbenden de tekening van het definitieve ontwerp voor de Domeinweg bezorgd. In die brief was ook de globale planning voor de uitvoeringsfase opgenomen (eind september/oktober). Inmiddels is de exacte uitvoeringsperiode bekend. Wij hebben aannemer V.d. Bijl & Heierman bv. opdracht gegeven om de werkzaamheden aan de groenstrook, de Domeinweg en het achterpad in november uit te voeren. Dit is nog wel onder voorbehoud van de werkzaamheden van Enexis (openbare verlichtingskabel verdiepen), wat uitgevoerd moet worden voordat onze aannemer de nieuwe verharding in de Domeinweg kan aanbrengen.

Als het in de dagen voor de startdatum heel veel regent is het op de natte kleigrond wellicht niet verstandig alles overhoop te gooien. Tegen die tijd bekijken wij dit samen met de aannemer om dan de exacte startdatum te bepalen.

Voorbereidingen uitvoeringsfase

Voordat het achterpad langs de schuren/schuttingen kan worden opgebroken, moeten alle materialen die daar opgeslagen liggen weggehaald zijn. Hierbij het verzoek dit vóór vrijdag 30 oktober geregeld te hebben. Alle materialen die er nog liggen op het moment dat de aannemer start worden door hem verwijderd en afgevoerd. De kosten daarvan worden dan bij de betreffende eigenaar in rekening gebracht. Daarom het vriendelijke verzoek om medewerking, zodat de aannemer direct van start kan gaan.
Tijdens een groot deel van de werkzaamheden kan geen gebruik worden gemaakt van het achterpad.

De aannemer bezorgt een paar dagen voor de definitieve startdatum nog een informatiebrief.

Meer informatie

Voor vragen over dit project richt u zich tot de projectleider, de heer Van der List. Dit kan per e-mail: e.van.der.list@oosterhout.nl.
Of telefonisch: 14 0162.

Toezicht op deze werkzaamheden wordt gehouden door de heer A. Leemans. Hij is ook bereikbaar via 14 0162 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

Uitvoering definitief ontwerp fiets-/voetpad en groenstrook

Enige tijd geleden is het voorlopige ontwerp Domeinweg via de website gepresenteerd met het verzoek hierop te reageren.
Doel van het ontwerp is de wateroverlast op particulier terrein bij hevige regenval te beperken. Dit gaan we doen door de openbare groenstrook en het fiets-/voetpad te verlagen, waardoor het water naar de sloot wordt afgevoerd. Van ongeveer de helft van de bewoners is een reactie ontvangen. Deze reacties waren overwegend positief met daarbij wat (individuele) verzoeken. Alle binnengekomen reacties zijn per e-mail of telefonisch beantwoord.

Definitief ontwerp Domeinweg

Het ontwerp is naar aanleiding van de reacties niet ingrijpend aangepast. De groenstrook wordt zodanig ingericht dat er lagere soorten aan de rand van het achterpad komen te staan en wat hogere soorten in het midden. Hierdoor blijft het pad toegankelijker. Als het met de nieuwe hoogte mogelijk is, dan blijven de hulsten staan. Zo blijft er op enkele plaatsen wat hogere beplanting over.

We hebben, mede naar aanleiding van diverse verzoeken, besloten om het pad achter de percelen opnieuw aan te leggen. Het pad is weliswaar particulier eigendom, maar voor het beste eindresultaat is het beter dit pad nu ook meteen zo aan te leggen dat het water van de percelen af de groenstrook in loopt. Behalve het tegelpad in het verlengde van de brandgang tussen huisnummer 36 en 38 komen er geen (extra) paadjes tussen het achterpad en de Domeinweg dwars door de groenstrook heen. Het gebruik daarvan is zo beperkt dat het weinig meerwaarde heeft. Ook is meer verharding duurder en minder goed voor het milieu.

