Deze website maakt gebruik van cookies voor statistiek-doeleinden. Gaat u hiermee akkoord? Ja Nee
 

Definitief ontwerp Blauwsparstraat en éénrichtingsverkeer Pijnboomstraat-Blauwsparstraat

Reacties bewoners op verkeerscirculatieplan en ontwerp Blauwsparstraat

Hartelijk dank aan de bewoners die gereageerd hebben op het Voorlopige Ontwerp voor de herinrichting van de Blauwsparstraat en/of op het verkeerscirculatieplan. Met behulp van hun meningen is het ontwerp voor de Blauwsparstraat verbeterd en is ervoor gekozen om alleen in de Blauwsparstraat en de Pijnboomstraat éénrichtingsverkeer in te stellen. Deze inbreng is door het college van burgemeester en wethouders meegenomen bij de vaststelling van het Definitief Ontwerp van de Blauwsparstraat op 21 september 2020.

Verkeerscirculatieplan

Het verkeerscirculatieplan is aan de bewoners van de Mispelstraat, Blauwsparstraat, Pijnboomstraat, Sparrenlaan en een deel van de Dennenlaan en Spoorstraat voorgelegd met de vraag wat zij daarvan vinden. De tennis- en voetbalvereniging, het Platform Dorst en de brandweer zijn ook geraadpleegd. Hieronder een overzicht van de binnengekomen reacties.

 

Verkeerscirculatieplan Blauwsparstraat, Mispelstraat, Pijnboomstraat

Aantal reacties

Ja, akkoord

Nee, niet akkoord

Open

Blauwsparstraat

8

5

2

1

Pijnboomstraat

13

12

1

 

Mispelstraat

13

6

6

1

Dennenlaan

8

5

2

1

Sparrenlaan

7

6

1

 

Spoorstraat

1

1

 

 

Hieruit zijn de volgende conclusies getrokken:

  1. Blauwsparstraat instellen éénrichtingsverkeer m.u.v. (brom)fietsers in noordelijke richting conform ontwerp en voorstel verkeerscirculatieplan;
  2. Pijnboomstraat instellen éénrichtingsverkeer m.u.v. (brom)fietsers in zuidelijke richting vanaf de Sparrenlaan tot aan het pad naast huisnummer 23. Vanaf huisnummer 23 tot de Dennenlaan tweerichtingsverkeer i.v.m. bereikbaarheid van het achtergelegen terrein;
  3. Behoud huidige situatie Mispelstraat met tweerichtingsverkeer

Op de luchtfoto staat de nieuwe situatie voor de Pijnboomstraat en Blauwsparstraat. Dit wordt formeel geregeld via een verkeersbesluitprocedure. Deze is inmiddels opgestart. De verkeersborden worden geplaatst na afronding van die procedure.

Blauwsparstraat definitief ontwerp

Bij de bewoners van de Blauwsparstraat en de 4 hoekwoningen van de Dennenlaan en Sparrenlaan is eind juni het voorlopig ontwerp met daarbij een reactieformulier bezorgd. Hierop hebben is onderstaande respons ontvangen:

 

Voorlopig ontwerp Blauwsparstraat

Aantal reacties

(maximaal 1 per adres)

Ja,

Akkoord

Nee,

niet akkoord

Blauwsparstraat 1 t/m 24, Dennenlaan 32 en 34, Sparrenlaan 15 en 17

13

10

3

Degenen die “niet akkoord” hadden ingevuld op het formulier wilden de rijrichting omgedraaid hebben (2 maal) of waren van mening dat er niet genoeg parkeerplaatsen zaten in het ontwerp (1 maal). Dat laatste merkten ook een aantal personen op die wel “akkoord” hadden ingevuld. Verder waren er vragen en opmerkingen over de breedte van de trottoirs in relatie tot de lichtmasten.

De reacties hebben ertoe geleid dat in het Definitieve ontwerp 3 parkeerplaatsen meer zijn opgenomen (32 i.p.v. 29). De lichtmasten komen allemaal in het oostelijke voetpad (oneven zijde) tegen de perceelgrens aan te staan voor voldoende doorgang. De rijrichting blijft, op basis van de meerderheid, ongewijzigd.

Voorafgaand aan de uitvoeringsfase ontvangen omwonenden weer een bewonersbrief. Daarin komt o.a. informatie te staan over de uitvoeringsplanning van de reconstructie, het vervangen van het gemeentelijke deel van de rioolhuisaansluitingen en eventuele werkzaamheden van kabel- en leidingbeheerders. Dat laatste is vooral bepalend voor de exacte uitvoeringsperiode.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer E. van der List. U bereikt hem via telefoonnummer 14 0162.

 

 

Verkeerscirculatieplan en herinrichtingsvoorstel Blauwsparstraat: peilen meningen buurtbewoners

Blauwsparstraat: voorlopig ontwerp

De Blauwsparstraat wordt opnieuw ingericht. De wensen van enkele bewoners van deze straat en de buurt zijn vertaald naar een voorlopig ontwerp met éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen. De rijbaan wordt smaller, waardoor er meer ruimte komt voor parkeren. De inwoners van de Blauwsparstraat mogen hierop hun reactie geven tot vrijdag 17 juli 2020 via dit formulier. Met de reacties gaan wij het ontwerp verder uitwerken tot een Definitief Ontwerp.

Verkeerscirculatieplan

Naar aanleiding van het voorstel om éénrichtingsverkeer in de Blauwsparstraat in te voeren, zijn wij gaan kijken naar de mogelijkheden voor een andere verkeerscirculatie in de omliggende straten. De Werkgroep Verkeer van het Platform Dorst heeft met ons meegedacht en vervolgens hebben wij een verkeerscirculatieplan gemaakt. Klik op de link voor het verkeerscirculatieplan.

Wij willen graag van u weten wat u hier inhoudelijk van vindt en hoe u aankijkt tegen de invoering van deze verkeersmaatregelen. Uw mening en keuze kunt u aangeven op het reactieformulier. Deze levert u dan in vóór vrijdag 17 juli 2020. Het ingevulde formulier kunt u scannen en mailen naar verkeerdorst@oosterhout.nl.

Proces

Wij nemen pas verdere stappen als wij een goed beeld hebben van het draagvlak voor deze voorstellen. Vanwege de RIVM-maatregelen en de verordening hebben wij ervoor gekozen om in plaats van een bijeenkomst deze schriftelijke peiling te houden. Mochten de reacties aanleiding geven om alsnog een bijeenkomst (in welke vorm dan ook) te organiseren, dan wordt dit na de zomervakantie (waarschijnlijk september) terug gekoppeld naar de belanghebbenden.

Wij stellen uw mening en reactie erg op prijs en hopen dat u de moeite neemt het formulier in te vullen en terug te sturen.

Bewonersbrieven

Voorlopig ontwerp Blauwsparstraat
Pdf-bestand 65 kb, 29 juni 2020

Instellen eenrichtingsverkeer
Pdf-bestand 157 kb, 29 juni 2020