Uitvoering werkzaamheden

Wij zijn in overleg met een aannemer om afspraken te maken over de uitvoering van dit project. Naar verwachting starten de werkzaamheden in de loop van september of in oktober. De groenstrook wordt dan in november of december aangeplant. Bewoners ontvangen daar tegen die tijd nog bericht over.

Voor vragen over dit project richt u zich tot de projectleider, de heer Van der List.
Dit kan per e-mail: e.van.der.list@oosterhout.nl
Of telefonisch: 14 0162. U bereikt hem (i.v.m. vakantie) vanaf maandag 3 augustus.

Afkoppelen schuurdaken

Dit onderdeel wordt niet meegenomen in de uitvoering. We hebben slechts enkele positieve reacties ontvangen, waardoor de meerwaarde zo beperkt is dat wij hier geen verdere investeringen in doen.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar het ontwerp? Open dan de tekening van het ontwerp Domeinweg (PDF, 213 kB). Desgewenst kunt u inzoomen op bepaalde onderdelen.

Ontwerp Domeinweg fiets-/voetpad en groenstrook

Bewoners van de Prinsendam hebben de gemeente gevraagd maatregelen te nemen om de wateroverlast bij hevige regenval te beperken. De hoge ligging van de openbare groenstrook ten opzichte van de percelen en de daarop aanwezige schuren zorgt ongewenst voor water op particulier terrein. Met het verlagen van de groenstrook en het fiets-/voetpad Domeinweg wordt verwacht dit probleem aanzienlijk te kunnen verminderen.

Voorlopig ontwerp Domeinweg

Op de tekening is de nieuwe inrichting te zien voor de openbare ruimte achter de Prinsendam 22 tot en met 56. Het paadje achter de tuinen behoort tot de percelen en blijft, als dat mogelijk is, liggen.

Alle struiken worden verwijderd om de grond te kunnen verlagen. Ook het asfaltpad wordt weggehaald, daar komt een lager gelegen pad van halfverharding voor terug. In het dwarsprofiel op de tekening van de nieuwe situatie is te zien dat het maaiveld vanaf het achterpad langzaam omlaag gaat richting de sloot. De groenstrook wordt aangeplant met diverse soorten struiken tot ca 2,50 m (eind)hoogte.

Hoe reageert u op dit ontwerp?

Het is momenteel en ook op korte termijn niet mogelijk om het ontwerp tijdens een bewonersbijeenkomst mondeling toe te lichten. Daarom is ervoor gekozen het project niet stil te laten vallen en de belanghebbenden te informeren met een bewonersbrief en via de website.

Reacties op het ontwerp kunnen worden gericht aan de projectleider. de heer Van der List. Ook met eventuele vragen kunt u bij hem terecht. Bij voorkeur doet u dit per e-mail: e.van.der.list@oosterhout.nl. Telefonisch mag ook via telefoonnummer 14 0162.

Reacties zien wij graag tegemoet vóór maandag 20 april. Ook als er geen opmerkingen zijn, vernemen wij dat graag, zodat er een goed beeld ontstaat vanuit alle omwonenden.

Op deze manier kunnen de voorbereidingen doorgaan om naar verwachting in het derde kwartaal met de uitvoering te starten. Vóór de uitvoeringsfase worden alle omwonenden nog geïnformeerd.

Afkoppelen schuurdaken

Bij een aantal schuren wordt het regenwater vanaf het dak via een regenpijp afgevoerd op het achterpad. Dit is prima. Voor de schuren waar dit niet het geval is en het regenwater op het rioolstelsel wordt geloosd, wil de gemeente graag afspraken maken met betreffende bewoners om ook die daken af te koppelen van de riolering om die te ontlasten. Deze bewoners worden verzocht om vóór 20 april te laten weten van welk afwateringsprincipe bij de schuur sprake is.

Meer informatie

Bent u benieuwd naar de te nemen maatregelen? Open dan de tekening van het ontwerp Domeinweg (PDF, 213 kB). Desgewenst kunt u inzoomen op bepaalde onderdelen.